Kapbeleid Laren

Laren is een dorp met veel groen. Bomen zijn hier een belangrijk onderdeel van. De gemeente Laren beheert bijna 6700 bomen langs wegen en straten. Daarnaast staan er heel veel bomen in parken, in tuinen van inwoners en op andere grond die niet van de gemeente is. Samen zijn deze bomen bepalend voor het groene aanzicht van ons dorp. En dat willen we graag zo houden.

Daarom zijn er regels opgesteld voor het kappen van een boom. Deze gelden zowel voor bomen van de gemeente als voor bomen die op grond staan die niet van de gemeente is.

Hieronder vindt u meer informatie over deze regels, in de vorm van veelgestelde vragen en antwoorden.

Heb ik een kapvergunning nodig?

Wilt u een boom kappen? Check dan of u een kapvergunning nodig heeft. Dat geldt ook voor het verplanten, drastisch snoeien, kandelaberen en knotten. Soms heeft u geen kapvergunning nodig, maar moet u wel van tevoren een melding bij ons doen. 

Een kapvergunning heet officieel een 'omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand'. Een houtopstand is: één of meerdere bomen, hakhout, of een houtwal. Hierna noemen we dit voor het gemak ‘boom’. In de Algemene plaatselijke verordening zijn regels over bomen opgenomen en is vastgelegd of u zo’n vergunning nodig heeft. 

De gemeente hecht veel waarde aan bomen, dit betekent dat niet altijd kapvergunning wordt verleend, ook als dat nodig zou zijn voor bijvoorbeeld bouw. 
Soms is vooroverleg met de gemeente zinvol. Bijvoorbeeld als u iets in uw leefomgeving verandert, zoals de bouw van een woning, bedrijfspand, aanbouw of schuur. Of het aanleggen van een inrit. Bij alle veranderingen willen we bomen zo veel mogelijk behouden. Dat doen we door vanaf het begin te kijken hoe we de bomen in kunnen passen in het plan. 

Met de 'bomenbeslisboom' kunt u nagaan of u een kapvergunning nodig heeft of een melding moet doen. Twijfelt u? Neem dan altijd contact met ons op. Zo voorkomt u dat u onnodig een aanvraag doet. Of dat u een boom kapt zonder de benodigde vergunning. Dat is niet toegestaan en hier wordt op gehandhaafd.

Een boom van de gemeente geeft overlast. Wat kan ik doen?

Ervaart u overlast van een boom van de gemeente? Wij proberen om overlast van bomen zo veel mogelijk te voorkomen. Maar soms hoort het er gewoon bij (zoals bladeren en vruchten die van bomen vallen).

Wilt u dat de boom gesnoeid of gekapt wordt? U kunt een verzoek indienen via de Melding openbare ruimte. Wij kijken wat we kunnen doen en nemen contact met u op. We kijken eerst of er andere oplossingen zijn dan kap of snoei. 

Een boom van de buren geeft overlast. Wat kan ik doen?

Heeft u last van een boom van uw buren? Ga daarover het gesprek aan met uw buren. Indien gesprek met de buren niet leidt tot een oplossing, kan buurbemiddeling mogelijk iets voor u betekenen.

Hoe kan ik een kapvergunning aanvragen of een melding doen?

U kunt alleen een vergunning aanvragen of een melding doen als u de eigenaar bent van het perceel waar de boom staat. Bent u niet de eigenaar van het perceel waarop de boom staat? Dan heeft u schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig. Stuur deze mee met de aanvraag.

Klik hier om een vergunning aan te vragen. U logt in met uw DigiD. Wanneer u namens een bedrijf een ontheffing wilt aanvragen, logt u in met e-Herkenning. Als u een melding wilt doen kunt u die mailen naar info@laren.nl.

Hoe beoordeelt de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning?

Bomen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van ons dorp en voor de natuur. Een kapvergunning kan worden geweigerd als de boom een bepaalde waarde heeft (zie artikel 4.13 APV). Dat noemen we de 'Boomwaarde'. Toch is het soms nodig om een boom te kappen. Daarvoor kunnen redenen zijn. Dat noemen we het 'Verwijderingsbelang'.

Ervaart u overlast door een boom? Dan kijken we altijd eerst of de overlast kan worden opgelost zonder de boom te kappen. Bijvoorbeeld door een bouwplan iets aan te passen of door de boom meer ruimte te geven in de stoep.

Als er geen oplossing is, dan kan de eigenaar van de boom een kapvergunning aanvragen. Om te bepalen of we een kapvergunning verlenen wegen we het Verwijderingsbelang en de Boomwaarde tegen elkaar af. In het Afwegingskader leest u hoe we beoordelen of een vergunning wordt verleend.

Waar moet ik verder rekening mee houden?

Herplantplicht:

In veel gevallen moet u na het kappen een nieuwe boom planten op uw terrein. De kosten voor aankoop, aanplant en onderhoud van die boom moet u zelf betalen. Is herplant aantoonbaar niet mogelijk? Dan moet u de financiële waarde van de bomen betalen. Dan zorgen wij er als gemeente voor dat op een andere plek nieuw groen wordt aangeplant. In de vergunning staat of u moet herplanten. 

Beschermde planten en dieren:

Het kan zijn dat in uw boom beschermde dieren leven of planten groeien. Bijvoorbeeld in gaten, spleten of nesten. Het is verboden om beschermde dieren te storen, te vangen of te doden. Ook is het verboden hun rust-, verblijf- en nestplaatsen leeg te halen, weg te halen of kapot te maken. De bescherming van planten en dieren is geregeld in de Wet natuurbescherming. Het kan zijn dat u toestemming nodig heeft om aan de slag te gaan. U vraagt dit aan bij de Omgevingsdienst.  
Niet alle vogels zijn beschermd, maar wel alle nesten: tijdens het bouwen, broeden en grootbrengen. Pas als het laatste jong het nest heeft verlaten mag u de boom kappen. 
Als u de Wet Natuurbescherming overtreed kan het werk worden stilgelegd en kunt u een boete krijgen. Vraag zo nodig bijvoorbeeld een hovenier om advies.

Ik heb een kapvergunning aangevraagd. Wat gebeurt er daarna?

Als u een aanvraag doet voor een kapvergunning, dan publiceren we deze aanvraag in het Gemeenteblad www.overheid.nl, het Larens Journaal (verschijnt tweewekelijks op vrijdag) en op de website van de gemeente Laren. Ook de aanvragen die de gemeente voor de eigen bomen doet vindt u hier. Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden kunnen een zienswijze of bezwaar indienen tegen een gepubliceerde aanvraag.

U hoort binnen 8 weken van ons wat het besluit is. Deze beslistermijn kan eventueel met een termijn van 6 weken worden verlengd.

Als de vergunning is aangevraagd, verlengd, geweigerd of verleend dan wordt dit ook gepubliceerd (zie hierboven). 

Als u een vergunning heeft ontvangen moet u rekening houden met een bezwaartermijn van 6 weken.  Belanghebbenden kunnen in deze periode bezwaar maken tegen de vergunning. Pas als de bezwaarprocedure of beroep is afgerond mag u de boom eventueel kappen/verplanten/rigoureus snoeien/ kandelaberen/ knotten.

Als u een melding doet, dan moet u daarna 2 weken wachten voor u de boom mag kappen. Meestal komt in die periode een groenambtenaar kijken. U hoeft daar niet voor thuis te zijn. Als u niets hoort dan mag u de boom na die 2 weken kappen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Vergunningen van de BEL Combinatie, telefonisch via 14 035. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@laren.nl.