Financiële zelfredzaamheid Huishoudelijke Hulp

Op 31 maart 2021 stemde de gemeenteraad in met het voorstel om financiële zelfredzaamheid te betrekken bij aanvragen voor hulp bij het huishouden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit gebeurt door het aanpassen van de verordening sociaal domein Laren. Het gaat daarbij alleen om nieuwe aanvragen voor hulp bij het huishouden van inwoners die nog geen gebruikmaken van deze Wmo-voorziening.

Inwoners met hogere inkomens kunnen de hulp bij het huishouden namelijk veelal zelf betalen. Om ervoor te zorgen dat een inwoner voldoende draagkracht behoudt voor het inschakelen van particuliere hulp bij het huishouden, kunnen de zorgkosten worden afgetrokken van het inkomen. Uitgangspunt is een inkomen van ten minste 150% van het minimumloon (21 jaar en ouder) na aftrek van de zorgkosten. Bij schrijnende situaties kan een uitzondering worden gemaakt.

Oproep VNG

De gemeenteraad van Laren heeft dit besluit genomen naar aanleiding van een oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Eind 2020 riep de VNG gemeenten op om nadere maatregelen te nemen gericht op beheersing van de kosten huishoudelijke hulp. Hierbij blijft zorgvuldigheid en maatwerk het uitgangspunt. Het college heeft gehoor gegeven aan deze oproep en gaat inzetten op het gesprek met de inwoner en het toepassen van de financiële draagkrachtnorm. 

Stijging aanvragen

Sinds de invoering van het abonnementstarief worden gemeenten geconfronteerd met een sterke stijging van het aantal aanvragen voor hulp bij het huishouden van inwoners die dit voorheen zelf hadden georganiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat de kosten voor hulp bij het huishouden sterk zijn gestegen. Wethouder Jan den Dunnen:

De zorg moet terechtkomen bij de mensen die de zorg daadwerkelijk nodig hebben. We hebben te maken met tekorten binnen het sociaal domein. Met deze maatregel willen we vanuit de schaarste ervoor blijven zorgen dat de mensen die hulp nodig hebben het ook krijgen. Daarbij verwachten we dat de rechter dit nieuwe beleid zal toetsen.