Collegebesluitenlijst 24 maart 2020

Download getekende besluitenlijst (pdf 377 Kb)


Aanwezig (via Microsoft Teams):
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer P. van Dijk, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 31 maart 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 17 maart 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Doelgroepenvervoer Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: In Gooi en Vechtstreek maken ongeveer 9.000 inwoners gebruik van het Wmo-vervoer, leerlingenvervoer of jeugdhulpvervoer, omdat zij geen gebruik kunnen maken van eigen of openbaar vervoer. De gemeenten zijn voornemens het Wmo-vervoer en het leerlingen en jeugdhulpvervoer te bundelen en zelf uit te voeren vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek. In Gooi en Vechtstreek nemen de gemeenten gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het doelgroepenvervoer. De gemeenten gaan zelf investeren in het personeel en materieel om de negatieve effecten van marktwerking voor onze inwoners uit de dagelijkse dienstverlening te halen. De gemeenten gaan met het oog op de lange termijn investeren in het personeel en materieel om reizigers optimaal te ondersteunen bij hun reis, de aansluiting met het openbaar vervoer te verbeteren en de verduurzaming van het wagenpark mogelijk te maken. Bundelen wil niet zeggen dat de gemeenten kinderen en volwassenen bij elkaar in één bus gaan vervoeren. In tegendeel. De gemeenten bundelen het personeel en het materieel, zodat zij optimaal ingezet kunnen worden voor alle vervoersvragen. Met een gebundelde inzet, kunnen de gemeenten het personeel fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden bieden en investeringen in voertuigen en technologie optimaal benutten. Zo verwachten de gemeenten het doelgroepenvervoer in Gooi en Vechtstreek ook voor de lange termijn betaalbaar te houden met de door inwoners gewenste kwaliteit en continuïteit. De lokale adviesraden sociaal domein hebben gezamenlijk een positief advies uitgebracht op het voornemen van de gemeenten om het doelgroepenvervoer te bundelen en zelf uit gaan voeren.
Besluit - Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met:

  1. a. de uitvoering van het gemeentelijk WMO vervoer per 1 januari 2021;
    b. het leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer per 1 augustus 2021 onder te brengen bij de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek en overeenkomstig de ‘Aanpassing gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek’ met kenmerk 20.0000356 vast te stellen;
  2. bij het Algemeen bestuur wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het “ontwerpbesluit Doelgroepenvervoer regio Gooi en Vechtstreek” met kenmerk 20.0000357, waarin tot uiting komt dat het college met aarzeling tot instemming is gekomen;
  3. bij het Algemeen bestuur geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de “ontwerp begrotingswijziging doelgroepenvervoer Gooi en Vechtstreek” met kenmerk 20.0000571.


Onderwerp: Beslissing op bezwaar aanvraag bobcat scootmobiel
Korte inhoud: Bezwaarmaakster heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit tot afwijzing van de aanvraag om een bobcat scootmobiel. Met dit voorstel wordt u voorgesteld het advies van de commissie voor de bezwaarschriften te volgen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
Besluit - Het college van burgemeester en wethouders van Laren besluit het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit tot afwijzing van de aanvraag om een bobcat scootmobiel in stand te laten.
 

Rondvraag

--