Voortzetting verkeersmaatregelen Brink

Ook de weekenden van 6 en 7 maart en 13 en 14 maart plaatst de gemeente afzettingen in het centrum van Laren. Doorgaand autoverkeer kan vanaf de Eemnesserweg en vanaf de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat niet de Brink oprijden. Hiermee willen we zorgen voor een goede verkeersdoorstroming op de Brink. Het winkelgebied blijft voor bezoekers en inwoners bereikbaar. Bewoners worden geadviseerd andere routes te nemen het dorp in. Alle overige straten blijven bereikbaar.

Evaluatie en ontvangen reacties 

De afsluiting van afgelopen weekend is door het college geëvalueerd. In deze evaluatie hebben we de inbreng van de politie en handhavers betrokken, maar ook de reacties van omwonenden en van ondernemers. Het college concludeert dat de aanpak in hoofdzaak goed heeft gewerkt. Het doel, een verkeersveilige en rustige situatie op de Brink, is met de extra verkeersmaatregen behaald. 

In het weekend van 27 en 28 februari zagen we dat het aantal spotters in de loop van het weekend snel afnam toen duidelijk werd dat de toegang tot de Brink beperkt was. Ook bestuurders van exclusieve auto’s kozen andere locaties dan het centrum van Laren. Doordat de toestroom van autoverkeer werd beperkt, verbeterde de doorstroming op de Brink. Ook zorgde de zichtbare aanwezigheid van politie en handhaving ervoor dat automobilisten zich beter aan de regels hielden. 

Tegelijkertijd was in een aantal straten sprake van overlast van sluipverkeer en verplaatste de overlast naar andere locaties. Afgelopen weekend zijn er ongeveer twintig boetes uitgeschreven voor verschillende overtredingen. 

Ondernemers waren in hun reacties naar de gemeente kritisch over de late communicatie en de verslechterde bereikbaarheid voor klanten. 

Aanpassingen maatregelen

Gelet op de evaluatie en de ontvangen reacties van inwoners en ondernemers, zullen we de komende weekenden een aantal aanpassingen doen: 

  • Er wordt extra ingezet op het voorkomen van sluipverkeer;
  • Er wordt extra opgetreden tegen overtredingen buiten de directe omgeving van de Brink en de afzettingen;
  • Op borden richting het centrum wordt nadrukkelijk duidelijk gemaakt dat de winkels bereikbaar zijn en dat bezoekers kunnen parkeren op de parkeerterreinen in het centrum: Plein 1945 en aan de Stationsweg;
  • De inzet van verkeersregelaars en ‘hosts’ wordt de komende weekenden gecontinueerd. 

Reacties

Het college blijft de komende weken evalueren hoe de maatregelen werken en neemt hierbij alle ontvangen reacties mee. Daarbij blijven we de balans zoeken voor bezoekers, inwoners en ondernemers. Het college heeft ook contact met Bijzonder Laren om de reacties van ondernemers op te halen. 

Achtergrond en aanleiding

De overlast van supercars is niet nieuw in Laren. Wel constateert de gemeente dat de omvang van het probleem de afgelopen maanden toeneemt. Daarom hebben we extra ingezet op communicatie en zijn er intensieve handhavingsacties georganiseerd, waarbij boetes zijn uitgedeeld. Dat optreden heeft echter niet geleid tot een afname van de toestroom. In het weekend van 20 en 21 februari was de toestroom zodanig dat sneller en directer ingrijpen nodig was om de veiligheid op de Brink te waarborgen.


Vragen en antwoorden over de verkeersmaatregelen

Was is het doel van de verkeersmaatregelen? 

Het doel is een veilige verkeerssituatie waarborgen en de coronamaatregelen nakomen. Door drukte stagneert de verkeersdoorstroming rondom het kruispunt op de Brink. Auto’s stoppen daar of rijden juist heel hard weg. Om de doorstroom te verbeteren gaan we een aantal toegangswegen richting het kruispunt afsluiten voor autoverkeer. Om dit in goede banen te leiden, worden verkeersregelaars ingezet.

Welke wegen worden komend weekend afgesloten?
  • Burg. van Nispen van Sevenaerstraat, t.h.v. Stationsweg
  • Sint Janstraat / Brink, t.h.v. Eemnesserweg
Hoe lang duurt de afsluiting?

Tijdens drukte op piekmomenten in de weekenden, veelal in de middag. We bekijken per dag tot wanneer de afsluiting nodig is.

Hoe lang duren deze maatregelen?

Elke week houden we in de gaten wat de effecten van de maatregelen zijn. Mocht het nodig zijn dan nemen we wellicht andere maatregelen.

Zijn de winkels bereikbaar?

Ja, alle winkels zijn bereikbaar. Parkeren kan nabij het centrum. Onder andere bij het Hertenkamp (Stationsweg 1) & Plein 1945.

Waar kan ik parkeren?

Op de parkeerterreinen nabij het centrum. Het kan bij het Hertenkamp (Stationsweg 1) & Plein 1945.

Hoe kunnen winkels klanten ontvangen?

De afzettingen kunnen tot overlast leiden voor klanten van winkels in het centrum. Dat is erg vervelend. Via bebording en andere communicatie proberen we bezoekers van winkels te attenderen op nabij gelegen parkeerterreinen van het centrum. Mogelijk kunnen de winkels aan de klanten ook aangeven waar de auto te parkeren is of de klanten vragen om met de fiets te komen. Uiteraard blijft het van belang om bij het bezoek aan de winkel wel rekening te houden met de geldende coronamaatregelen.

Waarom worden er niet gewoon boetes uitgedeeld aan mensen die de regels overtreden? 

Er worden boetes uitgedeeld. Afgelopen weekend (27 en 28 februari) waren dat er ongeveer 20. Ook eerder heeft de gemeente ingezet op extra handhaving (en communicatie). We zien helaas in de praktijk dat alleen die aanpak er niet voor zorgt dat het rustiger wordt in het dorp. Daarom is nu een integrale aanpak gestart, met verkeersmaatregelen én handhaving.

Wat doen jullie aan het sluipverkeer dat nu door onze straten komt?

Afgelopen weekend (27 en 28 februari) hebben we inderdaad gezien dat de afsluiting leidt tot sluipverkeer en overlast op andere plekken in het dorp. Dat is de komende weekenden een belangrijk aandachtspunt voor politie en handhavers. Met extra hekken maken we, daar waar mogelijk, duidelijk dat het door éénrichtingsverkeer verboden is in te rijden.

Is er al zicht op een structurele aanpak?

Elke week evalueren we en gaan we na welke mogelijkheden er zijn voor de langere termijn. Dat doen we vanuit verschillende beleidsterreinen. Allerlei opties zijn daarbij overwogen en deels al uitgeprobeerd. We beseffen ook dat mooie auto’s bij ons dorp horen en we blijven de balans zoeken voor bezoekers, inwoners en ondernemers. Suggesties zijn welkom via rsvp@laren.nl

Hoe moet ik nu naar mijn afspraak?

Er zijn andere wegen om in het centrum te komen, het kan ook door de auto buiten het centrum te parkeren en een deel te lopen.

Hoe moet ik bezoek ontvangen?

Er zijn andere wegen om in het centrum te komen, het kan ook door de auto buiten het centrum te parkeren en een deel te lopen.