Projecten

Onder projecten vallen langlopende nieuwbouwprojecten, grote wegreconstructies, langdurige onderhoudsprojecten, of langdurige renovatie van gemeentelijke eigendommen.

 • Bomen in Laren

  Laren is een mooi groen dorp. Bomen zijn hier een belangrijk onderdeel van. In Laren staan in totaal 6.650 bomen. Ieder jaar controleert de gemeente een kwart van deze bomen. Na vier jaar zijn dan alle bomen bekeken. Bomen die onveilig zijn, worden gekapt. Dat is de afgelopen vier jaar nog niet gebeurd. Daarom laat de gemeente dit voorjaar 59 zieke bomen weghalen.

 • NK Tegelwippen 2024: tegels eruit, groen erin

  Laren doet dit jaar opnieuw mee met het NK Tegelwippen. Van 21 maart tot en met 31 oktober gaan we zoveel mogelijk tegels vervangen door groen en daar kunnen we alle hulp bij gebruiken. We nemen het op tegen Blaricum, Eemnes en andere gemeenten in de regio.

 • Ons Laren

  Laren is van ons allemaal. Daarom vinden we het als gemeente belangrijk dat u als inwoner of ondernemer in Laren invloed kunt hebben. Zo maken we betere plannen en zorgvuldiger besluiten. U kunt op verschillende manieren meedenken, meepraten en meedoen. We gebruiken ‘Ons Laren’ als overkoepelende naam voor alles waarbij uw inbreng welkom is. Hieronder leest u waar dat op dit moment voor geldt.

 • Parkeerterrein naast Singer

  Het parkeerterrein naast Singer (Hein Keverweg) staat regelmatig vol met geparkeerde auto´s. Uit onderzoek blijkt dat het gaat om een combinatie van bezoekers van Singer en mensen die in het centrum werken, winkelen of wonen. Op drukke momenten is hier onvoldoende parkeerruimte. De gemeente nodigde bewoners en ondernemers uit Laren begin 2023 uit om mee te denken over een oplossing. Het resultaat is de invoering van een blauwe zone voor een tijdelijke periode. Die gaat in op woensdag 31 januari 2024. Auto’s mogen overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) maximaal 4 uur parkeren op het terrein.

 • Wat is de Omgevingswet?

  De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

 • Omgevingsvisie

  Hoe kunnen we van Laren een plek maken waar het nog prettiger is om te wonen en leven? Als gemeente gaan we dit vastleggen in een Omgevingsvisie. Hierin staat wat we in ons dorpscentrum, onze woonwijken, de bedrijventerreinen en buitengebieden willen behouden en wat we willen verbeteren of versterken.

 • Vernieuwen evenementenbeleid

  In Laren kennen we veel evenementen. Deze dragen bij aan de levendigheid van onze gemeente. In het evenementenbeleid leggen we vast wat er kan én wat er niet kan. We willen organisatoren de ruimte geven, maar ook zorgen voor veilige en plezierige evenementen. Momenteel vernieuwen we ons evenementenbeleid.

 • Laren heeft een nieuw Groenbeleidsplan

  Het openbaar groen is het visitekaartje van ons dorp. Daar willen we vandaag en in de toekomst van genieten. Hoe zorgen we ervoor dat dit groen aantrekkelijk, veilig en toegankelijk is en blijft? Hoe geven we natuur en biodiversiteit een goede plek? En hoe werken we daarbij samen met inwoners? Dit en meer vindt u terug in het nieuwe Groenbeleidsplan. Inwoners konden hier vooraf hun mening over geven. De reacties zijn gebruikt bij het opstellen van het nieuwe plan.

 • Woningbouw Ligweide

  Op de plek van de voormalige Ligweide van het zwembad De Biezem komen nieuwe woningen. Het gaat om 2 vrijstaande woningen en 10 hofwoningen. KP Ontwikkeling uit Utrecht gaat deze woningen ontwikkelen.

 • Herinrichting Hoefloo, Houtweg en Stationsweg

  De Hoefloo is inmiddels heringericht en de werkzaamheden op de Stationsweg zijn in uitvoering. Na de bouwvak starten we ook met de herinrichting van de Houtweg.

  Het doel van de herinrichting is een vernieuwde en duurzame inrichting van uw straat te realiseren, zodat deze aansluit bij de eisen van deze tijd en waarbij de bestaande problematiek wordt aangepakt. Daarnaast zijn de drie straten gelijk ook regenklaar gemaakt.

 • Woningbouw Harmen Vosweg

  Op de locatie Harmen Vosweg 2 en 4 staan 2 sociale huurwoningen. Deze woningen maken deel uit van een driehoek die ligt tussen de Harmen Vosweg en 2e Ruiterweg, nabij de Lingenskamp. Deze driehoek wordt naast woningen en de daarbij behorende tuinen, gebruikt als dierenweide en speel- en voetbalveld.

 • Meting luchtkwaliteit

  In de gemeente Laren zijn 3 ‘Palmes buisjes’ in de openbare ruimte geplaatst. Het is een initiatief van de bewonersvereniging Westerheide. Met de buisjes is het afgelopen jaar stikstofdioxide gemeten.

 • Berichtenbox MijnOverheid

  Post van de gemeente Laren kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

 • Houd het groen binnen de perken

  Takken en hagen vanuit tuinen die te ver over de openbare weg hangen kunnen voor overlast en gevaarlijke situaties zorgen.

 • Crailo

  Laren, Hilversum en Gooise Meren bouwen samen aan een duurzame wijk op Crailo.

 • Laren Regenklaar

  24 juli 2023

  Door klimaatverandering komen hevige regenbuien steeds vaker voor. Hierbij valt er een enorme hoeveelheid regen in korte tijd. Het riool van Laren kan al dat water niet verwerken. Daarom maken we Laren regenklaar.

 • Reuzenberenklauw

  De reuzenberenklauw is een grote groene plant met witte bloemen. Direct contact met de plant kan zorgen voor huidbeschadiging vergelijkbaar met verbranding. De gemeente wil de overlast zoveel mogelijk beperken en gaat de plant bestrijden.

 • Maaiwerkzaamheden

  In de gemeente groeit behoorlijk wat gras in de vorm van grasvelden en bermen. Sinds 2020 werd het gras met regelmaat gemaaid. Op bepaalde plekken wordt minder of niet meer gemaaid. Er is niet vergeten te maaien, er is gekozen voor meer variatie in maaibeleid.

 • Uitrol 5G-netwerk

  De ministeries van Economische zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken hebben de ambitie om de digitale infrastructuur in Nederland te verbeteren om het 5G-netwerk mogelijk te maken. 5G (vijfde generatie mobiele communicatietechnologie) gaat het huidige 4G-netwerk opvolgen. 5G levert een bijdrage aan het opvangen van het groeiende dataverkeer en aan nieuwe toepassingen zoals innovaties in de zorg en de automobiel industrie.

 • Actualisatie komgrenzen

  De gemeente kan verschillende komgrenzen vaststellen. Deze zijn onder andere van belang voor de maximum snelheid gekoppeld aan de bebouwde kom en voor het beoordelen van kapaanvragen. De huidige komgrenzen in het kader van de Wegenverkeerswet en de Wet natuurbescherming zijn verouderd. Daarom is actualisatie noodzakelijk.

 • Servicenormen dienstverlening

  U heeft een vraag voor de gemeente en pakt de telefoon om deze te stellen. Of u staat met een verzoek bij de balie van het gemeentehuis. Dan wilt u natuurlijk snel geholpen worden. We hebben hiervoor servicenormen opgesteld. Dat zijn beloften over onze dienstverlening.