Begroting

Ieder jaar voor 15 november stelt de gemeenteraad de programmabegroting vast voor het jaar erop. De programmabegroting maakt de keuzes uit de Kadernota concreet: wat doen we in een jaar en hoe betalen we het? De begroting moet sluitend zijn, ook doorgerekend naar de komende jaren.

Bekijk de programmabegroting en meerjarenraming van 2024.