Wateroverlast - maatregelen openbare ruimte

De vragen in deze rubriek gaan maatregelen in de openbare ruimte die nodig zijn om water te verwerken en (tijdelijk) vast te houden.

Vragen en antwoorden

Welke maatregelen heeft de gemeente allemaal uitgevoerd in de openbare ruimte?
Al jaren koppelt de gemeente bij de herinrichting van straten het hemelwater af van het riool. Daarnaast zijn er de laatste jaren plekken gecreëerd waar overtollig regenwater, dat bij extreme buien op maaiveld begint te stromen, naartoe geleid wordt en tijdelijk kan worden vastgehouden en weg kan zakken in de bodem (infiltreren). Een voorbeeld daarvan is de enorme kelder onder de parkeergelegenheid bij Singer. Daarnaast heeft de gemeente het riool op verschillende plekken veranderd, bijvoorbeeld in de Kerklaan. Naast de aanleg van een speciaal hemelwaterriool in de Kerklaan zijn maatregelen getroffen om het effect van overdruk in het riool tegen te gaan. Meer informatie over uitgevoerde projecten in de openbare ruimte vindt u in Bijlage 1 Maatregelen openbare ruimte (pdf, 1Mb)

En wat is daarvan het effect?
Gelukkig hebben we nog geen extreme bui gehad om de werking van genomen maatregelen te testen. Pas als we klaar zijn zal het effect pas echt te zien zijn maar we hebben naast het afkoppelen nog een boel project te gaan. Als die bui valt zullen alle kleine beetjes helpen, maar wordt de schade pas voorkomen als alle maatregelen zijn uitgevoerd. Bekijk de geplande projecten in Bijlage 2 Uitgevoerde projecten openbare ruimte (pdf, 503kB)
Zo is de kelder bij Singer één van de maatregelen om water dat bij een extreme bui over maaiveld aan komt stromen naar het centrum op te vangen. Tijdens de overstroming in 2014 stond er 16.000 m3 water op straat in heel Laren. Als er meer dan 4.000 m3 op straat staat begint het water op verschillende plekken over de drempels van woningen en winkels te stromen. In het midden van Laren, stond 6.680 m3 op straat, bij meer dan 1.400 m3 stroomt het water over de drempel winkels en woningen binnen. Bij Singer kan 1.000 m3 water worden geborgen en kan per uur circa 400 m3 infiltreren. Alleen Singer is dus niet voldoende om overlast in het centrum te voorkomen. Maar het draagt wel bij aan de oplossing. Soms wordt die bijdrage weer te niet gedaan door andere maatregelen. Bij de College de Brink dat lager ligt dan de omgeving zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat water het terrein ‘binnen stroomt’. Bij de school heeft zich in 2014 1.000 m3 water verzameld. Door die getroffen maatregelen zal niet meer het terrein van het college opstromen.  De 1.000 m3 zal nu ergens anders een plekje zoeken. De maatregelen in de Kerklaan hebben voorkomen dat rioolwater van elders de straat in kan stromen en er is 4.360 m2 verhard oppervlak waarmee vorkomen wordt dat 200 m3 regenwater alsnog op straat blijft staan.

Was het maken van een bassin aan de Gooyergracht een oplossing geweest?
De hoeveelheid water die tijdens een extreme bui valt kan niet in een bassin in het riool worden opgevangen. In 2014 kwam circa 47.000 m3 meter water in het riool terecht. Er kan in het riool 4.069 m3 rioolwater geborgen worden. Het bergbezinkbassin bij de Eemnesserweg kan nog eens 665 m3 extra bergen. Per uur wordt er maximaal circa 750 m3 rioolwater naar de zuivering gebracht. Het riool kan dus in een uur circa 5500 m3 rioolwater bergen. Dan is het riool vol. Als alle 5000 woningen in Laren zouden zijn afgekoppeld zou 23.000 m3 regenwater niet in het riool komen. Als elke woning 30 mm water zou bergen in een lokale buffer zou 15.500 m3 worden vastgehouden in mini 5000 buffertjes. Om 16.000 m3 rioolwater bergen zouden 23 buffers als bij de Gooyergracht nodig zijn.

Waarom zijn niet eerst bassins aangebracht en is er daarna bekeken of dat de oplossing zou zijn?
In grote bassins kan niet voldoende water worden opgeslagen. Zie ook het antwoord op de vraag ‘Was het maken van een bassin aan de Gooyergracht een oplossing geweest?’.

Kunnen er geen infiltratiebakken onder Tergooi of onder het pleintje op de Sint Janstraat komen, net als bij het Singer?
Dat kunnen we zeker onderzoeken. In ons plan zouden we per gebied zoveel mogelijk regenwater vast willen houden. Daarbij zoeken we natuurlijk naar de meest efficiënte oplossing uitgaande van de lokale hoogteverschillen en beschikbare ruimte.

Helpen de infiltratiebakken die bij het Singer zijn aangelegd?
Ja, ze dragen bij aan het vasthouden van regenwater dat over maaiveld afstroomt en daarmee aan het voorkomen dat regenwater naar de lager gelegen delen van het dorp stroomt.

Is het mogelijk om een ondergronds reservoir onder de plantsoenen bij Bij den Toren (Johanneskerk) te realiseren?
Dat gaan we onderzoeken en als het kan en bijdraagt aan het vasthouden of bergen van water zullen we het meenemen in de plannen.

Waarom maken we de Gooyergracht niet twee keer zo groot?
In een grotere Gooyergracht kan meer rioolwater worden geloosd. Maar rioolwater is vies en moet eerst gezuiverd worden. We mogen maar een beperkte hoeveelheid rioolwater lozen op de gracht. Maar al mochten we meer lozen, dan moeten we eerst het rioolsysteem vergroten om het rioolwater daar te krijgen.

Bijna de helft van het water komt op de wegen terecht. Waar gaat dat heen?
Naar de laagste punten in Laren

In Egmond aan Zee bijvoorbeeld hebben ze een vuilwaterkelder omgetoverd tot een infiltratiekelder. Is daar weleens over nagedacht?
Ja. De vuilwaterkelder in Laren is echter zeker nodig voor de verwerking van vuil water en zal daar nog wel heel lang voor nodig zijn. Pas als een vuilwaterkelder aangesloten is op een hemelwaterriool kan er een infiltratiekelder van worden gemaakt.

Worden de waterbuffers bij de Houtzagerij al aangelegd?
De ontwikkeling moet zijn eigen hemelwater verwerken. Daarnaast wordt het maaiveld iets verlaagd aangelegd zodat bij een extreme bui water van de straat uit de omgeving op het terrein verzameld kan worden.

Waar zijn al die sloten rond Laren voor?
Er zijn niet veel sloten rondom Laren. Maar sloten zijn er over het algemeen om water aan of af te voeren en om de grondwaterspiegel te verlagen of te verhogen.