Werkzaamheden Vredelaan

De voorbereidingen voor groot onderhoud aan de Vredelaan zijn in 2020 opgestart. Op deze pagina vindt u het definitief ontwerp en de planning van de werkzaamheden.

Een aantal inwoners en vertegenwoordigers uit de wijk had nog een aantal vragen over de plannen. De gemeente ging hierover in september 2020 in gesprek en dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen in het definitief ontwerp. Kijk ook voor een overzicht van vragen en antwoorden naar aanleiding van het gesprek onderaan deze pagina.  

Definitief ontwerp Vredelaan

Het ontwerp van de Vredelaan is voortgekomen uit verschillende overleggen tussen de gemeente en de vertegenwoordigers uit de wijk. Samengevat ziet het ontwerp Vredelaan er als volgt uit:

 1. De rijbaan krijgt aan beide kanten een fietsstrook. Elke strook heeft een breedte van 1,70 meter.
 2. Het huidige profiel van de rijbaan (dakprofiel, regenwater watert af naar 2 zijden van de rijbaan), wijzigt naar profiel op ‘1 oor'. Dit houdt in dat ‘de rijbaan afwatert op 1 zijde van de rijbaan. Het regenwater wordt opgevangen door afwateringsgoten en kolken.
 3. Langs de Vredelaan worden 18 infiltratieputten geplaatst. Deze putten dienen als opvang van regenwater, dat afkomstig is van de kolken. Het regenwater zal via de infiltratieputten in de bodem infiltreren;
 4. De huidige voetpaden worden vervangen door (grijsachtige) halfverharding. Door toepassing van deze halfverharding kan het voetpad bij boomwortelopdruk weer in goede staat teruggebracht worden. Bij een asfaltverharding is dat niet mogelijk. De eigenschappen van deze halfverharding komen bijna geheel overeen met die van de huidige asfaltconstructie. 
 5. Het voetpad langs de Vredelaan krijgt uiteindelijk een breedte van 1,20 meter. De bewonersgroep wil graag het landelijke karakter van de Vredelaan behouden en is deze breedte met ons overeengekomen.
 6. De Vredelaan krijgt 4 drempelplateau’s en 1 drempel. Locatie van de drempelplateau’s: 
  Kruising Vredelaan – Vredelaan (richting fietstunnel)
  Kruising Vredelaan – Langsakker
  Vredelaan 21 tot en met 23
  Kruising Vredelaan – Plein 1919 (Logosberg) 
 7. De huidige lichtmasten worden vervangen door LED-armaturen. De lichtkleur van deze lampen zijn zachtwit en niet helderwit. De nieuw te plaatsen lichtmasten worden uitgevoerd in een donkergroene kleur. Er wordt bekeken of, door het toepassen van LED-verlichting, de locaties van de huidige lichtmasten gewijzigd dienen te worden.
 8. Ter hoogte van Plein 1919 in het plantsoen zal gekeken worden op welke manier 67 m3 regenwater opgevangen kan worden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een of aantal filters in de omgeving van het plantsoen. 
 9. Een tweetal bomen aan de Vredelaan worden verwijderd. Het gaat om 1 boom ter hoogte van de inrit van Vredelaan 38. De tweede te verwijderen boom staat ter hoogte van de bushalte (gelegen ter hoogte van Vredelaan 38). Door het verwijderen van deze bomen komt er voldoende ruimte voor het aan te leggen voetpad.
 10. In de bewonersbrief van juli 2020 is aangegeven dat wij het straatwerk van de inritten naar de particuliere percelen tot aan de erfgrens zullen vervangen door gebakken klinkers. Ook staat in deze brief dat, indien straatwerk door u op openbaar terrein is aangelegd, we dit straatwerk zullen verwijderen en het deponeren op uw perceel. 

  De gemeente heeft een aantal bezwaren ontvangen over het wijzigen van het type straatwerk op inritten. Dit hebben wij teruggekoppeld aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft aangegeven dat bewoners het kenbaar moeten maken als zij het door hen aangebrachte straatwerk op de inrit van openbaar terrein willen behouden. U kunt dit dan melden door een e-mail te sturen naar: J.Pol@Belcombinatie.nl 
   
 11. Aan de hand van de tekening ‘definitief ontwerp Vredelaan’ (zie tekening onderaan de webpagina onder subkop Documenten), leggen wij in het kort uit welke materialen wij gaan toepassen:
 • De asfaltverharding van de rijbaan Vredelaan: fietspaden worden rood, en de rijbaan wordt zwart.
 • Bij kruisingen met zijwegen wordt een drempelplateau aangelegd (ook in asfalt).
 • Zijwegen van de Vredelaan krijgen een inritconstructie welke ook in de huidige Vredelaan aanwezig is (Vredelaan blijft een voorrangsweg).
 • De inritconstructie dan de zijwegen worden uitgevoerd in gebakken klinkers (keiformaat).
 • Daar waar het voetpad, de uit- en inritconstructie naar perceel kruist, wordt het voetpad uitgevoerd in gebakken klinkers (dikformaat).
 • Het vrijliggend voetpad wordt uitgevoerd in een halfverharding.

Klinkers in gebakken keiformaat met een roodbruin genuanceerde kleur  
Afbeelding: Voorbeeld klinkers in gebakken keiformaat bij voetoversteekplaatsen, drempels en inritten. Kleur is roodbruin genuanceerd.

Klinkers in gebakken dikformaat met een roodbruine kleur   
Afbeelding: Voorbeeld klinkers in gebakken dikformaat ter plaatse van inrit(constructies). Kleur is roodbruin.       

Vragen en antwoorden gesprek september 2020

Een aantal inwoners en vertegenwoordigers uit de wijk had nog een aantal vragen over de plannen. De gemeente ging hierover in september in gesprek en dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen in het definitief ontwerp. De belangrijkste vragen door de vertegenwoordigers van de wijk zijn gesteld:

Is het mogelijk om nog een drempel aan het ontwerp toe te voegen, bijvoorbeeld tussen Vredelaan 27 en 47?
Het is helaas niet mogelijk om nog een verkeersdrempel/plateau aan het ontwerp toe te voegen. Er dient ook rekening te worden gehouden met de vervoersbedrijven (Connexxion) en nood- en hulpdiensten. 
Wel kan tegemoet worden gekomen aan de wens om een drempel en een plateau te verschuiven, waardoor een betere verdeling ontstaat tussen de afstand van de drempels/plateaus. 
Door het plateau van het Kukenlaantje te verschuiven naar Vredelaan 21 tot en met 23, en de drempel van Vredelaan 27 te verplaatsen naar kruising Vredelaan-plein 1919 (Logosberg), ontstaat er een meer evenwichtig beeld dan bij het voorgaande ontwerp. Ook heeft Connexxion laten weten, dat plateau bij Kukenlaantje onwenselijk te vinden.

Voetpad aan zijde Vredelaan 2 te verleggen naar Vredelaan 1, “waardoor voetgangers met verkeer meelopen in plaats van tegengesteld”.
In het nieuwe definitieve ontwerp is een deel van het voetpad (voor perceel Vredelaan 2) verplaatst naar de andere zijde van de rijbaan (zijde Vredelaan 1). Hierdoor komen de voetgangers vanuit de richting Vredelaan niet in conflict met (brom-)fietsers, afkomstig van de Hilversumseweg.

Breedte van fietssuggestiestroken van 1,70 m1 terug te brengen naar 1,50 m1?
De laatste richtlijnen geven aan dat de breedte van fietssuggestiestroken minimaal 1.70 m dienen te zijn. Helaas kunnen wij niet van deze richtlijnen afwijken. Overigens mogen auto’s gebruik maken van de stroken, waarbij de overtuiging is dat de stroken snelheidsremmend zullen werken.

Wat is de kleur van de fietssuggestiestroken?
De kleur van de fietssuggestiestroken zal donkerrood/donkerbruin zijn. Een voorbeeld van de kleurindicatie is te vinden op de Wakkerendijk in Eemnes.

De verdieping van het maaiveld van het parkje 'plein 1919 – Vredelaan'. Uitgangspunt van 600 m2 in combinatie met 80 cm diepte, heeft een grote impact op het parkje. Is dit nog op een andere wijze op te lossen?
Tijdens een bijeenkomst op 2 november 2020, waar de vertegenwoordigers van de wijk, wethouder Ton Stam en projectleider Joop Pol bij aanwezig waren, is definitief besloten om geen verdieping in het plantsoen aan te brengen. Wel zal een andere oplossing om 67 m3 regenwater op te vangen worden bestudeert. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een of aantal filters in de omgeving van het plantsoen.

Kunnen de toegezegde donkergroene lichtmasten, aangepast worden in zwart?
Kleur van de lichtmasten blijft zoals toegezegd "donkergroen".

Planning van de werkzaamheden

Door deze wijzigingen zal ook de start van de uitvoering verschuiven. Hierna volgt de nieuwe planning waarbij het uiteindelijk beter is voor de kwaliteit van het wegdek. Het is niet wenselijk om asfalt-deklagen in de winterperiode aan te brengen. Asfalt-deklagen dienen bij voorkeur in de maanden april-oktober aangelegd te worden. 

 • Nieuw ontwerp ter inzage (2 weken): 12 november tot en met 26 november
 • Doorlooptijd aanbesteding (inclusief 2 weken kerstreces aannemer): 7 december 2020
 • Voorbereidingstijd aannemer  (3 weken): 15 februari 2021 tot en met 5 maart 2021
 • Uitvoeringsperiode: 8 maart tot en met 14 mei 2021 
Uitgangspunten en aandachtspunten voor de werkzaamheden

In de werkomschrijving (bestek) richting de opdrachtnemers zijn richtlijnen en aandachtpunten opgenomen waarmee de opdrachtnemer rekening dient te houden.

 1. Woningen aan de Vredelaan dienen aan het einde van elke werkdag te allen tijde bereikbaar te zijn. Het kan voorkomen dat een aantal inritten door herprofileren niet met de auto bereikbaar zijn, maar dit zal de aannemer vooraf communiceren. 
 2. De buslijn blijft zoveel mogelijk in roulatie. Alleen bij het aanbrengen van de tussen- en deklaag, zal de buslijn uit de route genomen worden. Ook dit wordt vooraf gecommuniceerd.
 3. Voor doorgaand rijverkeer wordt een omleiding ingesteld. De omleiding zal via de Hilversumseweg, De Brink, Zevenenderdrift en Vredelaan gevolgd moeten worden.

Via de gemeentelijke website, verkeersborden, bewonersbrieven en via de communicatiemiddelen van de buurtpreventievereniging worden bewoners op de hoogte gehouden over de werkzaamheden.

 

Bewonersbrief

Documenten

Kunt u de tekening niet goed zien? Neem dan contact op met de heer J. Pol. Dit kan telefonisch via 14 035. Of per e-mail: J.Pol@Belcombinatie.nl