Toekomst openbaar vervoer (OV)

Op 31 januari 2019 was er een extra openbare raadsbijeenkomst voor de raden van Blaricum, Eemnes en Laren over de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in de regio Gooi- en Vechtstreek door de provincie Noord-Holland. De ingebrachte wensen van bewoners en raad zijn doorgegeven aan de provincie Noord Holland. De provincie bepaalt uiteindelijk wat daarvan wordt overgenomen in het eisenpakket voor de aanbesteding. Het nieuwe openbaar vervoersysteem zal medio 2021 starten.

Nieuwe aanbesteding

De provincie Noord-Holland werkt op dit moment aan een nieuwe aanbestedingsronde voor openbaar busvervoer voor de Gooi en Vechtstreek. Het huidige contract met Connexxion loopt tot juli 2021. De looptijd van het nieuwe contract is maximaal 10 jaar.

Nieuw OV-systeem en gevolgen voor bestaande buslijnen

De nota van uitgangspunten is gebaseerd op de aanleg van een nieuw OV-systeem, met de HOV-lijn als belangrijke drager en OV-knooppunten die onderling verbonden zijn met een goed fietspadennetwerk en stallingsvoorzieningen. Dit betekent dat bestaande buslijnen veranderen of soms zelfs worden geschrapt. En dat meer ingezet wordt op fietsgebruik en nieuwe vormen van mobiliteit, bijvoorbeeld deelauto/fiets/taxi. In gebieden die op grotere fietsafstand liggen van de knooppunten wordt het OV dat er nu is zoveel mogelijk behouden, behalve waar de vervoervraag laag is. Daar moet de (deel)fiets voor een groter bereik zorgen, of een combinatie worden gezocht met doelgroepenvervoer of andere vervoerinitiatieven vanuit de samenleving. Voor de BEL-gemeenten gaat het concreet om gevolgen voor de lijn 109 Bussum – Hilversum.

Eén regionale reactie

De gemeenten hebben geen formele rol bij de aanbesteding, maar colleges mogen wel hun reactie geven op het ontwerp Programma van Eisen, dat volgt na de nota van uitgangspunten. In de regio Gooi- en Vechtstreek hebben de gemeenten gekozen voor 1 regionale reactie op de nota, om zo een sterk signaal af te kunnen geven. De reactie moet uiterlijk eind april worden vastgesteld door de colleges in de regio. Hiervoor worden eind januari/begin februari thema-avonden georganiseerd voor alle raden van de regiogemeenten. Voor Blaricum, Eemnes en Laren is gekozen voor 1 gezamenlijke raadsavond op 31 januari. Eemnes maakt formeel geen deel uit van de regio G&V, maar wordt - om de belangen van de bereikbaarheid van Eemnes - hierin ook betrokken.