Collegebesluitenlijst 26 mei 2020

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer B. te Velde, locosecretaris


Afwezig:
de heer P. van Dijk, secretaris

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 2 juni 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 19 mei 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Kaderbrief Laren 2021
Korte inhoud: Aan het College wordt aangeboden de kaderbrief Laren 2021 waarin de kaderstelling voor het opstellen van de begroting 2021 Laren wordt weergegeven. Deze kaderstelling betreft de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2021 Laren welke in November 2020 aan de Raad van Laren wordt aangeboden ter besluitvorming.
Besluit – Het college besluit: 

 1. kennis te nemen van de kaderbrief met de kaderstellingen voor opstellen begroting 2021 Laren; 
 2. de kaderbrief 2021 ter kennisname aan de Raad van Laren aan te bieden; 
 3. deze te agenderen voor bespreking in de commissie M&F; 
 4. te besluiten de financiële gevolgen vanuit deze kaderbrief op te nemen in begroting 2021 en MJB 2022-2024.
   

Onderwerp: Vaststellen van de voorlopige jaarstukken 2019
Korte inhoud: Instemmen met de voorlopige jaarstukken 2019 en deze, vooruitlopend op de definitieve jaarstukken 2019, aanbieden aan het presidium.
Besluit – Het college besluit het vaststellen van de voorlopige jaarstukken 2019 ter doorgeleiding naar het presidium.
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Kredietaanvraag vervanging openbare verlichting Laren
Besluit – Het college besluit in te stemmen met het beschikbaar stellen van bedragen uit de investeringsplanning (jaarschijf 2018, 2019 en 2020) uit de begroting 2020 voor openbare verlichting ad € 180.000,-.
 

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Herinrichting kruispunt Oude Postweg/Westerheide;
Korte inhoud: Ontwerpbestemmingsplan Herinrichting kruispunt Oude Postweg/Westerheide.
Besluit – Het college besluit: 

 1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Herinrichting kruispunt Oude Postweg/Westerheide; 
 2. het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter visie te leggen; 
 3. de raadsleden hiervan in kennis te stellen via een Raadsinformatiebrief.
   

Onderwerp: Meten van luchtkwaliteit: project Hollandse Luchten
Korte inhoud: De provincie Noord-Holland voert sinds 2018 het project Hollandse Luchten (HL) uit. In dit project worden, voor de periode van 1 jaar en op kosten van de provincie, door de provincie sensoren (met techniek en infrastructuur) geplaatst voor het meten van fijnstof (PM 2.5 en PM 10) en stikstofdioxide (NO2). De provincie Noord-Holland is bereid de gemeente Laren, en de beide andere BEL gemeenten, op te nemen als pilot in de tweede fase van het project Hollandse Luchten, dat na de zomer 2020 start.
Besluit – Het college besluit: 

 1. deel te nemen aan het project Hollandse Luchten van de provincie Noord-Holland waarbij door middel van sensoren voor 1 jaar (vanaf september 2020) zonder kosten voor de gemeente fijnstof (PM 2,5 en PM 10) en stikstofdioxide (NO2) wordt gemeten;
 2. de gemeenteraad voor te stellen om de metingen voor de periode van 2 jaar daarna te continueren om daarmee een compleet beeld over 3 jaar te verkrijgen; 
 3. de gemeenteraad voor te stellen hiervoor budgetten van respectievelijk € 1.650,-, € 5.000,- en € 3.350,- voor de jaren 2021, 2022 en 2023 in de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 op te nemen voor mogelijk onderhoud en herstel van de sensoren;
 4. de gemeenteraad voor te stellen het project in het derde jaar (2023) te evalueren om te bepalen of na de periode van 3 jaar de metingen moeten worden gecontinueerd.

 

Onderwerp: Raadsinformatiebrief Koersfase Omgevingsvisie regio Gooi en Vecht mei 2020
Korte inhoud: Naar aanleiding van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 wordt de planning voor het vaststellen van het regionale koersdocument aangepast.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde informatiebrief voor raden.
 

Onderwerp: Bekrachtig geheimhouding grondexploitatie 2020 + risicoanalyse Crailo en brief van de GEM Crailo 
Korte inhoud: Geheimhouding opleggen t.a.v de grondexploitatie 2020 + risicoanalyse Crailo en kennis nemen van de inhoud van de brief van de GEM Crailo.
Besluit – Het college besluit: 

 1. geheimhouding op te leggen ten aanzien de overgelegde stukken over de grondexploitatie 2020 + risicoanalyse Crailo conform artikel 25 lid 2 Gemeentewet in samenhang met artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur;
 2. aan de raad voor te leggen het Raadsvoorstel "Bekrachtiging geheimhouding grondexploitatie 2020 + risicoanalyse Crailo en de brief van de GEM Crailo d.d. 14 mei 2020” conform artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet;
 3. in de vergadering van het college geheimhouding op te leggen over het behandelde en de inhoud van de stukken m.b.t. de grondexploitatie 2020 + risicoanalyse Crailo conform artikel 55 lid 1 Gemeentewet in samenhang met artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur;
 4. de geheimhouding geldt totdat de raad haar opheft;
 5. de raad voor te stellen kennis te nemen van de brief van de GEM Crailo d.d. 14 mei 2020 over de geactualiseerde grondexploitatie Crailo, stand van zaken mobiliteit onderzoek en MER bestemmingsplan en de impact van COVID-19 op het project Crailo en de geplande bijeenkomst met uw raad.
   

Onderwerp: Investeringssubsidie Sport en Scouting 2020
Korte inhoud: Besluitvorming over het verdelen van de subsidie voor investeringen voor Sport en Scoutingverenigingen in Laren 2020
Besluit – Het college besluit:

 1. het college besluit de lijst van prioritering zoals genoemd in het voorstel te hanteren.
 2. subsidie ad €130.000 te verlenen aan scoutingvereniging Maggy Lekeux afwijkend op de aanvraag ten behoeve van de nieuwbouw van een clubhuis, onder de voorwaarde dat ook gemeente Eemnes minimaal eenzelfde subsidiebijdrage levert;
 3. subsidie ad €28.508 te verlenen aan Larense Mixed Hockey Club ten behoeve van het aanleg van veld 6;
 4. subsidie ad €59.048 aan Larense Mixed Hockey Club ten behoeve van de renovatie aan het clubhuis te weigeren;
 5. subsidie ad €59.053 aan Larense Mixed Hockey Club ten behoeve van het plaatsen van LED verlichting te weigeren;
 6. subsidie ad €11.088 te verlenen aan LLTC ten behoeve van het verledden van baan 1 tot en met 7;
 7. subsidie ad €9.894 te verlenen aan tennisclub ’t Laer ten behoeve van de aanleg van zonnepanelen;
 8. subsidie ad €20.510 te verlenen aan SV Laren ten behoeve van hun tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing;
 9. een inspanningsverplichting op te leggen aan Maggy Lekeux om binnen 5 jaar te zorgen voor minimaal 30 % leden uit Laren, hiervoor legt Maggy Lekeux een plan voor aan het college.
   

Onderwerp: Verzoek SV Laren'99 om garantstelling gemeente
Korte inhoud: Verzoek SV Laren'99 om garantstelling op een door haar af te sluiten lening bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) voor een deel financiering nieuwbouw clubgebouw.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met het garant staan voor de door SV Laren'99 aan te trekken deelfinanciering nieuwbouw clubgebouw bij de NWB.


Onderwerp: Stedenbouwkundige verkaveling Harmen Vosweg
Korte inhoud: Voor het bouwen van woningen bij de Harmen Vosweg is een stedenbouwkundige studie gemaakt.
Besluit – Het college besluit:

 1. in te stemmen met de concept-verkaveling voor de bouw van 8 sociale huurwoningen;
 2. de concept-verkaveling voor 4 weken ter inzage te leggen voor inspraak
   

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 gemeente Laren
Korte inhoud: Jaarlijks legt de gemeente verantwoording af over handhaving en toezicht kinderopvang aan de inspectie van het onderwijs (tweedelijns toezicht). Er wordt een verslag opgesteld dat inzicht geeft op welke wijze de gemeente invulling geeft aan haar bevoegdheden. De minister baseert zich voor zijn landelijk oordeel over het gemeentelijk toezicht en handhaven op deze verantwoording. Het verslag wordt ter kennisname aan de Raad gebracht.
Besluit – Het college besluit: 

 1. jaarverantwoording Kinderopvang 2019 gemeente Laren vast te stellen;
 2. de Raad via een informatiebrief in kennis te stellen van genoemde verantwoording.Onderwerp: Technische wijziging Gemeenschappelijke regeling Regio G&V
Besluit – Het college besluit: 

 1. in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek; 
 2. in te stemmen met de wijziging van taken zoals genoemd in artikel 5 en de aanvulling van vormen van dienstverlening zoals genoemd in artikel 6 inclusief register;
 3. de raad voor te stellen tevens in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek.
   

 

Rondvraag

Onderwerp: Kostenverdeling BEL Combinatie 
Korte inhoud: In opdracht van de drie portefeuillehouders Financiën van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren is door Berenschot onderzoek verricht naar een passende verdeelsystematiek voor de BEL Combinatie. Dit heeft geleid tot het opstellen van uitgangspunten en sturingsafspraken die verder zijn uitgewerkt in twee scenario’s. 
Besluit – Het college besluit in te stemmen met scenario 2 zoals vastgelegd in het rapport Kostenverdeling BEL Combinatie van 14 mei 2020.