Crailo

Laren, Hilversum en Gooise Meren bouwen samen aan een duurzame wijk op Crailo.

Ontwikkelingen op voormalig militair terrein

De gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren hebben eind 2017 het voormalige kazerneterrein Crailo, waaronder de Kolonel Palmkazerne, gekocht van de Provincie Noord-Holland. Dit terrein ligt aan de Amersfoortsestraatweg ten zuiden van de snelweg A1, binnen de 3 gemeenten. De gemeenten gaan dit voormalige defensieterrein ontwikkelen tot een nieuw woon- en werkgebied via een gezamenlijke organisatie: GEM Crailo B.V. De gezamenlijk vastgestelde ambities die de gemeenten bij de ontwikkeling nastreven zijn verwoord in het ‘Ambitiedocument Buurtschap Crailo’. Zie bij subkop 'Eerdere documenten'. Doelstelling is om een integrale, duurzame en innovatieve gebiedsontwikkeling te realiseren, waarbij wonen, bedrijvigheid en natuurbeleving integraal samengaan. De Uitgangspuntennotitie voor het bestemmingsplan en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER zijn in de zomer van 2019 gepubliceerd. 

Intergemeentelijk bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het bestemmingsplan Buurtschap Crailo betreft formeel 3 integraal op elkaar afgestemde bestemmingsplannen, namelijk een bestemmingsplan voor de gemeenten Gooise Meren, Laren en Hilversum. Op 7 juli 2021 hebben de 3 gemeenteraden deze bestemmingsplannen vastgesteld. Hiermee wordt de ontwikkeling van Buurtschap Crailo als één samenhangend plan mogelijk, waarbij op voorhand geen rekening is gehouden met de gemeentegrenzen. De 3 bestemmingsplannen zijn wat betreft de regels en plantoelichting identiek, hoewel sommige delen van de regels slechts betrekking hebben op het grondgebied van de betreffende gemeente. De verbeeldingen verschillen wel, aangezien elke specifieke gemeente haar eigen verbeelding kent. Voor de ontwikkeling van het gebied is het Beeldkwaliteitsplan Buurtschap Crailo opgesteld. In het beeldkwaliteitsplan is aan de hand van eisen voor stedenbouw, architectuur en openbare ruimte aangegeven welke beeldkwaliteit wordt nagestreefd. Het beeldkwaliteitsplan als aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota is vastgesteld. Voor het bestemmingsplan is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. In het MER is beschreven wat de te verwachten gevolgen zijn voor het milieu. Het MER maakt onderdeel uit het van het bestemmingsplan. 

Totaal maakt het plangebied de realisatie van 590 woningen (waarvan 33% sociale woningen, 27% in het middensegment en 40 % in het dure segment. De helft van het gebied (54%) wordt bestaande en nieuwe natuur en circa 5 hectare is voor bedrijvigheid. De bestemmingsplannen bevatten naast de regels een verbeeldingskaart en een uitgebreide toelichting op de regels. De regels geven aan welke functies bij de verschillende bestemmingen op de kaart mogelijk zijn. Denk aan wonen, werken, bedrijven, horeca, voorzieningen et cetera. Daarnaast laat het ook zien welke voorwaarden er gelden bij het gebruik van de gronden, zoals de maximaal toegestane bouwhoogte en woningaantallen.

Kijk voor meer informatie over het project, de ambities en de plannen op www.crailo.nl Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (plannaam: NL.IMRO.0417.BPbuurtCrailo-Va01) of via de website www.crailo.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0417.BPbuurtCrailo-Va01

Bekendmaking herziening ontwerp ‘Beleidsregel Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo 2022’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren maken op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp van de ‘Beleidsregel natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo 2022’ van 6 mei 2022 tot en met donderdag 16 juni 2022 ter visie ligt.

Inzien

Het ontwerp van de herziening van de beleidsregel ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo’ ligt met ingang van vrijdag 6 mei 2022 tot en met donderdag 16 juni 2022 (zes weken) ter inzage bij de balie Vergunningen in het BEL-kantoor in Eemnes. U kunt hier uitsluitend terecht op afspraak. Telefoonnummer 14 035. Tegen betaling van leges kan een afschrift worden verstrekt van de ter visie gelegde stukken. De stukken zijn ook te vinden in het digitaal gemeenteblad (www.overheid.nl) of op www.laren.nl/crailo

Inspraakreactie

U kunt gedurende de termijn van terinzagelegging een inspraakreactie naar voren brengen.

Informatie

Voor het inwinnen van informatie en het mondeling naar voren brengen van inspraakreacties kunt u contact opnemen met mevrouw K. Loman van de BEL Combinatie, telefonisch bereikbaar via 14 035.

Actuele documenten

Eerdere documenten

Plankaart in groene omgeving