Pilots Laren Regenklaar

Om Laren regenklaar te maken, wordt er gewerkt aan een Masterplan. In dit plan staat dat ieder gebied in Laren een bijdrage levert om wateroverlast door regenval tegen te gaan. Om deze bijdrage per gebied te laten slagen, wordt er nu al ervaring opgedaan via verschillende pilots.

Hierna volgt een overzicht van de pilots.

Pilot: Groenvak ‘kruidenhuisje’ aan Torenlaan

Het groenvak aan de Torenlaan naast ‘Petit Clos’ (voormalig kruidenhuisje) is regenklaar gemaakt. Er zijn maatregelen uitgevoerd voor opvang van regenwater en het groenvak wordt opnieuw ingeplant/ingericht. Tijdens regenbuien zagen we dat het groenvak vaak droog bleef staan. De omliggende verhardingen en panden hadden overlast van het regenwater. Om die reden is het groenvak aangepast.

Uitgevoerde werkzaamheden 

Aannemer Fokker-Oomen is in april 2020 gestart met de werkzaamheden. Dat ging grotendeels om ondergrondse maatregelen, voor de opvang van regenwater. Er zijn putten, infiltratiebuizen (buizen met gaatjes waardoor het water de bodem in kan zakken) en afvoerbuizen voor de aansluiting van kolken (opvangputjes in de straat) aangelegd. Ook is er een wadi midden in het groenvak aangebracht. Een wadi is een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan zakken. Rondom de wadi komt gazon voor goede infiltratie en bereikbaarheid van de wadi.

Groenvoorziening

De volgende stap is het aanbrengen van groenvoorzieningen en beplanting in het groenvak. Met een aantal bewoners is over deze inrichting van het groen al overleg geweest. De exacte invulling van het groen moet nog vorm krijgen. In het najaar van 2020, in het plantseizoen, volgt de definitieve inrichting met beplanting. De betrokken inwoners ontvangen hier bericht over. 

Afvoerbuizen in grond

Meer informatie

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met het uitvoeringsteam Laren Regenklaar via e-mail: regenklaar@laren.nl of op telefoonnummer: 14 035. 

Pilot: Koloniepad en omstreken (e.o.)

Koloniepad e.o. is 1 van de gebieden die in het Masterplan wordt genoemd en die als pilot wordt uitgevoerd. Een aantal woningen in dit gebied ervaart veel overlast van regenwater bij hevige buien.

Werkzaamheden bij Koloniepad e.o.

We willen er voor zorgen dat het riool in Laren niet overbelast raakt. Dit doen we door het regenwater zoveel mogelijk op een natuurlijk manier op te vangen. De gemeente voert daarvoor werkzaamheden uit in de openbare ruimte. De gemeente plaatst op een aantal punten verticale filters. Omdat het huidige riool in het Koloniepad de hevige regenval niet kan verwerken. Overtollig water kan dan de grond in zakken en het lokale riool kan het water beter verwerken. Op deze manier ontstaat er geen overlast in de openbare ruimte en ook niet bij de omliggende woningen. In het najaar van 2020 start de gemeente met de werkzaamheden aan het riool in de openbare ruimte. Bewoners ontvangen nog bericht over de exacte planning. 

Meer maatregelen nodig

Naast aanpassingen aan het riool zijn er meer maatregelen nodig. Ook regenwater van de woningen mag niet meer naar het riool worden afgevoerd om te voorkomen dat het riool overbelast raakt. Daar zijn maatregelen in de tuin voor nodig. De maatregelen verschillen per tuin, maar het gaat niet om grote aanpassingen. Een afkoppeladviseur gaat bij de bewoners langs om te kijken naar de situatie. Ook bewoners die geen overlast van regenwater hebben, gaan meedoen. Door aanpassingen op ieders perceel aan te brengen, wordt wateroverlast bij de buren, de straat of naar andere gebieden van Laren voorkomen. 
In de zomerperiode 2020 zijn de eerste afspraken met bewoners geweest. Een afkoppeladviseur van Laren Regenklaar heeft overleg gehad met de woningeigenaren en besproken welke werkzaamheden de aannemer op het perceel gaat uitvoeren. Uiteraard wordt rekening gehouden met ieders voorkeur. 

Vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden in de openbare ruimte, mail dan naar n.dunnink@belcombinatie.nl of bel met 14 035. Heeft u vragen over maatregelen op uw eigen terrein dan kunt u een bericht sturen naar regenklaar@laren.nl. Kijk vooral ook op www.larenregenklaar.nl voor meer informatie over het project. 

Pilot: Montessorischool en omstreken (e.o.)

De Montessorischool aan de Leemkuil 4 is ook een pilotproject van Laren Regenklaar. Het uitvoeringsteam van Laren Regenklaar is gestart met werkzaamheden om het schoolplein aan te passen, zodat regenwater op een natuurlijke manier opgevangen kan worden. Ook bewoners in de directe omgeving worden betrokken. De afkoppeladviseur van team Laren Regenklaar heeft met direct omwonenden afspraken gemaakt over maatregelen die nodig zijn rondom de woningen.

Uitvoering

Het team van Laren Regenklaar is bij aangrenzende percelen van de Montessorischool langsgegaan om de huidige situatie en mogelijkheden te inventariseren. De maatregelen houden (op hoofdlijnen) in dat water van daken van omliggende panden aan de Paviljoensweg op het schoolterrein wordt opgevangen en wordt verwerkt. Ook de overige pleinen zullen aangepakt gaan worden. De coronaperiode levert in dit geval een positief effect op, de aannemer kan voortvarend te werk gaan, omdat er weinig kinderen aanwezig zijn op school en bij de kinderopvang.

Pilot: Herinrichting Steffenskamp-Jagerspad-Ruiterweg

Het riool van de wegen Steffenskamp-Jagerspad-Ruiterweg is in slechte staat en wordt vervangen. Onderdeel van de reconstructie is een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Het gaat daarbij over de weg, de parkeervakken en de groenvoorzieningen. Het uitvoeringsteam Laren Regenklaar sluit aan bij deze reconstructie, om te kijken naar de mogelijkheden om af te koppelen in het gebied. 

Op www.larenregenklaar.nl vindt u alle informatie over dit project.