Prestatieafspraken Wonen in Laren 2024-2027 getekend

Op 6 december tekenden de gemeente Laren, Huurdersorganisatie G&O (HGO) en Woningcorporatie G&O de prestatieafspraken voor de periode 2024 tot en met 2027. In de afspraken staan de gezamenlijke ambities op het gebied van sociale woningbouw en volkshuisvesting voor de gemeente Laren.

De ondertekening vond plaats met wethouder Jan den Dunnen (gemeente Laren), Henk Calis (HGO) en manager wonen Pietjan Prinsen Geerligs (Woningcorporatie G&O). In de prestatieafspraken staan de gezamenlijke ambities per thema benoemd, zoals toename sociale huurvoorraad, doorstroming, huisvesting bijzondere doelgroepen, benutten bestaande voorraad.

Toename sociale huurvoorraad

De partijen willen meer betaalbare huurwoningen in de gemeente. Samen streven we naar een groei van 18% sociale huurwoningen in de totale woningvoorraad. We zetten ons in om minstens 48 nieuwe sociale huurwoningen te realiseren in deze periode. Bij nieuwbouwplannen moet minstens 1/3 sociale huur en 1/3 in het middeldure segment worden gebouwd. De gemeente werkt hierbij samen met de woningcorporatie G&O en stuurt op de percentages uit de Woonvisie.

Doorstroming

Om de doorstroming te bevorderen, maken we bij nieuwbouw duidelijke afspraken. Denk aan het voorrang geven aan mensen die al in een sociale huurwoning wonen. Bij één nieuwbouwproject starten we een pilot om een verhuisketen te creëren, waar elke vrijgekomen woning met voorrang wordt toegewezen aan iemand die wil doorstromen. We houden de resultaten van elk nieuwbouwproject in de gaten en onderzoeken samen met andere gemeenten uit de regio of we de doorstroming kunnen verbeteren door bijvoorbeeld verhuiskostenvergoedingen of huurgewenning in te zetten.

Huisvesting bijzondere doelgroepen

We merken dat bepaalde doelgroepen extra moeite hebben op de woningmarkt. Ook hebben we als gemeente een wettelijke taakstelling. De partijen spreken af ruimte te bieden aan bijzondere groepen, zoals het huisvesten van statushouders en, volgens de nieuwe Huisvestingsverordening, voorrang geven aan brandweerlieden indien nodig.