Collegebesluitenlijst 23 juni 2020

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer S. van Waveren, secretaris


Afwezig:
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 30 juni 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 16 juni 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp:Toekenning aanvullende kredieten uitvoering Laren Regenklaar 2020
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de notitie Verantwoording uitgaven en voorstel toekenning aanvullende kredieten Laren Regenklaar 2020; 
 2. in te stemmen met het voorstel om restantkredieten uit voorgaande jaren ad. € 577.401 in te zetten voor de uitvoering van afkoppelprojecten voor Laren Regenklaar 2020; 
 3. een bedrag van € 81.000 vrij te geven uit de investeringsplanning (jaarschijf 2018) voor Wateroverlast – afkoppelen gemeentelijke panden voor de uitvoering van afkoppelprojecten in het kader van Laren Regenklaar; 
 4. een bedrag van € 77.000 vrij te geven uit de investeringsplanning (jaarschijf 2019) voor Wateroverlast – afkoppelen gemeentelijke panden voor de uitvoering van afkoppelprojecten in het kader van Laren Regenklaar; 
 5. een bedrag van € 1.300.000 vrij te geven uit de investeringsplanning (jaarschijf 2019) voor het Project wateroverlast (GRP) voor de uitvoering van afkoppelprojecten in het kader van Laren Regenklaar en 
 6. een bedrag van € 177.000 vrij te geven uit de investeringsplanning (jaarschijf 2020) voor het Project wateroverlast (GRP) voor de uitvoering van afkoppelprojecten in het kader van Laren Regenklaar.
   

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Jaarschijf 2020
Korte inhoud: Aanvullende afspraak bij prestatieafspraken 2019-2022
Besluit – Het college besluit:

 1. in te stemmen met de aanvullende prestatieafspraak; 
 2. de portefeuillehouder te machtigen de 'Prestatieafspraken Laren - jaarschijf 2020' namens de gemeente te ondertekenen.

 

Onderwerp: Afkoop bodemsanering en monitoring Torenlaan 35 in Laren
Korte inhoud: Afkoop verontreiniging Torenlaan 35 in Laren door de Provincie Noord-Holland
Besluit – Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met de afkoop van de verontreiniging ter hoogte van de Torenlaan 35 in Laren door de Provincie Noord-Holland;
 2. hiervoor een bedrag van €25.000 beschikbaar te stellen; 
 3. de afkoopovereenkomst te ondertekenen om deze afkoop te bevestigen.
   

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--
 

 

Rondvraag

--