15 oktober 08.30 uur: Controles in najaar op uitstallingenbeleid

In januari 2020 zijn ondernemers geïnformeerd over de aangepaste regels voor voorwerpen op de openbare weg (zoals uitstallingen op trottoirs bij winkels). Daarbij kondigde de gemeente aan dat de handhavers zouden gaan controleren op de naleving van deze regels. Vanwege de coronacrisis hebben wij gemeend de voorgenomen maatregelen uit te moeten stellen. In het najaar 2020 zullen de handhavers wel weer gaan controleren op de regels van het uitstallingenbeleid. De ondernemers ontvangen hier een brief over.

Waarom zijn de regels aangepast?

Reclame en uitstallingen bepalen in toenemende mate de kwaliteit van onze leefomgeving. Naast ruimtelijke kwaliteit willen we een veilige situatie op de wegen in onze gemeente. Ook willen wij overlast voorkomen en zorgen voor een goede toegankelijkheid van trottoirs voor voetgangers, en in het bijzonder voor ouderen, voor mindervaliden en mensen met een kinderwagen of rollator. Daarom hebben wij het bestaande beleid tegen het licht gehouden en geactualiseerd.

De regels zijn in overleg met onder andere Toegankelijkheidsteam Laren en Bijzonder Laren tot stand gekomen. Bij het opstellen hebben we zoveel mogelijk een balans gezocht tussen de kwaliteit van de gebouwde omgeving/openbare ruimte, het voorkomen van overlast en de belangen van ondernemers en organisaties. 

Wat betekent dit voor de ondernemer? 

De mogelijkheid tot het plaatsen van vergunningvrije uitstallingen (kledingrekken, groente- en fruitkisten, reclameborden, etcetera) blijft bestaan. Uitstallingen mogen echter niet leiden tot onredelijke gevolgen voor de toegankelijkheid. Bijvoorbeeld: 

  • Geleidelijnen, nooduitgangen, toegangsdeuren en trottoiropgangen dienen geheel vrijgehouden te worden. 
  • De beschikbare trottoirruimte voor voetgangers moet minimaal 150 centimeter bedragen. 
  • Bomen en groenvoorzieningen mogen niet gebruikt worden voor uitstallingen. 

In eerste instantie spreken onze toezichthouders u aan als zij voorwerpen in de openbare ruimte tegenkomen die niet voldoen aan de regels. Wanneer gesprekken onverhoopt niet leiden tot een oplossing, kan handhavend worden opgetreden. 

Vergunning aanvragen

Voor reclame-uitingen op de gevel moet doorgaans een omgevingsvergunning worden aangevraagd via het Omgevingsloket. Voor andere reclamevormen in de openbare ruimte moet een vergunning worden aangevraagd op grond van de Algemene plaatselijke verordening. Dit kan door een aanvraag in te dienen bij team Vergunningen, Handhaving en Juridische Zaken, cluster Vergunningen via telefoonnummer 14 035 via info@laren.nl.

Coronacrisis

We begrijpen dat de coronacrisis ook voor u als ondernemer gevolgen heeft gehad en dat u met de feestdagen in aantocht graag van uitstallingen gebruik wenst te maken. Desondanks vragen wij u om rekening te houden met de uitstalregels en eventuele aanwijzingen van onze handhavers op te volgen. 

Mocht u vragen hebben of ondersteuning nodig hebben vanwege de coronacrisis, kijk voor alle actuele informatie op de website van de Rijksoverheid.