Collegebesluitenlijst 9 juni 2020

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer B. te Velde, locosecretaris


Afwezig:
de heer P. van Dijk, secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 16 juni 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 2 juni 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Vaststellen van de jaarstukken 2019
Korte inhoud: Instemmen met de jaarstukken 2019 en deze ter vaststelling aanbieden aan de raad.
Besluit - Het college besluit:

  1.     in te stemmen met de jaarstukken 2019 met een voordelig saldo van € 113.300; 
  2.     kennis te nemen van de controleverklaring en het accountantsverslag behorend bij de jaarstukken 2019; 
  3.     bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

     

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Rangwisseling (Zekerheids)hypotheek op de woning aan de Goede Herder te Laren
Besluit - Het college besluit in te stemmen en mee te werken aan rangwisseling van uw bestaande (tweede) inschrijving, zodat uw tweede inschrijving een derde in rang zal worden.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--
 

Rondvraag

--