Programmabegroting

Ieder jaar voor 15 november stelt de gemeenteraad de programmabegroting vast voor het jaar erop. De programmabegroting maakt de keuzes uit de Kadernota concreet: wat doen we in een jaar en hoe betalen we het? De begroting moet sluitend zijn, ook doorgerekend naar de komende jaren.

Speciale begrotingsraad

In een speciale Begrotingsraad vergadert de gemeenteraad over de begroting. Dit jaar is dat op vrijdag 3 november 2023. U vindt de begroting 2024 en alle bijbehorende stukken op deze pagina.

Verschillende programma's

De taken en activiteiten die de gemeente jaarlijks uitvoert vallen onder verschillende ‘programma’s’. Dit zijn belangrijke onderwerpen zoals ‘openbare orde en veiligheid, ‘wegen, groen en water‘ en  ‘Sociaal Domein’. Per programma – ongeveer 10 in totaal - staat in de begroting uitgewerkt welke ontwikkelingen het komende jaar verwacht worden en wat het mag kosten. Naast de programma’s bestaat de begroting nog uit een aantal paragrafen over onderwerpen die een grote rol spelen bij de lasten en baten van de gemeente, zoals de paragraaf Grondbeleid. Een aantal paragrafen is verplicht. Dit is vastgelegd in de Gemeentewet.