Noodfonds Corona voor Larense organisaties

De gemeente heeft een speciaal Noodfonds Corona ingesteld voor maatschappelijke organisaties en ondernemers in Laren, die door de coronamaatregelen van de overheid financieel hard zijn getroffen. Aanvragen dienen betrekking te hebben op het kalenderjaar 2020 en voor 1 februari 2021 ingediend te zijn.

De termijn voor aanvragen is gesloten. Komt u in de knel door de coronamaatregelen, dan verwijzen we u graag naar de mogelijkheden voor steun. U kunt ook uw contactpersoon bij de gemeente benaderen.

Voor wie bedoeld?

Maatschappelijke organisaties (zonder winstoogmerk):

 • Verenigingen met leden, contributiebetalingen en eventueel sponsoring, waaronder sport-, muziek-, zang- en toneelverenigingen, scouting, welzijn.
 • Verenigingen en instellingen gericht op educatie (niet zijnde regulier onderwijs), waaronder musea, bibliotheken, cultuur- en kunstinstellingen, welzijnsinstellingen.
 • Verenigingen en instellingen die activiteiten en evenementen organiseren en afhankelijk zijn van de inkomsten daarvan, waaronder Oranjeverenigingen, organisaties muziekevenementen, kunstfestivals.
 • Verenigingen en instellingen die een accommodatie exploiteren waarin activiteiten georganiseerd worden, waaronder ontmoetingsplekken, cultureel centrum, concertlocaties.
 • Een vereniging of instelling die niet in 1 van deze categorieën past, maar wat betreft doel, organisatie, financieringsvorm en samenstelling hiermee vergelijkbaar is.

Ondernemers:

 • Ondernemer met financiële verplichtingen (anders dan algemene belastingen) aan de gemeente.
Waarvoor bedoeld?

Maatschappelijke organisaties 

Maatschappelijke organisaties kunnen een beroep doen op het fonds als zij financieel vastlopen: voor tegemoetkoming in verschuldigde betalingen aan de gemeente, voor compensatie bij terugvallende omzet en voor een bijdrage als voorwaarde voor steun uit andere fondsen.

Ondernemers

Ondernemers kunnen alleen een beroep doen op het noodfonds voor tegemoetkoming in verschuldigde betalingen aan de gemeente voor huur, pacht, leges, precario bovengronds. Er wordt geen kwijtschelding gegeven van belastingen (met uitzondering van precario).

Hoogte ondersteuning

Vanuit het noodfonds is maximaal € 1.000.000,- beschikbaar. De gemeente financiert het noodfonds uit de opbrengst van de verkoop van de voormalige burgemeesterswoning. Aanvragen worden op volgorde van indiening beoordeeld.

Voorwaarden

Maatschappelijke organisaties:

 • Ondersteuning aan maatschappelijke organisaties wordt gegeven op basis van het feitelijke, aantoonbare exploitatietekort. Daarbij geldt dat eerst maatregelen zijn genomen om eigen kosten te drukken of inkomsten te verhogen en het eigen vermogen en reserves te benutten.
 • De organisatie toont aan dat de coronacrisis de oorzaak is van de financiële problematiek waar de organisatie mee kampt, waarbij de organisatie niet meer steun aanvraagt dan noodzakelijk is om hun organisatie overeind te houden. Dit kan bijvoorbeeld door te verwijzen naar verplichte sluitingen of beperkingen aan het aantal deelnemers die door de overheid zijn opgelegd.
 • De organisatie heeft niet eerder een aanvraag om steun als gevolg van de coronacrisis door de gemeente toegekend gekregen (met uitzondering van verzoeken om uitstel van betaling). 
 • Het verzoek is niet gericht op compensatie van verlies van commerciële activiteiten van de organisatie, zoals barinkomsten.
 • Een bijdrage uit het noodfonds is pas aan de orde nadat de steunmaatregelen vanuit de rijksoverheid en provincie ten volle zijn ingezet.

Ondernemers:

Ondersteuning van ondernemers is beperkt tot kwijtschelding van betalingen aan de gemeente tot ten hoogste 50% van het in het 2020 verplichte bedrag aan huur, pacht, leges, precario. De ondersteuning aan ondernemers bedraagt, per aanvrager, maximaal € 5.000,-.

Voor wanneer indienen?

Aanvragen dienen betrekking te hebben op het kalenderjaar 2020 en voor 1 februari 2021 ingediend te zijn. Gezien de korte termijn van indienen is het mogelijk om voor 1 februari een voorlopige aanvraag te doen en daarna de motivatie en achterliggende stukken in te dienen.

Hoe indienen?

Indienen van een aanvraag kan door het Aanvraagformulier Noodfonds Coronamaatregelen (pdf 576 KB) in te vullen, te ondertekenen en te e-mailen naar: info@laren.nl

Disclaimer

Aan deze tekst kunnen geen rechten ontleend worden. De door de gemeenteraad van Laren op 16 december 2020 vastgestelde ‘Beleidsregel Noodfonds Coronamaatregelen Gemeente Laren’ is leidend.

In de regeling is een hardheidsclausule opgenomen, waarmee het college van B&W in bijzondere situaties af kan wijken van delen van de beleidsregel als daar een zwaarwegende reden voor is. Indien u denkt dat dat op u van toepassing is, geef dat dan duidelijk onderbouwd aan bij de aanvraag.

Nadere informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij de gemeente, indien u die heeft. Zo niet kunt u e-mailen naar info@laren.nl