Wateroverlast

Als het veel en lang regent, kunt u last krijgen van wateroverlast. Via brandweer.nl ziet u wat u moet doen bij waterloverlast en met wie u contact kunt opnemen in bepaalde situaties.

Grondwater

Als het maandenlang veel regent, raakt de bodem langzaam verzadigd. Hierdoor stijgt het niveau van het grondwater. Dit kan overlast geven, zoals water in de kelder of kruipruimte. We begrijpen dat dit heel vervelend is.Het grondwatersysteem is ingewikkeld en lastig te beïnvloeden. Als gemeente hebben we hierin ook nog eens een zeer beperkte rol. Meestal zit er niets anders op dan wachten tot de grondwaterstanden weer dalen. Er zijn wel dingen die u in de tussentijd zelf kunt doen. 

Water in uw kelder

Water in kelders komt vaak voor bij oudere huizen, doordat de muren, vloer of aanhechting muur/vloer scheurtjes bevatten. Als de kelder niet waterdicht is, kan er door een hoge grondwaterstand of hevige regenbuien water naar binnen sijpelen. Het kan ook zijn dat er een lek in de regenpijp of dakgoot zit, waardoor het regenwater via de muur naar binnen komt.
Als perceeleigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor een goede staat van uw eigendom, zoals de bouwkundige staat van uw huis, de leidingen, het riool tot de perceelgrens en een vochtdichte vloer. Daarmee bent u zelf ook verantwoordelijk voor een waterdichte kelder.

Wat kunt u doen:

 • Water in de kelder kan schade aanrichten aan spullen die daar opgeslagen staan. Op de korte termijn kunt u de spullen het beste op hoger gelegen schappen of kasten zetten.
 • U kunt water eventueel met een (dompel)pomp uit de kelder wegpompen naar het riool.
 • Lees de polisvoorwaarden van uw woonhuisverzekering of neem contact op met uw verzekeraar om na te gaan of u verzekerd bent tegen schade.
 • Op de langere termijn is het wellicht zinvol om de kelder waterdicht te (laten) maken.

Is er acuut gevaar, bel dan 112.

Risico op kortsluiting of brand

Bel de lokale brandweer via 0900 0904. Let op: de brandweer kan alleen iets betekenen als er minimaal 10-15 cm water in de kelder staat en/of als er flinke schade aan de woning ontstaat/dreigt te ontstaan. De meldkamer zal een inschatting maken op basis van schade en veiligheid of de brandweer bij u langs kan komen.

Water in de kruipruimte

Water in de kruipruimte is geen probleem als het water niet via de muren omhoog kruipt en/of geen schade aanricht aan buizen en bedrading. U kunt water eventueel zelf met een (dompel)pomp uit de kruipruimte wegpompen naar het riool. Bij acuut gevaar belt u 112.

Risico op kortsluiting of brand

Bel de lokale brandweer via 0900 0904. Let op: de brandweer kan alleen iets betekenen als er minimaal 10-15 cm water in de kelder staat en/of als er flinke schade aan de woning ontstaat/dreigt te ontstaan. De meldkamer zal een inschatting maken op basis van schade en veiligheid of de brandweer bij u langs kan komen.

Grondwater: wie is waar verantwoordelijk voor

Er zijn meerdere partijen die een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor het grondwater: de perceeleigenaar, de gemeente en het waterschap.

Perceeleigenaar

De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor:

 • Maatregelen om wateroverlast van regen- of grondwater op eigen perceel te voorkomen. Denk hierbij aan het afvoeren van regenwater en schoonhouden dakgoten. Soms leidt verstopping tot wateroverlast
 • De bouwkundige staat en onderhoud van het huis. Volgens de meest recente bouwvoorschriften moeten kelders en de onderkant van het huis waterdicht zijn
 • Op de juiste hoogte houden van tuin en bodem kruipruimte
 • Oplossen van grondwateroverlast op eigen terrein, tenzij een ander aantoonbaar de overlast veroorzaakt

Gemeente

De gemeente:

 • Heeft een zorgplicht om 'structureel nadelige gevolgen' van de grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dat betekent dat de gemeente maatregelen neemt tegen grondwateroverlast als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:
  • De grondwateroverlast valt niet onder de zorg van het waterschap of de provincie
  • Grondwater staat minimaal 31 dagen achter elkaar op minder dan 70cm onder de kruin van de weg. Dit meten we doorlopend via een aantal peilbuizen
  • Het gebied waar overlast wordt ervaren is groter is dan 5 percelen / 0,5 hectare
  • Het nemen van maatregelen moet veilig mogelijk zijn
  • Er is geen sprake van schijngrondwaterstand. Dit is het geval als grondwater hoog lijkt te staan door een afsluitende klei- of leemlaag. Particulieren zijn zelf verantwoordelijk voor het verbeteren van de bodemopbouw
 • Is verantwoordelijk voor het schoonhouden van straatkolken en -putten. Ziet u een verstopte riolering in uw straat? Meld dit dan bij de gemeente.
 • Is niet verantwoordelijk voor het handhaven van het algemene grondwaterpeil in bebouwd gebied

Waterschap

Het waterschap is verantwoordelijk voor:

 • Goede werking van het oppervlaktewatersysteem
 • Streven naar een zo goed mogelijk passend grondwaterpeil. Soms is er hiervoor een compromis nodig. De peilen zijn afgestemd op functie, bodemsoort en bodemhoogte
Meer informatie