Collegebesluitenlijst 7 januari 2020

Download getekende besluitenlijst (pdf 420 KB)


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer P. van Dijk, secretaris


Afwezig:
de heer A.H.M. Stam, wethouder

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 14 januari 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 10 en 17 december 2019
Besluit - Het college besluit:

 1. de besluitenlijst van 10 december 2019 conform vast te stellen;
 2. de besluitenlijst van 17 december 2019 gewijzigd vast te stellen.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik


Onderwerp: Aanpassen richtlijnen bijzondere bijstand, nadere regels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en kindarrangement
Korte inhoud: Op 21 mei 2019 heeft het college besloten tot doorontwikkeling van het kindarrangement. Eén van de beslispunten was dat de bestaande minimaregelingen voor kinderen per 1 januari 2020 (te weten de computer- en internetregeling en de regeling voor deelname aan sport en cultuur) vanuit de Richtlijnen bijzondere bijstand worden opgenomen in het kindarrangement. Dit betekent dat de Richtlijnen bijzondere bijstand
hierop aangepast moeten worden. Het is praktisch om dan van de gelegenheid gebruik te maken om de richtlijnen bijzondere bijstand op een paar onderdelen te verduidelijken en technisch aan te passen.

Het kindarrangement wordt uitgevoerd door het digitaal platform Meedoen HBEL van Met Gezond Boerenverstand (MGB). Zowel voor wat betreft de praktische uitvoerbaarheid als voor een eenduidige communicatie naar inwoners is het wenselijk de kindregelingen op een aantal punten aan te passen. Daarnaast moet de Regeling ter uitvoering van het kindarrangement nog door het college worden vastgesteld. Tenslotte is gebleken dat bij de vaststelling van de Verordening Sociaal Domein 2018 de WMO regeling voor tegemoetkoming in meerkosten (RTC) niet opnieuw is vastgesteld. Dit moet alsnog gebeuren.

Besluit - Het college besluit:

 1. de richtlijnen bijzondere bijstand aan te passen en vast te stellen, onder intrekking van de vorige richtlijnen;
 2. de nadere regels voor tegemoetkoming in meerkosten chronisch zieken vast te stellen (RTC);
 3. de voorzieningen van het kindarrangement per 1 januari 2020 als volgt aan te passen:
  • de leeftijdsgrens van de sport- en cultuurregeling verhogen naar 4 jaar, zodat de regeling open staat voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar (was 0 tot en met 17 jaar) ;
  • de vergoeding van de sport- en cultuurregeling vaststellen op maximaal € 300,-- per kind per jaar (was respectievelijk € 225,-- en € 425,-- per jaar); • De vergoedingsmogelijkheid van een laptop/computer voor kinderen vaststellen op 1 keer in de 48 maanden (was 1 x per 60 maanden);
  • de internetvergoeding voor kinderen vaststellen op € 25,-- per maand/€ 300 per jaar (was maximaal € 25,-- per maand/€ 300,-- per jaar).
    
 4. de regeling ter uitvoering van het kindarrangement vast te stellen;
 5. het afdelingshoofd, de teamleiders en consulenten van de Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en de juridisch kwaliteitsmedewerkers van de afdeling Maatschappelijk Beleid te mandateren voor het nemen van besluiten op aanvragen in het kader van het kindarrangement;
 6. de financiële gevolgen van de aanpassing van het kindarrangement kunnen binnen de huidige budgetten voor minimabeleid worden opgevangen.

 

Onderwerp: Nadere regels jongerenvouchers
Korte inhoud: In het actieplan jeugdwerkloosheid ‘Kansen voor jongeren’ is opgenomen dat aan werkgevers jongerenvouchers worden verstrekt. Om hier uitvoering aan te geven zijn
nadere regels noodzakelijk.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de nadere regels jongerenvouchers Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren;
 2. in te stemmen met het Aanvraagformulier jongerenvoucher 2019 – 2023;
 3. de kosten te dekken uit het participatiebudget en het lokale deel van Werken aan Werk, conform de volgende bedragen: gemiddeld per jaar Huizen 255.593 Blaricum 28.333 Eemnes 24.823 Laren 29.503 Totaal 338.250.

 

Rondvraag

--