Wateroverlast – kosten en financiering

De vragen in deze rubriek gaan over de kosten van het afkoppelen en de financiering daarvan uit de rioolheffing.

Vragen en antwoorden

Ik heb al afgekoppeld; moet ik dan toch meer rioolbelasting gaan betalen? Of word ik daarvan vrijgesteld?
Ja, u moet toch meer rioolheffing betalen. Maar in onze plannen komt er een regeling voor inwoners die al hebben afgekoppeld.

Ik heb al afgekoppeld en veel kosten gemaakt. Kan ik die op de gemeente verhalen? En zo ja, hoe? Word ik gecompenseerd en hoe?
Zodra de gemeenteraad heeft ingestemd met het plan van aanpak, zullen we –samen met de bewoners- een uitvoeringsplan gaan opstellen. Daarin wordt ook uitgewerkt hoe we mensen compenseren die al een investering hebben gedaan.

Moeten bewoners die een huis met een rieten dak hebben ook meebetalen aan de hogere rioolheffing?
Ja.

Met hoeveel euro gaat de rioolheffing omhoog en voor hoeveel jaar?
De rioolheffing wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. Om de kosten voor het afkoppelen te betalen zal de gemeente een lening aangaan. De lening moet in 40 jaar terugbetaald worden. Daarvoor zal de gemeente, net als voor het betalen van alle andere kosten aan het riool, de rioolheffing gebruiken. Als over 5 jaar alle woningen zijn afgekoppeld en alle kosten gemaakt zijn zal uit de rioolheffing jaarlijks € 58 per huishouden gebruikt worden om de lening terug te betalen. Als er geen andere kosten voor het riool zijn die leiden tot verhoging van de rioolheffing of meevallers die leiden tot verlaging van de heffing zal de rioolheffing € 58,- hoger zijn dan nu.

Moet de gemeente Laren een lening aangaan voor het kunnen realiseren van de te treffen maatregelen? Wat is de looptijd van de lening?
Ja, 40 jaar, 1,04%.

Is het afkoppelen van alle openbare gebouwen meegenomen in de berekeningen?
Ja.

Mag je differentiëren in het riooltarief? En hoe zit dat met het oog op een toekomstige fusie, waarbij er zich meerdere kernen binnen één gemeente bevinden?
Er mag gedifferentieerd worden. In Laren is de rioolheffing in 2018 € 197. In Blaricum is de rioolheffing in 2018 € 205,- en in Huizen is de rioolheffing in 2018 € 207,-.

Zijn de maatregelen die nu worden voorgesteld voldoende met het oog op de toekomst en de lening die we voor 40 jaar aangaan?
Ja, de maatregelen zullen ervoor zorgen dat er minder wateroverlast plaatsvindt en zeker geen schade meer zal ontstaan waarbij afvalwater vermengd met hemelwater woningen binnendringt. Maar in de toekomst kunnen we excessieve buien verwachten waar geen maatregelen tegen zijn opgewassen. Zulke buien zullen altijd wateroverlast geven. Hoe meer we ons gezamenlijk inspannen hoe meer we die overlast kunnen beperken en schade kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld door minder verharding in de tuinen en opritten, door meer groen, open bestrating en geveltuintjes. Met de voorgestelde aanpak wordt de basis gelegd. Maar iedereen wordt uitgenodigd om nog een stapje verder te gaan.

Wat is de goedkoopste oplossing voor de inwoners van Laren?
Een decentraal systeem van maatregelen waarmee voorkomen wordt dat regenwater in het riool stroomt en overlast en schade wordt voorkomen.

Hoeveel geld van die 10,2 miljoen is beschikbaar voor het particulier afkoppelen?
Het overgrote deel (80%) gaat in maatregelen, het resterende deel is bedoeld voor begeleiding, ontwerp en voorbereiding van de uitvoering.

Klopt het dat het idee van een subsidieregeling van de baan is?
Ja, want subsidie is het verkeerde woord. Vertrekpunt is dat de gemeente de uitvoering betaalt. Als particulieren de maatregelen uitvoeren voor de gemeente, compenseert de gemeente de kosten.

Hoe hoog is de rioolheffing in Laren in vergelijking met andere gemeenten?
In Laren is de rioolheffing in 2018 € 197. In Blaricum is de rioolheffing in 2018 € 205,- en in Huizen is de rioolheffing in 2018 € 207,-. In het overzicht hieronder ziet u een vergelijking tussen een aantal gemeenten in Nederland.

Rioolheffing 2017

Veenendaal €   93,60
Zwolle € 105,89
Haaksbergen € 354,00
Bergen op Zoom € 331,00
Gouda € 403,90
Huizen € 218,08
Laren € 179,39
Gemiddeld heel NL € 214,76

 

Mocht mijn inrit opengebroken worden om af te koppelen, wordt het dan door de gemeente op exact dezelfde wijze hersteld als dat de situatie daarvoor was?
Ja.

Stelt de Provincie of Waternet een subsidie beschikbaar?
We hebben nog geen subsidieregeling gekregen van Waternet. Wel hebben we een subsidie op ondersteunend werk door Deltares. Het gaat daarbij om het modeleren van lokale oplossingen zodat we de effecten van verschillende oplossingen met elkaar kunnen vergelijken. We proberen ook andere subsidies te krijgen. Als we weten dat het plan uitgevoerd gaat worden kunnen we makkelijker subsidie krijgen.

Is er vanuit het Waterschap budget om de gemeente te ondersteunen?
Het waterschap ondersteunt met kennis.

Verleent het Waterschap subsidies om watergangen te verbreden?
Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer van de Gooyergracht. Er is dus geen sprake van subsidie. We zijn met het Waterschap in gesprek over het onderhoud aan de Gooyergracht. De gracht moet worden uitgediept om meer water af te kunnen voeren, maar daarvoor is een sanering van de waterbodem nodig. Het waterschap moet nog veel meer waterbodems saneren. De Gooyergracht staat niet boven aan de prioriteitenlijst. We proberen dat samen met de andere BEL gemeenten te veranderen.

Wat zijn de kosten voor een team (afkoppelorganisatie) van de gemeente? Dat team moet jaren aan de slag, aanpak is heel arbeidsintensief, is daar wel capaciteit en budget voor binnen het ambtelijk apparaat?
Ja, daar is budget voor opgenomen. Een deel (20%) van de 10,2 miljoen is daarvoor bestemd.

Wat verstaat de gemeente Laren onder een ‘doelmatige’ aanpak?
In Wikipedia wordt doelmatig als volgt gedefinieerd. Een (voorgenomen) handelwijze is doelmatig of efficiënt als de betreffende inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel en de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten.
De term doelmatig is verbonden aan het uitgeven van gemeenschapsgeld en in het bijzonder aan geld dat ingezameld wordt via de rioolheffing. Inkomsten uit rioolheffing mogen alleen aan het beheer en onderhoud van het rioolsysteem worden besteed en moeten op doelmatige manier worden gebruikt. Afkoppelen mag betaald worden uit inkomsten uit de rioolheffing omdat dat bijdraagt aan het doelmatige beheer, onderhoud van het rioolsysteem. Door af te koppelen worden veel hogere kosten die minder opbrengen voorkomen.
Bij het afkoppelen van uw woning zal de gemeente ook doelmatig moeten handelen. Maar dat betekent nog niet dat de gemeente bepaalt hoe de realisatie van het afkoppelen op uw perceel wordt vormgegeven. Als de gemeente een aanpak voorstelt waar u niet aan wenst mee te werken wordt het doel immers niet bereikt. Dat is dan ook niet doelmatig! Als u echter buitenproportionele eisen stelt met navenante kosten als voorwaarde voor medewerking, kan de gemeente ook concluderen dat samenwerking niet doelmatig is. We zullen er dus samen met u uit moeten komen wat een doelmatige oplossing is en daar is speelruimte. Als dat samen niet lukt zullen we een onpartijdige derde moeten vinden wiens uitspraak we beide accepteren.

Wie betaalt de kosten van het rioolwater afkomstig uit Hilversum?
De bewoners van Hilversum betalen rioolheffing voor het onderhoud van het riool in Hilversum en betalen waterschapsbelasting voor de zuivering van het rioolwater.

Is er naar gekeken om door samenwerking met buurgemeenten de kosten te kunnen verlagen?
Qua afkoppeling van de daken is de omvang van het project voor Laren al heel groot. Nog verder vergroten van de omvang levert geen kostenbesparing op in relatie tot efficiënt werken en goedkopere inkoop van materialen. Zelfs voor de uitvoering binnen Laren is het noodzakelijk om gebiedsgericht te werken, niet heel Laren in één keer. Voor enkele gebieden in Laren kan het noodzakelijk zijn om afstemming te hebben met Blaricum omdat deze gebieden water ontvangen vanuit Blaricum, voor deze gebieden stemmen we zeker af met de betreffende delen van Blaricum en met de betrokkenen binnen de gemeente.

Is het niet voordeliger om onder de wegen een groot bergbezinkbassin aan te leggen en de tuinen bovengronds daar naartoe te brengen?
Soms wel, maar meestal niet. We gaan dat per gebied uitzoeken.

Als blijkt dat niet alle percelen hoeven te worden afgekoppeld. Gaat de rioolheffing dan ook omhoog?
Ja, we delen de kosten gelijkelijk over alle burgers van Laren.

Is de gemeente niet te optimistisch met een berekening van 11,7 miljoen aan kosten?
Er zijn argumenten om de kosten hoger in te schatten en argumenten om de kosten lager in te schatten. De raming is bedoeld om het verschil met andere oplossingen te zien en om een goede indruk van de kosten te krijgen. Er moet geïnvesteerd worden. Afkoppelen lijkt hoe dan ook de meest doelmatige oplossing. Zelfs als de kosten verdubbelen. Maar het kan ook dat de kosten halveren.

Als ik het goed begrijp is er een verdeelsleutel tussen de kosten en de rioolheffing. Wat als de gemeente nou 4x zo groot wordt, door bijvoorbeeld een fusie?
Alle kosten van de gemeente aan het beheer en onderhoud van het riool worden betaald uit een rioolpotje. Dat potje wordt gevuld met rioolheffing. Geld dat in het potje zit mag nergens anders voor worden gebruikt. Als er geld over is en er geen grote investeringen verwacht worden kan de rioolheffing naar beneden. Als er grote investeringen verwacht worden gaat de heffing omhoog. De kosten voor het riool worden met andere woorden 100% gedekt door de heffing.

Er zijn tuinen die helemaal verhard zijn en tuinen die dat niet zijn. Moeten mensen met verharde tuinen ook meer betalen?
Nee maar ze moeten wel zelf zorgen dat het water dat op de verharding valt niet in het riool terecht komt. Dat kan geld kosten.

Hoe groter je huis, hoe duurder het wordt?
Het is niet helemaal waar dat het bij grotere panden ook automatisch duurder is om af te koppelen. Bij grotere huizen zijn de tuinen meestal ook groter waardoor het naar verhouding zelfs goedkoper kan zijn.