Resultaten nader bodemonderzoek bedrijventerrein Goyergracht

In april 2019 vond er een nader bodemonderzoek plaats op het bedrijventerrein Goyergracht Zuid. Hieruit blijkt dat de toplaag van de onderzochte bodem veilig is en geen gezondheidsrisico met zich meebrengt.

In de diepere grondlagen is een verontreiniging met asbest geconstateerd. Dat betekent dat er geen directe relatie is aangetoond tussen de bedrijfsactiviteiten van de Sloopcombinatie en de asbestverontreiniging in de grond. Het betekent ook dat contact met de verontreinigde, diepere ondergrond niet mogelijk is. De aanwezige asbest kan zich door de terreinverharding niet verspreiden.

De onderzochte locatie ligt (deels) op een voormalige stortplaats. Daarmee is de verwachting dat er een relatie bestaat tussen de afdekking van de aanwezige stortplaats en de aangetroffen asbestverontreiniging. Dat betekent dat de aangetroffen asbestverontreiniging in de diepere bodemlaag samenhangt met de voormalige stortplaats en niet voortvloeit uit de bedrijfsactiviteiten van Sloopcombinatie Laren.

Sanering is niet noodzakelijk omdat de aangetroffen asbest afgedekt in de grond ligt. Zolang de gehele terreinverharding intact blijft en de grond waarin het asbest is aangetroffen niet wordt bewerkt, zal het asbest zich niet verspreiden. Slechts indien er plannen zouden zijn voor ander gebruik van het terrein zullen er mogelijk sanerende maatregelen genomen moeten worden. Deze plannen heeft de gemeente Laren echter niet.

Het nadere onderzoek richtte zich vooral op het terrein van de Sloopcombinatie. De gemeente Laren gaat nog aanvullend onderzoek uitvoeren op het overige bedrijventerrein. Op deze manier wil de gemeente uitsluiten dat er op andere locaties asbestverontreiniging aanwezig is.

Uit eerder onderzoek bleek dat er in een gedeelte van de onverharde grond asbest aanwezig was. De Sloopcombinatie heeft de locatie inmiddels met een betonplaat afgedekt en veiliggesteld waardoor er geen sprake is van een gezondheidsrisico.

In een gesprek met de direct betrokkenen heeft de gemeente de resultaten van het nadere bodemonderzoek toegelicht.