2021-01-11 Bewonersbrief – Rectificatie/informatiebrief

Op 11 januari 2021 is de volgende brief gestuurd naar de bewoners van Steffenskamp, Jagerspad, Ruiterweg.

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van onze informatiebrief (van 10 december 2020 met zaaknummer Z20009248/20uit3704) hebben wij een aantal klachten uit de buurt ontvangen.

Woensdag 6 januari 2021 heeft er ter plekke een constructief overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de belangenvereniging (Harmke Willemsen en Jan Paul Zumpolle) en wethouder Ton Stam, en zijn er goede afspraken gemaakt.

Helaas zijn de afgelopen maanden een aantal communicatieve fouten gemaakt waarvoor wij ons excuus aanbieden. Zo had de wadi bij de Harmen Vosweg niet op de tekening moeten staan, en is de communicatie over de opslag op het voetbalveldje onder de maat geweest. Ook heeft de informatiebrief niet alle inwoners in de directe omgeving bereikt.

Middels deze rectificatiebrief willen wij u een nadere toelichting geven op de gemaakte afspraken:

 1. Vergroten verspreidingsgebied bewonersinformatiebrieven reconstructie Steffenskamp en update gemeentelijke website
  Door het verspreidingsgebied van de bewonersinformatiebrieven te vergroten (zie bijlage 1) hopen wij dat alle betrokken bewoners beter en sneller geïnformeerd blijven en worden inzake de reconstructie Steffenskamp en omstreken.
   
 2. Inrichten werkterrein/bouwdepot aannemer
  Onze civiele aannemer Hendrikse heeft ruimte nodig om het werk goed, veilig en correct uit te kunnen voeren. Dit depot dient bereikbaar te zijn met vrachtwagens voor aan- en afvoer van bouwmaterialen. Te denken valt aan de aan- en afvoer van grote rioleringsbuizen, putten, straatwerk en dergelijke. De veiligheid en het voorkomen van overlast staat daarbij voorop. Het door ons beoogde terrein is gelegen tussen de Harmen Vosweg – 2de Ruiterweg. Tijdens het overleg met de belangenvereniging is overeengekomen dat in januari de riolering op het veldje zal worden aangebracht, en dat het depot van de aannemer vanaf uiterlijk half februari in ruimte teruggaat, waardoor er weer wat gespeeld en gevoetbald kan worden.
  Wij zullen het maaiveld netjes afwerken (inzaaien heeft geen zin, maar wel zullen we met een zware rol het terrein goed egaliseren en verdichten) en de doeltjes tijdelijk tegenover elkaar plaatsen. Het is helaas noodzakelijk dat een deel van het terrein tot aan het einde van het werk (medio juni 2021) bestemd zal blijven als depot voor onze civiele aannemer.
   
 3. Rectificatie aanleg Wadi en aanvraag kapvergunning Harmen Vosweg
  In de informatiebrief van 10 december 2020 stond aangegeven dat er voor de woningen aan de Harmen Vosweg 1 tot en met 7 een wadi aangelegd zou worden. Deze wadi zal niet worden aangelegd en Laren Regenklaar zoekt naar een andere oplossing (dit in overleg met de belangenvereniging) om het regenwater in de bodem te infiltreren. Op de website van de gemeente was deze informatie nog niet aangepast, dat zal nu op korte termijn gebeuren om miscommunicatie te voorkomen.
   
 4. Kap bomen
  In de aangevraagde kapvergunning van juli 2020 waren ook een vijftal bomen in de kapvergunning meegenomen vóór de woningen Harmen Vosweg 2 tot en met 4. Reden om deze 5 bomen op te nemen in de kapvergunning was dat in de rijbaan voor de woningen aan de Harmen Vosweg een riool aangelegd diende te worden. Indien bij het aanleggen van dit riool de boomwortelstructuur ernstig zou worden aangetast, hadden wij kunnen terugvallen op de kapvergunning. Het was zeker niet de bedoeling om de bomen vóóraf aan de rioleringswerkzaamheden te verwijderen. Na overleg met de belangenvereniging is de kap van deze vijftal bomen geen onderdeel meer van de inmiddels afgegeven kapvergunning.
   
 5. Planning van de werkzaamheden
  De planning van de reconstructiewerkzaamheden voegen wij nogmaals aan deze bewonersbrief toe, deze vindt u terug in bijlage 2 (pdf 305 KB) van deze brief. Kunt u deze bijlage niet goed lezen? 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en spreken nog eens onze spijt over de hierdoor ontstane onrust. Indien u nu of later vragen of opmerkingen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met onze dagelijkse toezichthouder de heer K. van Harn (e-mailadres: k.vanharn@inframeer.nl).

Middels een maandelijkse informatiebrief zullen we u op de hoogte gaan houden van de voortgang van het project, en indien noodzakelijk u tussentijds informeren. De informatiebrieven zullen wij ook op deze webpagina publiceren.


Met vriendelijke groet,
Namens
Burgemeester en wethouders,

Dhr. A. van de Craats
Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte
BEL Combinatie