Handhaving

U wilt een overtreding melden of een schriftelijk verzoek om handhaving indienen. Of meer informatie over de regels voor het bouwen, verbouwen of slopen van een woning en of bouwwerk.

Melding doen of handhavingsverzoek indienen

U kunt via een melding of handhavingsverzoek de gemeente laten weten dat u ergens last van heeft. Of doorgeven dat u denkt dat er regels worden overtreden.

Melding openbare ruimte

Meldingen kunnen bijvoorbeeld gaan over hondenpoep, parkeren, dumpen van afval of (geluids)overlast. De gemeente beslist of zij iets doet met uw melding maar neemt daarover geen formeel besluit. Uw meldingen geven ons inzicht in de aard en omvang van de overlast, zodat we gerichter kunnen handelen. U kunt een melding anoniem doen. Dit kan:

Handhavingsverzoek

U dient een handhavingsverzoek in als u vermoedt dat de regels van de gemeente niet worden nageleefd. Het moet gaan om situaties die in strijd zijn met de wet- en regelgeving. De gemeente neemt over uw verzoek een formeel besluit, waartegen u bezwaar en beroep kunt instellen.

Wij kunnen niet voorkomen dat (in de loop van de procedure) bekend wordt dat u het verzoek heeft ingediend. U dient er bovendien rekening mee te houden dat een toezichthouder ook uw perceel bezoekt om te controleren of op uw perceel de geldende wet- en regelgeving wordt nageleefd.

  • U kunt een handhavingsverzoek alleen per post indienen. Deze richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 71, 3755 ZH Eemnes.
  • Vermeldt in het handhavingsverzoek uw naam en adres. Daarnaast moet u het verzoek ondertekenen en de datum vermelden.
  • Geef een duidelijke omschrijving waartegen volgens u handhavend moet worden opgetreden.
  • U moet rechtstreeks belang hebben bij handhaving van de regels. Om te kunnen beoordelen of u daadwerkelijk belanghebbende bent, is het noodzakelijk dat wij weten wie om handhaving verzoekt. Daarom kan een anoniem handhavingsverzoek niet in behandeling worden genomen.

 

Bouwen, verbouwen, slopen en strijdig gebruik

Als u (ver)bouw activiteiten uitvoert, bent u er zelf verantwoordelijk voor dat die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. U moet dus op de hoogte zijn van de geldende wet- en regelgeving. Of u moet ervoor zorgen dat u op de hoogte wordt gebracht. Bij het toezicht dat wij uitvoeren staat het voorkomen van overtredingen voorop.

Als toch blijkt dat er iets niet in orde is, dan moeten wij handhavend optreden om de overtreding ongedaan te maken. Met een overtreding kunt u denken aan het gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan. Of het bouwen van een bouwwerk zonder de daartoe vereiste omgevingsvergunning. Wij kunnen hier alleen in zeer bijzondere gevallen van afzien. Wel proberen we altijd eerst te bekijken of het mogelijk is om de overtreding te legaliseren. Is dit mogelijk, dan krijgt u de gelegenheid om legalisatie in gang te zetten door alsnog een vergunning aan te vragen.

Als een overtreding niet kan worden gelegaliseerd of als niet (voldoende) wordt meegewerkt aan een mogelijke legalisatie, zal de illegale situatie worden beëindigd. Dat kan betekenen dat bijvoorbeeld een bouwwerk moet worden afgebroken. Of dat een bepaald gebruik moet stoppen en dat er een bestuurlijke sanctie kan worden opgelegd om te zorgen dat dit gebeurd.

Overleg altijd vooraf met uw buren

Heeft u plannen om te gaan bouwen of verbouwen? Informeer dan altijd uw buren. Dit kan problemen of overlast in een later stadium voorkomen. Als u hinder of overlast ondervindt van uw buren, ga ook dan altijd eerst met hen in gesprek. Loopt dit uit tot een conflict? Neem dan contact op met de buurtbemiddelaars. De contactgegevens staan op de webpagina Meldpunt Veiligheid en Zorg

 

Document