Collegebesluitenlijst 9 juli 2020

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer P.A.M. Calis, wethouder en loco burgemeester
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer S. van Waveren, secretaris


Afwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 28 juli 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 30 juni 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Vaststellingsovereenkomst La-Tax.
Korte inhoud: De gemeente gaat een vaststellingsovereenkomst aan met La-Tax. In de overeenkomst zijn de voorwaarden opgenomen waaronder de samenwerkingsrelatie tussen La-Tax en de gemeente Laren eindigt. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over de gemaakte afspraken en over de gewijzigde ingangsdatum voor participatie in de quasi-inbesteding van het Wmo- en doelgroepenvervoer.

Besluit – Het college besluit:

  1. de vaststellingsovereenkomst, zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit voorstel, aan te gaan met La-Tax;
  2. de raad te informeren middels de raadinformatiebrief, zoals opgenomen in bijlage 2 bij dit voorstel;
  3. wethouder K. van Hunnik volmacht te verlenen voor het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst.
     

Onderwerp: Raadinformatiebrief inkoop Sociaal Domein
Korte inhoud:
Besluit – Het college besluit in te stemmen met verzending van de raadsinformatiebrief ‘Inkoop Sociaal Domein’ naar de gemeenteraad. 

 

Rondvraag

Onderwerp: Verzoek financiële bijdrage TV-programma ‘Mooi in ’t Gooi’
Korte inhoud: Burgemeester Mol heeft het verzoek ontvangen voor een financiële bijdrage  ten behoeve van een serie programma’s bij RTL over Laren. 
Besluit – Het college besluit de aanvrager te informeren dat binnen het huidige beleid en de begroting geen mogelijkheid is om financieel bij te dragen.