Wateroverlast - gebiedsgerichte aanpak

De vragen in deze rubriek gaan over het per gebied aanpakken van de wateroverlast en hoe de gebieden worden ingedeeld.

Vragen en antwoorden

Wat wordt bedoeld met gebiedsgerichte aanpak?
In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 staat ‘afkoppelen’ voor de aanleg en het beheer van een decentraal netwerk van op elkaar afgestemde maatregelen in de openbare - en private ruimte om hemelwater af te voeren en te bergen zodat schade en overlast wordt voorkomen. Per gebied zal de berging van hemelwater op particuliere grond zo worden gedimensioneerd dat minimale overlast en geen schade optreedt. In de hoger gelegen delen zullen daarnaast op ‘slimme plekken’ aanvullende bergende maatregelen worden genomen om overtollig regenwater op te vangen dat niet op particulier terrein wordt geborgen. In de lager gelegen delen van Laren zullen de aanvullende maatregelen in de openbare ruimte vooral gericht zijn op het beschermen van particulieren tegen afstromend regenwater van hoger gelegen gebieden. Per gebied wordt zoveel mogelijk gezocht naar kansen voor gelijktijdige aanpak van verschillende ruimtelijke ingrepen en kansen die de omgeving en ondergrond biedt. Daarmee kent ieder gebied een eigen bijdrage aan het geheel van maatregelen. De kosten voor de aanleg en het beheer van het netwerk van maatregelen zowel die in de openbare - als private ruimte worden betaald uit de opbrengsten van rioolheffing. De kosten worden geminimaliseerd door slimme aanbesteding en een georganiseerde uitvoering (en wellicht geen kosten voor btw). De aanpak gaat uit van een combinatie van ontzorgen en samenwerken.

Als het gaat over een gebiedsgerichte aanpak, gaat dit dan om dezelfde gebieden als die eerder bepaald zijn, of kan deze gebiedsindeling gaan veranderen?
We gaan opnieuw gebieden kiezen. Hierbij laten we in eerste instantie de verdeling op basis van buurtpreventieverenigingen los en kijken naar geplande reconstructies, ontwikkelingsplannen, gebiedskenmerken, afstromingsgrenzen, bestaande overlastlocaties en gekoppeld afstromingsgebied. Maar uiteindelijk kunnen sommige gebieden vergelijkbaar zijn.

Kun je al gebruikmaken van wat de gemeente aanbiedt als je gebied nog niet aan de beurt is?
Als u aanleiding heeft om eerder met afkoppelen te beginnen zal dat met uw persoonlijke situatie te maken hebben. U gaat bijvoorbeeld uw tuin aanpakken of verbouwen. Natuurlijk is dat het beste moment om af te koppelen. Graag zouden we u met u meedenken over een goede oplossing voor u. Wellicht is het voor ons aanleiding om ook met uw buren het gesprek over afkoppelen aan te gaan.

Er wordt gesproken over een gebiedsgerichte aanpak. Komt de gemeente dan naar de bewoners om te overleggen over de aanpak en dit samen te bespreken?
Ja.