Collegebesluitenlijst 31 maart 2020

Download getekende besluitenlijst (pdf 262 Kb)


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer P. van Dijk, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 7 april 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 24 maart 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt –met een tekstuele aanpassing- goedgekeurd.
 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Verruiming openingstijden supermarkten te Laren i.v.m. Covid-19
Korte inhoud: Vorige week hebben de supermarkten in Laren gedoogbeschikkingen ontvangen om op de zondagen langer geopend te zijn en van maandag t/m zaterdag eerder te laden en lossen. Deze besluiten gelden tot 6 april 2020. Omdat de verwachting is dat alle maatregelen langer duren, is het voorstel om de termijn te verlengen t/m 1 juni 2020.
Besluit - Het college besluit om tot en met 1 juni 2020 onder voorwaarden te gedogen dat:
1.    supermarkten op zon- en feestdagen zijn geopend van 09.00 tot en met 20.00 uur;
2.    supermarkten op maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 07.00 uur niet voldoen aan het bepaalde in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit.


Onderwerp: Eerste concept jaarstukken Laren 2019
Korte inhoud: De conceptjaarstukken 2019 worden voor een eerste behandeling voorgelegd aan het college. Na eventuele aanpassingen op aangeven van het college volgt een tweede concept dat gebruikt wordt voor de accountantscontrole.
Besluit – Het college besluit kennis te nemen van de eerste conceptjaarstukken 2019.
 

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Erfdienstbaarheid doorhalen in de akte van levering.
Korte inhoud: De eigenaar van de grond heeft een verzoek ingediend tot doorhaling van de erfdienstbaarheid. De eigenaar wenst de grond (met woning) straks over te dragen zonder dat de grond belast is met een erfdienstbaarheid. Dit is een bevoegdheid van het college daarom leggen wij dit ter besluitvorming aan u voor.
Besluit -  Het college besluit in te stemmen met de doorhaling van de erfdienstbaarheid welke is ontstaan 1912.


Onderwerp: Ontwerp Omgevingsverordening provincie Noord-Holland 2020
Korte inhoud: De Omgevingsverordening bevat het ruimtelijke beleid van de provincie Noord-Holland. Het gemeentelijke ruimtelijke beleid mag daarmee niet strijdig zijn. Het is daarom van belang of het (toekomstige) beleid van de provincie strookt met ons (toekomstige) ruimtelijke beleid.
Besluit – Het college besluit:
1.    een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ter inzage legging van het ontwerp van de Omgevingsverordening NH 2020 omtrent: 
       a. de willekeurige begrenzing van het (RMA) landelijk gebied;
       b. de onjuiste begrenzingen van Oude Bosgroeiplaatsen;
2.    in te stemmen met de zienswijze die regionaal is voorbereid; 
3.    de zienswijze ter kennisneming te brengen aan de raad.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Bekrachtiging besluiten RBT
Korte inhoud: De landelijke maatregelen om de Corona crisis te bestrijden, hebben gevolgen voor diverse organisaties en personen. In dit kader is in het Regionaal beleidsteam Gooi en Vechtstreek (RBT) ingestemd met een drietal voorstellen die maatregelen bevatten ter ondersteuning van aanbieders in het Sociaal Domein, ondersteuning van zelfstandigen en afspraken over een aanpak van gezamenlijke vraagstukken rondom de noodopvang van kinderen.
Besluit – Het college besluit de besluiten van de voorzitter van de Veiligheidsregio te bekrachtigen, zoals door hem genomen in het Regionaal beleidsteam Gooi en Vechtstreek (RBT) d.d. 24 maart jl., om in te stemmen met de voorstellen ‘Tijdelijke financiering aanbieders Sociaal Domein’ en ‘Afspraken aanpak gezamenlijke vraagstukken noodopvang kinderen’ en het ‘Projectplan ondersteuning zelfstandigen’.
 

Rondvraag

--