Collegebesluitenlijst 4 februari 2020

Download getekende besluitenlijst (644 Kb)


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer P. van Dijk, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 11 februari 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 28 januari 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Regionale detailhandelsvisie Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: De huidige retailvisie voor de regio Gooi en Vechtstreek is verouderd, en voldoet niet meer aan de provinciale eisen. Sinds 2012 zijn er daarnaast diverse ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op het (functioneren van het) detailhandelsaanbod. Zo nemen de online detailhandelsbestedingen toe en ligt de leegstand nog steeds relatief hoog. Met name verschillende centrumgebieden staan onder druk. Daarnaast is de gemeente Gooise Meren ontstaan uit drie gemeenten, is de herontwikkeling van de Hilvertshof in het centrum van Hilversum afgerond en vindt omvangrijke woningbouw
plaats in Weesp en directe omgeving. De provincie Noord-Holland vraagt bovendien om een regionale visie. Een visie waarin wordt voldaan de eisen die de provincie stelt aan een regionale detailhandelsvisie. Een visie waarin binnen de regio een gelijk speelveld wordt gecreëerd voor initiatiefnemers en waarin richting wordt gegeven in bovengemeentelijke kwesties. Een visie die duidelijkheid schept over de positionering van verschillende winkelgebieden. En een visie die ingaat op de manier waarop de gemeenten in de regio samen moeten werken als het gaat om initiatieven, weg bestemmen van plancapaciteit en leegstand.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de regionale detailhandelsvisie.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Beslissing op bezwaar inzake Verkeersbesluit instellen van een gesloten voor voertuigen zwaarder dan 30 ton viaduct Rijksweg West Laren
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 22 november 2019 advies uitgebracht inzake een bezwaar op het verkeersbesluit tot het Instellen van een gesloten voor voertuigen zwaarder dan 30 ton viaduct – Rijksweg West Laren. De commissie adviseert om het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en adviseert het besluit in stand te houden. In dit voorstel wordt de beslissing op bezwaar voorgelegd.
Besluit - Het college besluit:                  

 1. het bezwaarschrift d.d. 11 juli 2019 en aangevuld op 30 september 2019 ontvankelijk te verklaren;
 2. conform het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften d.d. 22 november 2019 het Verkeersbesluit – Instellen gesloten voor voertuigen zwaarder dan 30 ton viaduct – Rijksweg West van 27 mei 2019 in stand te laten;
 3. bezwaarde een brief te sturen waarin de beslissing op bezwaar wordt meegedeeld.

 

Onderwerp: DVO 2020 team Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte
Korte inhoud: Bij de opstelling van de DVO 2020 van de BEL Combinatie bleek met name voor het team RO/OR dat het aantal en de omvang van de taken niet aansloot bij de inzetbare capaciteit. We hebben keuzes moeten maken en deze leggen we aan u voor. In zijn algemeen hebben we de uren eerst toegewezen aan wettelijke verplichtingen en taken. Daarna zijn uren toebedeeld aan het uitvoeren van reguliere, noodzakelijke (beheer) taken. Het dan nog resterende aantal uren zetten we in op (nieuwe) projecten of opdrachten.. Daar is uiteen gezet voor welke opgaven het team RO/OR in 2020 staat, welke capaciteit hiervoor beschikbaar is en welke prioriteiten voorgesteld worden om de opgaven in overeenstemming te laten zijn met de beschikbare capaciteit.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de prioritering in de DVO 2020 van team Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte (RO/OR)

 

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Beleidsregels toezicht en handhaving Wet kinderopvang (Wko) gemeente Laren 2020
Korte inhoud: De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang. Het toezicht is belegd bij de GGD. Zij inspecteert o.a. de kwaliteit op de gebieden ouders, personeel, veiligheid en gezondheid, groepsgrootte en beroepskrachtkindratio, pedagogisch beleid en klachten. De GGD adviseert het college naar aanleiding van deze inspecties over de te handhaven voorschriften. De handhaving voert de gemeente zelf uit aan de hand van de Beleidsregels toezicht en handhaving Wet kinderopvang.
Er zijn twee overwegende argumenten om nieuwe beleidsregels vast te stellen:

 1. actualisatie op de huidige wet- en regelgeving. Het speelveld is volop in beweging. Zo bestaan er sinds 2018 geen peuterspeelzalen meer. Ook is er in datzelfde jaar een personenregister kinderopvang ingevoerd om continue screening in de kinderopvang te versterken. Daarnaast is in 2018 en 2019 de Wko behoorlijk aangepast (o.a. (wijzigings-)Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang);
 2. er wordt meer maatwerk geleverd. Afhankelijk van de overtreding en kijkend naar de historie wordt een keuze gemaakt welk handhavingsinstrument passend is. Daardoor wordt de handhaving nog effectiever. De nieuwe beleidsregels vervangen het in 2012 vastgestelde “handhavingsbeleid Kinderopvang en peuterspeelzalen voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek”.

Besluit - Het college besluit:

 1. de Beleidsregels toezicht en handhaving Wet kinderopvang gemeente Laren 2020 vast te stellen;
 2. het op 14 augustus 2012 door het college vastgestelde ‘handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek' in te trekken.

 

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging Werken aan Werk
Korte inhoud: De raad wordt gelegenheid geboden om een zienswijze in te brengen op de begrotingswijziging Werken aan werk. De bedragen die genoemd worden zijn dezelfde als die waartoe de raad eerder heeft besloten. Alleen de bijdrage aan de Regio wordt verlaagd in verband met het stopzetten van Schoon Thuis. Voor dit deel wordt later nog
een voorstel gedaan door de Regio. Dit deel blijft zolang in de bestemmingreserve Werken aan Werk zitten (opgenomen in de reserve Sociaal Domein).
Besluit - Het college besluit:

 1. de begrotingswijziging Werken aan Werk (2020-04) van de Regio Gooi en Vechtstreek voor een zienswijze aan de raad voor te leggen;
 2. onder voorbehoud van het besluit van de raad de Regio middels bijgevoegde antwoordbrief alvast te informeren.
   

Rondvraag

--