Collegebesluitenlijst 28 juli 2020

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder 
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer S. van Waveren, secretaris


Afwezig:
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 18 augustus 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 9 juli 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam


Onderwerp: Vervanging van de rieten daken aan twee panden te Laren
Korte inhoud: De Rieten daken aan twee panden in Laren zijn aan onderhoud toe. Uit de meerjarenonderhoudsplanning is dit gebleken en door inspectie van rietdekkers De Boer en Zn. uit Laren. Door middel van dit voorstel vragen wij het benodigde uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen.
Besluit – Het college besluit: 

 1. de uitvoering van het vervangen van de Rieten daken aan de panden aan de panden te Laren te starten (op zijn vroegst in december 2020 op zijn laatst 1e week van januari 2021);
 2. het investeringskrediet van € 70.000,00 uit de investeringsplanning van de begroting 2020 beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

 

Onderwerp: Bezwaarschrift inzake urgentie voor sociale huurwoning
Korte inhoud: De Commissie voor de bezwaarschriften heeft advies uitgebracht inzake een bezwaarschrift tegen een afgewezen urgentieaanvraag. Voorgesteld wordt om dit advies over te nemen.

Besluit – Het college besluit: 

 1. conform het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift gegrond te verklaren; 
 2. het bestreden besluit te herroepen en alsnog op grond van een medische indicatie urgentie te verlenen;
 3. een proceskostenvergoeding toe te kennen ter hoogte van € 1050,-.
   

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Vergoeding locatie griepvaccinatie
Korte inhoud: Gemeente Laren geeft gehoor aan het verzoek van huisartsenpraktijk Tas om deze te voorzien van een andere locatie voor het toedienen van griepvaccinaties waarbij deze de richtlijnen van het RIVM, met betrekking tot Covid-19, kan handhaven.
Besluit – Het college besluit:

 1. in te stemmen met het bekostigen van een alternatieve locatie voor de griepvaccinaties voor huisartsenpraktijk Tas;
 2. in te stemmen met de kosten van €450,-, die ten laste komen van kostensoort en – plaats 93610000 Algemene voorz. Wmo en Jeugd / 442068 subsidie preventief voorveld.
   

 

Rondvraag