Collegebesluitenlijst 3 maart 2020

Download getekende besluitenlijst (pdf 538 Kb)


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer P. van Dijk, secretaris


Afwezig:
mevrouw K. van Hunnik, wethouder

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 10 maart 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 25 februari 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

Onderwerp: Collectieve festiviteit 2020
Korte inhoud: Aanwijzing Koningsdag 2020 als collectieve festiviteit.
Besluit - Het college besluit om 27 april 2020 (Koningsdag) aan te wijzen als collectieve festiviteit op grond van artikel 4.2 van de Algemene plaatselijke verordening Laren 2018 (hierna Apv).
 

Onderwerp: Tijdelijk afzien van invullen directeur BEL Combinatie vanuit de gemeente Laren
Korte inhoud: Naar aanleiding van het vertrek per 1 januari 2020 van de gemeentesecretaris van Laren, het benoemd hebben van een waarnemend gemeentesecretaris en in afwachting van besluitvorming naar aanleiding van de nu in uitvoering zijnde evaluatie van de aansturing van de BEL Combinatie wordt nu voorgesteld om in die situatie als gemeente Laren tijdelijk af te zien van het afvaardigen van een directeur van de BEL Combinatie en de hierdoor vrijvallende salarislasten ter beschikking te stellen voor de continuïteit van de uitvoering van de directietaken BEL Combinatie.
Besluit - Het college besluit:

  1. af te zien van de benoeming van een directeur BEL Combinatie á 0,4 fte gedurende de periode vanaf 1 januari 2020 tot het moment van realisatie van besluitvorming m.b.t. de ambtelijke en bestuurlijke aansturing van de GR BEL Combinatie; 
  2. de hierdoor vrijvallende loonsom van 0,4 fte. directeur vanaf 1 januari 2020 beschikbaar te stellen voor het borgen van de continuïteit van de uitvoering van de directietaken binnen de GR BEL Combinatie.
     

Onderwerp: Klusopdracht Dienstverlening Raadhuis te Laren
Korte inhoud: Formulering opdracht om de huidige dienstverlening in het Raadhuis onder te brengen bij de BEL combinatie
Besluit - Het college besluit de klusopdracht vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis
 

Onderwerp: Kermis Laren
Korte inhoud: Voortgang kermis Laren 2021 e.v.
Besluit - Het college besluit: 
1.    kennis te nemen van de evaluatie; 
2.    in te stemmen met de voorgestelde opzet voor komende jaren; 
3.    een raamovereenkomst af te sluiten voor de komende 5 jaar; 
4.    de gemeenteraad middels een informatiebrief te informeren over de evaluatie van de kermis en de wijze van voortzetting vanaf 2021.
 

Onderwerp: Afsluiten investeringskredieten in de Jaarstukken gemeente Laren 2019
Korte inhoud: Ten behoeve van het opstellen van de jaarstukken 2019 wordt aan het college gevraagd akkoord te gaan met enkele af te sluiten investeringsprojecten. In de jaarstukken 2019 wordt een overzicht opgenomen van de nog lopende en afgesloten investeringsprojecten. De gemeenteraad zal middels het vaststellen van de jaarstukken 2019 het afsluiten van de investeringskredieten formaliseren.
Besluit - Het college besluit akkoord te gaan met de voorgestelde af te sluiten investeringen en dit te laten verwerken in de jaarstukken 2019.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam


Onderwerp: Bouwmogelijkheden Plein 1945 nr. 35
Korte inhoud: De bouw van het kantoor is geregeld in het bestemmingsplan Centrum. De gemeenteraad heeft besloten dat het kantoor niet hoger mag zijn dan 7 meter. Initiatiefnemer vraagt het college om af te wijken van het bestemmingsplan tot een hoogte van 7,70 meter.
Besluit - Het college besluit:
1.    in te stemmen met de bouwhoogte van een te bouwen kantoor op het perceel Plein 1945, nr. 35 van 7,70 meter;
2.    in te stemmen met de posterieure overeenkomst;
3.    de raad te informeren via een Raadsinformatiebrief.
 

Onderwerp: Ingebruikgeving grond Langsakker
Korte inhoud: Een strook gemeentegrond van circa 43 m2 aan de Langsakker is in gebruik bij de eigenaar van een aangrenzend perceel. De strook gemeentegrond is afgescheiden door een hekwerk. Afspraken over het gebruik van deze grond zijn gewenst.
Besluit - Het college besluit een bruikleenovereenkomst te sluiten voor een strook gemeentegrond aan de Langsakker.
 

Onderwerp: Projectplan verbouwing Kerklaan 1 te Laren (burgemeester heeft niet deelgenomen aan beraadslagingen)
Korte inhoud: De aanpak en verantwoording van de verbouwing van de Kerklaan 1 te Laren.
Besluit - Het college besluit akkoord te gaan met het bijgaande projectplan en planning voor de verbouwing.Onderwerp: Verhalen van schadeherstelkosten aan objecten in de buitenruimte uit te besteden aan NODR B.V
Korte inhoud: De gemeente Laren wordt met regelmaat geconfronteerd met schade aan gemeente-eigendommen in de openbare ruimte. Dit zijn objecten die niet door een verzekering worden gedekt. Het verhalen van deze schade gebeurt niet altijd door gebrek aan bewijs of inzet capaciteit.
Besluit - Het college besluit; 
1.    in te stemmen om het gehele proces van schadeverhaal uit te besteden aan NODR;
2.    in te stemmen met een 1 op 1 gunning aan NODR.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Onthulling kunstwerk en evenement kunst en cultuur "leve Laren'
Korte inhoud: Met het evenement “Leve Laren’ wil het comité ‘Leve Laren ’de kunst beleving in dit dorp extra onder de aandacht brengen. De titel ‘Leve Laren’ staat voor Laarders en het leven in Laren. Inspiratie voor het festival is het kunstwerk ‘Larens tafereel’ uit 1968 van Kees Snoeij. Dit kunstwerk heeft jaren gehangen op de gevel van de Albert Heijn supermarkt in Laren. Laarder Hans van Deuren redde het kunstwerk van de sloop en gaf opdracht om dit kunstwerk te restaureren. Na een aantal gesprekken met de heer van Deuren en de portefeuillehouder kunst en cultuur is het idee geboren om het hekkunstwerk als basis thema te gebruiken voor het evenement ‘Leve Laren’.
Besluit - Het college besluit: 
1.    in te stemmen met het projectplan ‘Leve Laren’;
2.    in te stemmen met de begroting ‘Leve Laren’;
3.    in te stemmen met inzet van medewerkers van de buitendienst en handhaving van de BEL Combinatie;
4.    in te stemmen met de bekostiging voor plaatsen van het kunstwerk ad € 4.539,72.
 

Rondvraag

--