Collegebesluitenlijst 28 april 2020

Download getekende besluitenlijst (pdf 341 Kb)


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer P. van Dijk, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 6 mei 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 21 april 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Vergoeding toekennen voor de afkoppeling van hemelwater
Korte inhoud: Een gebouweigenaar heeft op basis van het "oude regime" een verzoek ingediend voor vergoeding van kosten die gemaakt zijn voor de afkoppeling van het hemelwater. Na de beoordeling is er een conceptovereenkomst opgesteld en wordt een voorstel voor de vergoeding aan uw college voorgelegd.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de overeenkomst een vergoeding toe te kennen van € 18.478,70.
 

Onderwerp: Besteding participatiebijdrage Procesversnelling Ruimtelijke Adaptatie
Korte inhoud: In het voorjaar van dit jaar is er voor Laren Regenklaar een aanvraag gedaan om in aanmerking te komen voor een Rijksbijdrage in het kader van de procesondersteuning regionale versnelling van het programma ruimtelijke adaptatie. Deze regeling is bedoeld om ondersteuning te bieden aan overheden die bezig zijn met klimaatadaptatie. De bijdrage werd verstrekt aan samenwerkingsverbanden, waar bij voorkeur ook het bedrijfsleven en kennisinstituten betrokken waren. Met Laren Regenklaar als kapstok is een samenwerking tot stand gekomen tussen de gemeenten Laren, Blaricum, Eemnes en Huizen, Rijkswaterstaat, ToekomstSterk en Deltares onder de noemer “ontwikkeling uitvoeringsagenda Laren in ‘t Gooi”.
De aanvraag is gehonoreerd en het samenwerkingsverband ontvangt een bijdrage van €145.000. De gemeente Laren treedt als kassier op. De activiteiten uit de aanvraag worden uitgevoerd door Deltares, ToekomstSterk en de gemeente Laren (BEL Combinatie). Met de samenwerkingsovereenkomst worden de spelregels van de samenwerking en de verdeling van de bijdrage vastgelegd.
Besluit – Het college besluit:
1.    binnen de begroting 2020 budget op te nemen voor uitvoering van de in de aanvraag Procesondersteuning Regionale versnelling genoemde producten; 
2.    de derde begrotingswijziging 2020 vast te stellen.

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Beroep bestemmingsplan Centrum
Korte inhoud: Door enkele eigenaren van percelen aan de Naarderstraat is beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Centrum. Met hen is uitgebreid overlegd en kan een minnelijke schikking worden bereikt.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met de brief aan de belanghebbenden.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

 

 

Rondvraag

--