Wob

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) staan regels over de openbaarheid van informatie die bij bestuursorganen berust. Uitgangspunt van de Wob is openbaarheid van informatie, tenzij in de Wob is bepaald dat de informatie niet openbaar gemaakt mag of hoeft te worden. Een Wob-verzoek kan geen betrekking hebben op informatie die reeds openbaar is, bijvoorbeeld op de gemeentelijke website.

Vereisten Wob-verzoek

U kunt uw Wob-verzoek schriftelijk indienen bij het college. Indienen per e-mail of fax is niet mogelijk. Het Wob-verzoek kan toegestuurd worden aan de gemeente ter attentie van de afdeling Juridische Control, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes.
Een Wob-verzoek moet verder aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Geef zo precies mogelijk aan over welk onderwerp (bestuurlijke aangelegenheid) u informatie wilt ontvangen
  • De informatie moet zijn vastgelegd in een document. Dit kan naast papier, ook een film, foto of computerbestand zijn
  • Het verzoek bevat uw naam en adres en is ondertekend

Kosten

Voor het verstrekken van kopieën van documenten kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Let op: van Wob naar Woo, per 1 mei.