Collegebesluitenlijst 25 februari 2020

Download getekende besluitenlijst (pdf 751 Kb)


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer P. van Dijk, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 3 maart 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 18 februari 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

Onderwerp: Klachtenprocedure
Korte inhoud: Met dit voorstel wordt u voorgesteld de klacht van klager in het kader van de formele klachtbehandeling af te doen. Klager klaagt erover dat vele brieven die hij als
gemachtigde namens betrokkene aan de gemeente Laren heeft verstuurd inzake de aan
betrokkene opgelegde WOZ-aanslag 2016 niet zijn beantwoord.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met het rapport van bevindingen van 18 februari 2020 ter afdoening van de klacht van 3 september 2019 over het niet beantwoorden van brieven en deze klacht gegrond te verklaren;
 2. in te stemmen met de brief ter afdoening van de klacht, zoals opgenomen in bijlage 5 bij dit voorstel;
 3. de aanbevelingen uit het rapport van bevindingen van 18 februari 2020 over te nemen.

   

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Extra koopzondagen 2020
Besluit - Het college besluit om, op grond van artikel 2.3 van de Verordening Winkeltijden Laren 2014, de volgende extra koopzondagen aan te wijzen, waarop winkels in Laren geopend mogen zijn tussen 12.00 uur tot 18.00 uur:

• 14 juni 2020;
• 13 december 2020;
• 20 december 2020;
• 27 december 2020.

 

Onderwerp: Uitvoeringsplan UP-GRP 2020
Korte inhoud: Het Gemeentelijk Rioleringsplan Laren (GRP) is een beleidsplan dat op hoofdlijnen deinvulling geeft aan de gemeentelijke water(zorg)taken in de planperiode. De jaarlijkse plannen vinden plaats via een gedetailleerd Uitvoeringsprogramma GRP met concreet voorgenomen operationele maatregelen en planactiviteiten.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met het UP-GRP 2020;
 2. de middelen voor objectmaatregelen (jaarschijf 2020) € 56.240,00 uit de investeringsplanning van de begroting 2020 vrij te laten vallen;
 3. de middelen voor nieuwe rioolaansluitingen (jaarschijf 2019) € 50.000,00 uit de investeringsplanning van de begroting 2020 vrij te laten vallen;
 4. de middelen voor het uitvoeren van klimaatbestendige oplossingen aan het Koloniepad (jaarschijf 2020) € 90.000,00 uit de investeringsplanning van de begroting 2020 vrij te laten vallen.
   


Onderwerp: Uitwerking motie toekomst Belastingtaken
Korte inhoud: Op 27 november heeft de gemeenteraad van Laren de motie 'toekomst uitvoering belastingtaken' bij meerderheid aangenomen. Bijgaand voorstel geeft aan op welke wijze er uitvoering gegeven wordt aan deze motie.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met de offerte 'Verkenningsanalyse samenwerkingspartners belastingen gemeente Laren';
 2. de kosten te dekken op de kostenpost bestuursondersteuning / staf 93040001 –kostensoort advieskosten 443301.

   

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Bezwaar tegen omgevingsvergunning bouwen woning perceel Tafelbergweg
Korte inhoud: het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft geadviseerd het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.
Besluit - Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften te volgen en het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren


Onderwerp: Achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Korte inhoud: De Stichting Het Gooi & Omstreken (hierna: Gooi & Omstreken) gaat voor activiteiten in de gemeente Laren een lening aan van € 5 miljoen voor de duur van 7 jaar. Bij dergelijke leningen voor investeringen in de sociale woningbouw is het gebruikelijk dat de gemeente een achtervangovereenkomst sluit met de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (hierna: WSW). Dit is in 1996 afgesproken op het moment dat de gemeente haar borgstelling overdeed aan het WSW en de verplichting op zich nam om te fungeren als achtervang. De afspraak houdt in dat de gemeente het vermogen van het waarborgfonds moet aanvullen met renteloze leningen op het moment dat het
risicovermogen van het fonds onder het garantievermogen komt.
Besluit - Het college besluit:

 1. een achtervangovereenkomst aan te gaan met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor de lening van de NWB N.V. aan de Stichting Het Gooi & Omstreken onder de condities zoals vermeld in de leningovereenkomst;
 2. de heer Stam, portefeuillehouder Wonen, te machtigen de ‘Achtervangovereenkomst’ namens de gemeente te ondertekenen.
   

Onderwerp: Intrekking besluit 17 december 2019
Korte inhoud: In de vergadering van 17 december 2019 heeft het college het besluit genomen om een wijziging door te voeren t.a.v. het standplaatsenbeleid. Hierdoor zou het niet langer mogelijk zijn een standplaats in te kunnen nemen op de Brink tegenover de Nieuweweg.  In de vergadering van 29 januari 2020 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht het besluit van 17 december jl. te herzien.
Besluit - Het college besluit:

 1. het besluit van 17 december 2019 'wijziging van het standplaatsenbeleid met betrekking tot het aantal locaties voor vaste standplaatsvergunning' in te trekken;
 2. de raad hier middels bijgevoegde raadsinformatiebrief over te informeren.

 

Onderwerp: Stand van zaken nota woningbouwlocaties
Korte inhoud: Begin 2019 heeft de gemeenteraad de woningbouwnota woningbouwnota “Laren, behoud door ontwikkeling” vastgesteld. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van zaken ten aanzien van de diverse projecten die in de nota zijn beschreven.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de Raadsinformatiebrief en deze naar de raad sturen.


Onderwerp: Herontwikkeling Stationsweg 1 (Golden River)
Korte inhoud: Sinds 2018 zijn er gesprekken gaande met de eigenaar van het perceel Stationsweg 1 om dit perceel te herontwikkelen naar woningbouw. Momenteel is op dit perceel restaurant Golden River gevestigd. Het perceel is in de door de raad vastgestelde Woningbouwnota “Laren, behoud door ontwikkeling” opgenomen als (beoogde) bouwlocatie. Het initiatief omvat het slopen van de huidige bebouwing, het nieuw en historiserend bouwen van een appartementengebouw met 11 appartementen, inclusief het realiseren van een ondergrondse parkeergelegenheid t.b.v. de woningen. Bij het bouwplan is de ingang van de ondergrondse parkeergarage gesitueerd op het naastgelegen perceel Stationsweg 3
(voormalige ambtswoning) van de gemeente, alsmede een zeer klein deel van het
appartementengebouw.
Besluit - Het college besluit:

 1. de raad voor te stellen in te stemmen met het ontwerp en de bouw van nieuwbouw van 11 appartementen aan de Stationsweg 1;
 2. de raad voor te stellen € 330.000 te storten in de algemene reserve en € 120.000 te storten in een nieuwe reserve voor de realisatie/upgrading/inpassing van nieuw te bouwen sociale huurwoningen;
 3. de raad voor te stellen de 5e begrotingswijzing 2020 vast te stellen.

   

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik


Onderwerp: Dagbesteding Laren
Korte inhoud: Dit collegevoorstel gaat over het starten van dagbesteding als algemene voorziening in de gemeente Laren.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met het verlenen van de opdracht aan Versa Welzijn voor het organiseren van dagbesteding als algemene voorziening in Schering en Inslag in Laren;
 2. Versa Welzijn een subsidie te verlenen van 20.000 euro voor de kosten van uitvoering van de dagbesteding;
 3. de kosten voor de uitvoering van de dagbesteding te dekken vanuit het hiervoor beschikbaar gestelde bedrag vanuit de kadernota 2020-2023.

 

Onderwerp: Plan van aanpak mantelzorg HBEL
Korte inhoud: In dit plan van aanpak mantelzorg staan de punten die de komende tijd worden opgepakt om mantelzorgers te ondersteunen.
Besluit - Het college besluit:

 1. het plan van aanpak mantelzorg HBEL vast te stellen;
 2. Versa Welzijn een opdracht te verlenen voor het organiseren van 3 activiteiten voor jonge mantelzorgers in 2020;
 3. opdracht te geven om de mogelijkheden voor een regiefunctie mantelzorgers te onderzoeken;
 4. de verdeelsleutel HBEL (66,902% Huizen, 10,826% Blaricum, 8,917% Eemnes en 13,355% Laren) voor het plan van aanpak mantelzorg vast te stellen;
 5. de kosten van de uitvoering van het plan van aanpak mantelzorg te dekken uit kostenplaats Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 93610000-442068.

   

Rondvraag
 

Onderwerp: Raadsinformatiebrief acties loodvrije leidingen
Besluit - Het college besluit de raadsinformatiebrief te versturen aan de raadsleden.