Collegebesluitenlijst 6 mei 2020

Download getekende besluitenlijst (341 Kb)


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer P. van Dijk, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 12 mei 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 28 april 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt -met een tekstuele aanpassing- vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Zienswijze op begroting 2021 en bestemming resultaat 2019 van Regio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021 en resultaatbestemming 2019 en verder kennis te nemen van de jaarrekening 2019. Vanwege de korte looptijd van de procedure wordt de raad gevraagd in te stemmen met de zienswijze die door het college op voorhand aan de Regio Gooi en Vechtstreek wordt verzonden.
Besluit – Het college besluit:

  1. de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen ten aanzien van de resultaatbestemming met betrekking tot het terug te betalen deel aan de gemeenten à € 233.932 totaal regio-breed: Dit resterend deel van het resultaat niet te restitueren aan gemeenten, maar te storten in een bestemmingsreserve ter dekking van extra kosten in 2020 t.g.v. corona-crisis; .
  2. de raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting;
  3. in verband met de uiterste indieningsdatum van de zienswijzen op voorhand de voorgestelde zienswijze te delen met de Regio in afwachting van het definitieve besluit van de gemeenteraad.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bestuurlijk wederhoor rapport rekenkamer energietransitie
Korte inhoud: Op 31 maart jongsleden heeft de Rekenkamer BEL het rapport "Inzicht in de energietransitie binnen de BEL-gemeenten" en een aanvullende oplegnotitie aangeboden aan de colleges van Blaricum, Eemnes en Laren. Daarbij heeft de rekenkamer verzocht om een bestuurlijke wederhoor op dit rapport.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met de bestuurlijke reactie op het rekenkamerrapport "Inzicht in de energietransitie binnen de BEL-gemeente".
 

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Concept begroting 2021 Werkvoorzieningschap Tomingroep
Korte inhoud: Het Werkvoorzieningschap Tomingroep heeft een conceptbegroting 2021 opgesteld. Over de conceptbegroting 2021 kan de gemeenteraad op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen een zienswijze indienen.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel inzake de conceptbegroting 2021 Werkvoorzieningschap Tomingroep.
 

 

Rondvraag

--