Collegebesluitenlijst 7 april 2020

Download getekende besluitenlijst (pdf 347 Kb)


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer P. van Dijk, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 14 april 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 31 maart 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

Onderwerp: Aangepaste voorschriften huwelijken/geregistreerd partnerschappen
Korte inhoud: Aangepaste voorschriften huwelijken/geregistreerd partnerschappen
Besluit - Het college besluit:

 1. bij een kosteloos of regulier huwelijk of een geregistreerd partnerschap maximaal 7 personen toe te staan (het bruidspaar en maximaal 4 getuigen), hierbij de vastgestelde RIVM maatregelen en het 1,5 meter afstand houden tot elkaar in acht nemen; 
 2. dit besluit per direct in te trekken op het moment dat de nadere maatregelen over wettelijk voorgeschreven samenkomsten door het kabinet zijn ingetrokken.
   

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Wijziging bestemmingsplan Zevenend-Postiljon
Korte inhoud: Op 14 juni 2017 heeft de Raad van State het bestemmingsplan Zevenend-Postiljon gedeeltelijk vernietigd. Hiervoor moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de wijziging van het bestemmingsplan Zevenend-Postiljon ten aanzien van twee percelen grond bij het Van Erven Dorenspark;
 2. de raad voor te stellen de wijziging van het bestemmingsplan vast te stellen;
 3. een perceel grond over te dragen aan de buurman van 50 m².
   

Ondewerp: Conceptbegroting 2021 Omgevingsdienst Flevoland & G&V en 1e begrotingswijziging 2020
Korte inhoud: Het Dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek stelt de raad in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen op de conceptbegroting 2021 en 1e begrotingswijziging 2020.
Besluit - Het college besluit: 

 1. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2021 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek; 
 2. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2020 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek; 
 3. indien blijkt dat de deadline van 11 mei voor het indienen van een zienswijze niet haalbaar is in verband met doorlooptijd raad, het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek hierover per bijgaande brief te informeren;
 4. de raad voor te stellen de OFGV 2021 en volgende jaren op te nemen in de begroting van 2021 Laren en volgende jaren;
 5. kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2019 OFGV.
   

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Opheffing vrijwilligerscomité Laren
Korte inhoud: In 2009 is het vrijwilligerscomité Laren opgericht. Vanaf 2014 heeft het vrijwilligerscomité in samenwerking met Versa Welzijn de vrijwilligersavond georganiseerd. In november 2019 is het vrijwilligerscomité afgetreden.
Besluit – het College besluit in te stemmen met: opheffen van het vrijwilligerscomité Laren, op eigen verzoek van het comité.

 

Rondvraag
 

Onderwerp: Raadsinformatiebrief Meten van luchtkwaliteit (stikstofdioxide)
Besluit - Het college neemt kennis van de raadsinformatiebrief en besluit deze door te geleiden naar de Raad.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief Gunning nieuwe openbaar vervoer concessie Gooi en Vechtstreek
Besluit - Het college neemt kennis van de raadsinformatiebrief en besluit deze door te geleiden naar de Raad.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief GAD
Besluit - Het college neemt kennis van de raadsinformatiebrief en besluit deze door te geleiden naar de Raad.