Collegebesluitenlijst 2 juni 2020

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer B. te Velde, locosecretaris


Afwezig:
de heer P. van Dijk, secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 9 juni 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 26 mei 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis


 

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Vaststellingsovereenkomst Hamdorff parkeergarage
Korte inhoud: Met de vaststellingsovereenkomst wordt een jarenlang geschil over de Hamdorff parkeergarage afgerond.
Besluit – Het college besluit: 

 1. een vaststellingsovereenkomst te sluiten inzake de parkeerovereenkomst inzake de parkeergarage Ḧamdorff-complex;
 2. het te ontvangen bedrag uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst, ad. €52.500,-, ten gunste te brengen van 93220000 Parkeren – 538000 Overige goederen en diensten; 
 3. het dan nog openstaande bedrag aan inkomsten, ad. € 88.000,17 + incassokosten ad. € 3.603,79, af te boeken ten laste van 93220000 Parkeerkosten – 438099 Overige goederen en diensten.


Onderwerp: Begrotingswijziging voor oprichting Energiedienstenbedrijf
Korte inhoud: Eén van de pijlers van Regionale Samenwerkingsagenda 2019-2022 (RSA) is ‘duurzaam Gooi en Vechtstreek’. Energiebesparing bij woningen is een belangrijk speerpunt. Om hier invulling aan te geven is er een provinciale subsidie van € 685.344,- aangevraagd en toegekend voor het project ‘Ketensamenwerking en gebundelde dienstverlening Gooi en Vechtstreek’. Gemeentelijke bijdragen zorgen voor de benodigde cofinanciering (€585.344,-) voor dit project. Dit was niet voorzien in de begroting 2020, daarom is er een begrotingswijziging nodig.
Besluit – Het college besluit de raad voor te stellen: 

 1. om in te stemmen met de zienswijze op de begrotingswijziging van de Regio Gooi en Vechtstreek voor uitvoering van het project “Ketensamenwerking en gebundelde energiediensten”;
 2. voor 2020 een bijdrage beschikbaar te stellen van € 10.226 en dit bedrag te onttrekken uit de reserve te bestemmen resultaat (begrotingssaldo);
 3. de bijdragen voor 2021 en 2022 op te nemen in de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024;
 4. begrotingswijziging 8-2020 vast te stellen.
   

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik


Onderwerp: Evaluatie en vervolg jongerenopvang
Korte inhoud: Uit de pilot van de jongerenopvang en bijbehorend outreachend team is gebleken dat deze overduidelijk voorzien in een behoefte voor de toeleiding en ondersteuning van zorgmijdende dak- en thuisloze jongeren. Daarom wordt voorgesteld om deze voorziening structureel in te zetten.
Besluit – Het college besluit:

 1. de evaluatie ‘pilot jongerenopvang en outreachend team 2019’ vast te stellen;
 2. in te stemmen met het bijgevoegd toelatingsdocument, waarmee in de periode 2020 - 2023 de jongerenopvang en bijbehorend outreachend team wordt gecontinueerd.
   

 

Rondvraag

--