Herinrichting Steffenskamp-Jagerspad-Ruiterweg

Het riool van de wegen Steffenskamp-Jagerspad-Ruiterweg is in slechte staat en wordt vervangen. Onderdeel van de reconstructie is een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Dat gaat over de weg, de parkeervakken en de groenvoorzieningen.

In 2019 organiseerde de gemeente inloopavonden om bewoners te informeren over de werkzaamheden. De gemeente ging samen met een aantal bewoners aan de slag in een klankbordgroep om samen de nieuwe inrichting te bespreken. Ook werd er informatie gegeven over Laren Regenklaar. Onder andere gaven bewoners aan dat de groene omgeving erg wordt gewaardeerd, dat parkeren een punt is en dat de bestaande trottoirs te smal zijn. Het civieltechnische projectbureau Anacon infra heeft, samen met de klankbordgroep, het ontwerp uitgewerkt. 

Werkzaamheden

Eind 2020 starten de werkzaamheden om de openbare ruimte te vernieuwen, de riolering aan te pakken en om de buurt ‘Regenklaar’ te maken. Het gehele werk zal ongeveer 6 maanden duren. Aannemer Hendrikse zal de werkzaamheden uitvoeren. Als de rioleringswerkzaamheden gereed zijn, zal de aannemer het straatwerk aanbrengen en een deel van de lichtmasten vervangen door ledverlichting. Zie hiervoor ook het Definitief Ontwerp (pdf 4 MB)

Gelijktijdige werkzaamheden Laren Regenklaar

Gelijktijdig met de werkzaamheden in de openbare ruimte is het team van Laren Regenklaar bezig om werkzaamheden op een aantal percelen van bewoners uit te voeren. De werkzaamheden van Laren Regenklaar zijn vooral bedoeld om het hemelwater dat op percelen valt, naar de openbare ruimte te begeleiden (afkoppelen). Eigenaren van woningen die worden afgekoppeld, hebben hier al informatie over ontvangen via het Team Laren Regenklaar. Voor vragen over deze werkzaamheden, kunt u terecht op www.larenregenklaar.nl

Nadere informatie over de werkzaamheden

Werkzaamheden aan het riool
Tijdens de werkzaamheden wordt het gemengde rioolstelsel aan de Steffenskamp, Jagerspad 15-49 en een deel van de Ruiterweg 35-41 en 26-34 vervangen door een gescheiden stelsel. Dat betekent dat er 1 vuilwaterriool en 1 infiltratieriool komt.

Infiltratieriool
Bij zware regenval kan er overlast ontstaan van regenwater. Het nieuw aan te leggen infiltratieriool is bedoeld om regenwater te laten infiltreren in de bodem. Ook wordt er bij het Jagerspad een overstort aangelegd om het overtollige regenwater af te voeren naar het nabijgelegen weiland. 

Rioolwerkzaamheden Jagersweg en deel Ruiterweg
Aangezien de huidige staat van het rioleringsstelsel aan de Jagersweg 9-29, 28-54 en Ruiterweg 9-33, 14-26 nog in goede staat is en nog niet vervangen hoeft te worden, gaat aannemer Hendrikse aan de slag om hier een infiltratieriool aan te leggen. Dat komt naast het huidige gemengde rioleringsstelsel. Via het infiltratieriool kan regenwater afkomstig van putten en woningen worden opvangen. Het straatbeeld blijft hetzelfde.

Verontreinigingsspot aangetroffen onder rijbaan ter hoogte van Jagerspad 35-39
Voordat er werkzaamheden uitgevoerd gaan worden, is de gemeente verplicht om bodemonderzoek uit te voeren. Tijdens het onderzoek is er een verontreiningsspot aangetroffen. Zie Overzichtstekening (pdf 725 KB). Doordat de verontreiniging net boven de toegestane waarden liggen om in te werken, neemt de aannemer de vrijkomende grond tijdelijk uit en zal daar ook bouwhekken plaatsen. Als de rioleringswerkzaamheden klaar zijn, wordt de grond teruggebracht in de rioolsleuf, dit onder toezicht van het Bevoegd Gezag.

Inrichten werkterrein/bouwdepot aannemer
Aannemer Hendrikse voert de werkzaamheden uit en heeft ruimte nodig om het werk goed, veilig en correct uit te kunnen voeren. Daarvoor is een depot ingericht dat bereikbaar dient te zijn voor vrachtwagens om bouwmaterialen aan- en af te voeren. Denk aan afvoer van grote rioleringsbuizen, putten, straatwerk. Op dit moment bevindt het depot zich tussen de Harmen Vosweg – Tweede Ruiterweg. In januari zal de riolering op het veldje worden aangebracht. Het depot van de aannemer zal vanaf uiterlijk half februari 2021 in ruimte teruggaan, waardoor er weer wat gespeeld en gevoetbald kan worden. Het is noodzakelijk dat een deel van het terrein tot aan het einde van het werk (medio juni 2021) bestemd zal blijven als depot voor onze civiele aannemer. De veiligheid en het voorkomen van overlast van vrachtverkeer staat daarbij voorop.

Aanleg Wadi Harmen Vosweg
In de informatiebrief van 10 december 2020 stond dat er voor de woningen aan de Harmen Vosweg 1 tot en met 7 een wadi aangelegd zou worden. Deze wadi zal niet worden aangelegd en het team van Laren Regenklaar zoekt naar een andere oplossing om het regenwater in de bodem te infiltreren. 
 
Kap bomen
In de aangevraagde kapvergunning van juli 2020 was ook een vijftal bomen in de kapvergunning meegenomen vóór de woningen Harmen Vosweg 2 tot en met 4. Reden om deze 5 bomen op te nemen in de kapvergunning was dat in de rijbaan voor de woningen aan de Harmen Vosweg een riool aangelegd diende te worden. Indien bij het aanleggen van dit riool de boomwortelstructuur ernstig zou worden aangetast, hadden wij kunnen terugvallen op de kapvergunning. Het was zeker niet de bedoeling om de bomen vóóraf aan de rioleringswerkzaamheden te verwijderen. De kap van deze vijftal bomen is geen onderdeel meer van de kapvergunning.
 

Heeft u vragen?

Mocht u meer willen weten over het project, neem dan contact op via telefoonnummer 14 035. Voor vragen over werkzaamheden op uw eigen perceel om de woning af te koppelen, kunt u terecht bij Team Regenklaar, kijk op www.larenregenklaar.nl 

Documenten

Kunt u het document niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035. 

Bewonersbrieven

Kunt u het document niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035. 

Kunt u het document niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.