Q&A voorstel verkoop Raadhuis & mogelijke verhuizing gemeentebestuur

Dit is een Q&A voorstel verkoop Raadhuis & mogelijke verhuizing gemeentebestuur.

Is dit een nieuw voorstel?
Het voorstel is niet nieuw, maar nu wel voor het eerst concreet uitgewerkt en klaar voor besluitvorming. De verkoop van het Raadhuis wordt al langer overwogen. In het collegeprogramma is afgesproken om opnieuw te kijken naar de mogelijkheden. Begin dit jaar heeft het college de raad geïnformeerd dat daarvoor een makelaarsbureau is ingeschakeld om te adviseren over de mogelijkheden. Het besluit van het college om tot verkoop over te gaan, wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd om wensen en bedenkingen te uiten.

De verhuizing van het college, staf en griffie hangt samen met de verkoop van het Raadhuis, maar ook met de verkenningen rond het actiever benutten van het Brinkhuis. In de Visie Brinkhuis, die de gemeenteraad dit jaar unaniem vaststelde, is het intrekken van het college, staf in het Brinkhuis één van de onderzoeksopdrachten.

Wat is het voordeel van een medisch-maatschappelijk centrum in het Raadhuis en wat betekent dit voor de huidige zorgaanbieders die in het Raadhuis zijn gehuisvest?
Het is altijd al de wens van het college geweest om van het Raadhuis een volwaardig medisch-maatschappelijk centrum te maken, waar ook plek is voor een apotheek en specialistische zorg. Hiermee verbetert de dienstverlening aan de Larense inwoners. Aan de bestemming van het Raadhuis verandert niets. Tevens zal juridisch goed vastgelegd moeten worden aan welke voorwaarden een kopende partij dient te voldoen bij de koop van het Raadhuis. Uitgangspunt daarbij is dat aan de medisch-maatschappelijke bestemming van het Raadhuis niets verandert, maar liever nog versterkt en uitgebreid kan worden.

Wat betekent het voor de huidige huurders in het Raadhuis?
De huidige huurcontracten blijven van kracht en zullen door een koper moeten worden gerespecteerd. Zoals hierboven beschreven wordt van een koper bovendien verwacht dat het medisch-maatschappelijke karakter van het Raadhuis juist wordt versterkt.

Op welke termijn zal de verhuizing plaatsvinden?
Dat is nog niet bekend. Indien de raad met het principiële voorstel instemt, zal een huisvestingsadviseur worden aangetrokken. Deze zal de opdracht krijgen om de plannen in detail uit te werken. Definitieve besluitvorming vindt plaats zodra deze plannen gereed zijn en er ook duidelijkheid is over de verkoop van het Raadhuis.

Is het Brinkhuis volledig geschikt om de huisvesting te kunnen bieden? Bijvoorbeeld op het gebied van parkeergelegenheid en toegankelijkheid?
Ja, maar er zullen wel een aantal aanpassingen nodig zijn. Uit de eerste verkenning blijkt dat het daarbij vooral gaat om het goed inrichten van de werkplekken en eventuele vergaderruimten. Het Brinkhuis is al goed toegankelijk. De details zullen na het principebesluit van de gemeenteraad verder uitgewerkt worden en in een plan voor definitieve besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Moeten andere voorzieningen in het Brinkhuis plaatsmaken vanwege de verhuizing?
Nee. De bestaande voorzieningen kunnen blijven. Afgelopen maanden is het college al, samen met het Brinkhuis, bezig om de ruimte efficiënter te gebruiken. We willen juist zoveel mogelijk maatschappelijke activiteiten clusteren. De komst van de dagopvang en het inpassen van het ‘dagje Laren’ in de bibliotheek zijn daar voorbeelden van.

Waar gaan de raads- en commissievergaderingen plaatsvinden?
De gemeenteraad zal zich moeten uitspreken of zij (voorlopig) blijft vergaderen op het BEL-kantoor in Eemnes. Voordeel is dat alle benodigde technische appratuur en ondersteuning op het BEL-kantoor aanwezig is. De raad kan er ook voor kiezen om mee te verhuizen naar het Brinkhuis.

Wat levert de verkoop van het Raadhuis de gemeente financieel op?
De verkoop van het Raadhuis zal een substantiële boekwinst kunnen opleveren. Daarnaast vallen door de verkoop structureel een aantal grote kostenposten weg. Wel zullen kosten moeten worden gemaakt in projectleiding, inrichting en verhuizing. In totaal wordt een groot positief financieel effect verwacht. Indien de raad met het voorstel instemt, worden de baten en de kosten in een businesscase nader uitgewerkt.

Vanwege onderhandelingen die plaatsvinden als het Raadhuis in de verkoop gaat, kan de gemeente geen uitspraak doen over de vraagprijs van het Raadhuis.

Moet het college ook huur gaan betalen in het Brinkhuis?
Ja, het college betaalt dan voor de vierkante meters die gebruikt worden. De kosten zullen echter lager zijn dan voor de huisvesting in het huidige Raadhuis. Bijkomend voordeel is dat deze doorlopende huuropbrengst zorgt dat de financiële positie van het Brinkhuis ook aanzienlijk verbetert.

Wat betekent dit voorstel voor de dienstverlening aan inwoners?
Het loket van burgerzaken voor paspoorten enzovoort blijft in alle gevallen in Eemnes, op het kantoor van de BEL-organisatie. Alleen voor het inzien van stukken of voor afspraken met een wethouder of burgemeester kunnen inwoners dan in het Brinkhuis terecht in plaats van op het Raadhuis.