Collegebesluitenlijst 30 juni 2020

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer S. van Waveren, secretaris


Afwezig:

--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 9 juli 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 23 juni 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

Onderwerp: Benoeming gemeentesecretaris
Besluit - Het college besluit de heer Sander van Waveren, met terugwerkende kracht vanaf 15 juni 2020, te benoemen als gemeentesecretaris van de gemeente Laren. De heer Peter van Dijk wordt, onder dankzegging, per dezelfde datum uit de functie van gemeentesecretaris Laren ontheven.

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis


Onderwerp: Actualiseren archiefdocumentatie en verantwoordingsrapportage van de archivaris over 2019
Korte inhoud: In kader van wetgeving en veranderende werkwijzen in kader van de digitale dienstverlening, moeten verschillende beleidsdocumenten worden herijkt. Daarnaast is op 8 mei 2017 door de VNG een nieuwe set modellen voor de archivering aangeboden. De huidige wijzigingen betreffen onder andere de principes dat hogere wetgeving niet in lagere herhaald wordt en dat taken die aan het college van burgemeester en wethouders zijn opgedragen niet door de gemeenteraad worden vastgesteld. Eens in de 3-4 jaar worden de bestaande documenten tegen het licht gehouden en aangepast indien nodig. De huidige archiefdocumenten zijn vastgesteld in 2016 en worden nu herijkt naar de laatste situatie van 2020. Het jaarlijks toezichtrapport is door de archivaris opgesteld over het jaar 2019 en zal na formele kennisname door het college, worden aangeboden aan de provincie ter verantwoording op het naleven van de Archiefwet
Besluit – Het college besluit:

 1. de Archiefverordening vast te stellen en ter vaststelling aan de raad aan te bieden; 
 2. de Beheerregeling Informatie Beheer vast te stellen en ter kennisname aan de raad aan te bieden;
 3. het Aanwijs- benoemingsbesluiten Informatie Beheer vast te stellen en ter kennisname aan de raad aan te bieden;
 4. het toezichtsrapport ter kennisname aan te nemen, de raad hierover te informeren en het rapport ter verantwoording aan de provincie aan te bieden voor 15 juli 2020. 
 5. de provinciale bevindingen over 2018-2019 ter kennisname aan te nemen en de raad te informeren.

   

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019 vast te stellen en dit ter kennisname aan de raad te sturen.
Besluit – Het college besluit:

 1. het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019 vast te stellen;
 2. het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019 ter kennisname aan de raad te sturen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
   

Onderwerp: Selectie verkoopmakelaar Stationsweg 3
Korte inhoud: Voor de openbare verkoop van Stationsweg 3 zijn drie lokale makelaars benaderd om een verkoopvoorstel met offerte in te dienen. Uit deze drie voorstellen is een makelaar geselecteerd die de verkoop gaat begeleiden.
Besluit – Het college besluit:

 1. de opdracht tot verkoop van Stationsweg 3 te gunnen aan Voorma en Walch makelaars te Laren;
 2. de woning te verkopen middels bieding in gesloten enveloppe bij een nader te selecteren notaris. De gunning geschied achteraf op basis van nader vast te stellen gunningscriteria in overleg met de makelaar en notaris;
 3. voor een verkoop bevorderende (foto)presentatie van huis en tuin en oriënterend bodemonderzoek zal voor maximaal €5.000,- exclusief BTW opdrachten worden verstrekt;
 4. voor de verkoopbegeleiding en het organiseren van de verkoop bevorderende maatregelen een extern projectleider in te huren voor een bedrag van €3.400,- excl. BTW;
 5. de kosten te dekken uit de toekomstige verkoop opbrengst.
   

Onderwerp: Milieujaarverslag 2019 en jaarrapportage 2019
Korte inhoud: De gemeente is verplicht om jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. In het milieujaarverslag 2019 worden de activiteiten beschreven die in 2019 op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden wordt door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) uitgevoerd. De resultaten van de werkzaamheden van de OFGV in 2019 zijn opgenomen in de jaarrapportage 2019 van de OFGV.
Besluit – Het college besluit:

 1. het milieujaarverslag, waarin wordt vermeld welke werkzaamheden en activiteiten in 2019 op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn uitgevoerd, vast te stellen;
 2. de jaarrapportage OFGV 2019, waarin onder meer de uitgevoerde werkzaamheden op het gebied van milieuvergunningverlening en handhaving zijn opgenomen, vast te stellen;
 3. de beide rapportages ter kennis aan de raad aan te bieden.

   

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Voortgang Cultuur Educatie Met Kwaliteit voor Larens basisscholen voor de periode 2021 – 2024.
Korte inhoud: Voortgang Cultuur Educatie Met Kwaliteit voor Larens basisscholen voor de periode 2021 – 2024.
Besluit – Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met deelname aan Cultuureducatie Met Kwaliteit voor de periode 2021 – 2024 en het projectplan van de scholen en stichting kunst in Laren, onder voorbehoud van vaststelling van de begroting 2021. Het college heeft de intentie dit voorstel in de begroting op te nemen;
 2. akkoord te gaan met de jaarlijkse kosten van € 8.844,05) op basis van een bijdrage van 0,79 cent per inwoner;
 3. akkoord te gaan om het jaarlijkse bedrag van € 8.844,05 op te nemen in de meerjarenraming van de begroting 2021 -2024.
   

Onderwerp: Extra uren bewegingsonderwijs
Korte inhoud: In het kader van veiligheid en kwaliteit aan de Binckhorst- St. Jan en De Ploeg één extra gymgroep toekennen.
Besluit – Het college besluit: 

 1. in afwijking van de beleidsregel ‘bekostiging lokalen bewegingsonderwijs’ aan zowel de Binckhorst- St. Jan als De Ploeg, voor schooljaar 2020-2021, één extra gymgroepen toe te kennen; 
 2. de kosten van één extra gymgroep, ad. 1.128,=, voor basisschool de Ploeg te dekken op kostenplaats 93410000/438015; 
 3. een bedrag van € 2.650,= over te hevelen van kostenplaats 93420047/438015 naar kostenplaats 93420046/438015 voor de bekostiging van de extra gymgroep (ad. 1.274,=) en dekking reguliere huurkosten (ad. 1.376,=).
   

 

Rondvraag

--