Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt opgestuurd zijn. Deze 6 weken gaan in op de dag waarop het besluit is verstuurd of bekendgemaakt. 

Stuur uw bezwaarschrift naar: 
BEL Combinatie
T.a.v. Commissie bezwaarschriften
Postbus 71
3755 ZH Eemnes

U moet in bezwaarschrift vermelden:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer 
 • Datum waarop u het bezwaar schrijft 
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt. Vermeld het liefst ook het zaaknummer
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit 
 • Uw handtekening 
 • Een vereniging of stichting moet ook een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en de statuten meesturen

Let op: bent u het niet eens met uw belastingaanslag of WOZ-waarde, dan kunt u hier bezwaar tegen indienen.

Goed om te weten

 • Een bezwaarschrift wordt door de Commissie bezwaarschriften behandeld
 • Voordat de commissie adviseert, kan er een hoorzitting zijn. Hier kunt u dan uw bezwaar toelichten. Daarna wordt een besluit op uw bezwaarschrift genomen 
 • Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar, dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan. In de beslissing op het bezwaarschrift staat bij welke organisatie u in beroep kunt gaan
 • U kunt geen bezwaar maken tegen een besluit waarin  algemene regels zijn vastgesteld, zoals een verordening
 • Het indienen van een bezwaarschrift maakt niet dat het bestreden besluit niet in werking treedt. Als u wilt voorkomen dat het besluit in werking treedt, dan kunt u (als er een spoedeisend belang is) om een voorlopige voorziening vragen

Verzoek om voorlopige voorziening

Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u de uitkomst van uw bezwaarschriftprocedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang. Een verzoek aan de voorzieningenrechter kunt u alleen doen als er een bezwaar- of beroepsprocedure loopt en als er sprake is van een spoedeisende situatie. U kunt de voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Bestuursrecht, onder vermelding van Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De rechtbank brengt voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening griffiekosten bij u in rekening.