Collegebesluitenlijst 25 augustus 2020

Download getekende besluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder 
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer S. van Waveren, secretaris


Afwezig:
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 1 september 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 18 augustus 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

Onderwerp: Geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling BEL Combinatie
Korte inhoud: Adviesbureau WagenaarHoes heeft begin 2020 een evaluatie van het organisatiemodel van de BEL-Combinatie uitgevoerd. Het Dagelijks Bestuur heeft op basis van de aanbevelingen uit de evaluatie besloten om de topstructuur van de BEL-Combinatie te wijzigen en een bedrijfsvoeringsorganisatie met een ongeleed bestuur in te stellen. De Gemeenschappelijke Regeling is aangepast conform de besluitvorming van het DB. Het DB legt de geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling ter vaststelling voor aan uw college en eveneens aan de colleges van Blaricum en Eemnes.
Besluit – Het college besluit:

 1. de geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling BEL-Combinatie 2020 – onder voorbehoud van instemming van de raad - vast te stellen.
 2. de geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling BEL-Combinatie 2020 ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst BOA´s
Korte inhoud: Door de veiligheidsregio is een samenwerkingsovereenkomst voorbereid op basis waarvan de diverse boa’s ook bevoegd kunnen optreden in de gehele regio (dus ook buiten het eigen gemeentelijke ambtsgebied).
Besluit – Het college besluit in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst noodverordening veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
 


Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Goois Natuur Reservaat (GNR) verzoekt om een zienswijze t.a.v. de begroting 2021 en kennisname 
Besluit – Het college besluit:

 1. in te stemmen met de aangeboden stukken en deze door te geleiden naar de Raad; 
 2. de raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op het voorstel.
   

Onderwerp: Besluit op bezwaar tegen intrekking standplaatsenvergunning weekmarkt Laren
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders van Laren neemt een besluit tegen het bezwaar op de intrekking van de standplaatsvergunning voor de weekmarkt op vrijdag in Laren.
Besluit – Het college besluit

 1. het advies van de commissie d.d. 28 februari 2020 naar aanleiding van het door bezwaarmaker op 5 september 2019 ingediende pro-forma bezwaarschrift, nader aangevuld op 30 december 2019, over te nemen; 
 2. het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

   

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam


Onderwerp: Werkplan en begroting 2021 MRA
Korte inhoud: Op 30 oktober 2020 ligt het werkplan en de begroting 2020 ter vaststelling voor in de regiegroep MRA. Om de raden in de gelegenheid te stellen wensen en opvattingen mee te geven wordt verzocht om deze uiterlijk 28 oktober kenbaar te maken aan het college, zodat de leden van de Regiegroep MRA deze kunnen inbrengen in de regiegroep van 30 oktober 2020.
Besluit – Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen: 

 1. in te stemmen met de verhoging van de bijdrage van € 1,50 naar € 1,53 per inwoner; 
 2. in te stemmen met het werkplan en de begroting 2021.
   

Onderwerp: Besluit op bezwaar tegen besluit tot het wegslepen van een geparkeerd voertuig op het Plein 1945 te Laren
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders van Laren neemt een besluit tegen het bezwaar op het besluit tot het wegslepen van een geparkeerd voertuig op het Plein 1945 te Laren.
Besluit – Het college besluit:

 1. het advies van de commissie d.d. 27 januari 2020 naar aanleiding van het door bezwaarmaakster op 18 november 2019 ingediende bezwaarschrift over te nemen; 
 2. het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
 3. het bestreden besluit aan te vullen met een wijziging van datum wegslepen voertuig naar 4 oktober 2019; 
 4. het bestreden besluit zoals gewijzigd op 3 december 2019 voor het overige in stand te laten.
   

Onderwerp: Hoefloo
Korte inhoud: Begin juni heeft de Raad van State het besluit van uw college vernietigd mbt de intrekking van de omgevingsvergunning voor de bouw van een appartementengebouw aan het Hoefloo.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met de brief aan Voxer, waarmee ruimte wordt gecreëerd om tot 1 december 2020 te zoeken naar een gedragen oplossing, voordat de 26 weken termijn gaat lopen.

 

Onderwerp: Inzameling GFT
Korte inhoud: Om de gescheiden inzameling van andere afval- en grondstoffen te kunnen waarborgen in coronatijd is eerder door het Dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek ingestemd met een tweewekelijkse inzameling van het GFT. Vanaf eind augustus wordt de wekelijkse (oorspronkelijke) inzamelfrequentie weer opgestart.
Besluit – Het college besluit de RIB over GFT-inzameling vast te stellen en naar de raad te sturen.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Beleidsregels Bbz 2020
Korte inhoud: Per 1 januari 2020 is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (hier te noemen: Bbz) gewijzigd. De Bbz is een regeling die ontworpen is om perspectief te bieden aan startende ondernemende bijstandsgerechtigden en als vangnet voor gevestigde zelfstandigen met een tijdelijk financieel probleem. De Bbz heeft net zoals de Participatiewet een vangnetkarakter en een re-integratie doelstelling. Voor het goed uitvoeren van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen zijn beleidsregels noodzakelijk.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met de beleidsregels Bbz gemeente Laren 2020.

 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Het is in deze fase van de bezwarenprocedure aan het college om een besluit te nemen op het bezwaarschrift. Met dit voorstel wordt u voorgesteld het advies van de commissie voor de bezwaarschriften te volgen.
Besluit – Het college besluit: 

 1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
 2. het bestreden besluit tot het geven van een waarschuwing wegens schending van de inlichtingenplicht in stand te laten.
   

 

Rondvraag

--