Collegebesluitenlijst 22 september 2020

Download getekende besluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder 
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer S. van Waveren, secretaris


Afwezig:
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 29 september 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 15 september 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--


Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Onderzoeksresultaat Waar staat je gemeente - Laren
Korte inhoud: In het voorjaar van 2020 is in de gemeente Laren het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl onder haar inwoners uitgevoerd. Dit is een benchmark waarbij VNG Realisatie gemeenten handvatten biedt om prestaties te vergelijken met andere gemeenten. De resultaten van deze enquête worden in rapportvorm aangeboden aan het college.
Besluit - Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek;
 2. de raad te informeren door het sturen van een RIB en de rapportage;
 3. tot het publiceren van de resultaten van het onderzoek op www.waarstaatjegemeente.nl en op de gemeentelijke website. Dit gebeurt na het informeren van de raad.
   

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Beslissing op bezwaar afwijzen urgentie
Korte inhoud: Bezwaarmaakster heeft urgentie aangevraagd op basis van de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 Laren. De urgentiecommissie heeft dit verzoek (in mandaat namens het college) afgewezen, omdat aanvrager niet voldoende heeft gereageerd op woningaanbod in de regio. Aanvrager heeft bezwaar gemaakt tegen deze afwijzing. Het bezwaar is echter niet tijdig ingediend. 
Bezwaarmaakster heeft geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om aan te geven wat de reden van de termijnoverschrijding is. De commissie voor de bezwaarschriften concludeert de commissie dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk moet worden verklaard.
Besluit – Het college besluit het bezwaar tegen het besluit van 1 mei 2020 tot afwijzing van een aanvraag om een urgentieverklaring voor woningtoewijzing niet-ontvankelijk te verklaren.


Onderwerp: Voorschieten compensatie huur sportorganisatie SBL
Korte inhoud: Voorschieten compensatie huur sportorganisaties SBL
Besluit - Het college besluit:

 1. tot het voorschieten van de Rijkscompensatie aan Stichting SBL a €16.496,63;
 2. vooralsnog hiervoor geen budget voor te reserveren in de verwachting dat dit niet tot kosten leidt; 
 3. garant te staan voor het restbedrag van de aanvraag indien het Rijk niet 100% compenseert, mits Stichting SBL aantoonbaar een juiste aanvraag bij het Rijk hebben gedaan; 
 4. in geval het nodig blijkt de kosten ten laste te brengen van het coronafonds.


Onderwerp: Brink, inrichtingsschets
Korte inhoud: Intrekken besluit inrichtingsschets Brink
Besluit - Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. het besluit van 24 juni 2020, waarbij de raad heeft ingestemd met de inrichtingsschets Herinrichting Brink d.d. 4 februari 2020 en heeft ingestemd met het voorkeursmodel voor wat betreft waterberging, in te trekken;
 2. het budget dat beschikbaar is gesteld voor de Brink terug te storten in de algemene reserve onder aftrek van de reeds gemaakte kosten en de nog niet gebudgetteerde kosten voor extra onderhoud en hiervoor te zijner tijd een begrotingswijziging vast te stellen; 
 3. uit te spreken dat het vraagstuk over de wateroverlast op en rond de Brink wordt betrokken bij het Masterplan Laren Regenklaar; 
 4. het regulier onderhoud op de Brink uit te voeren conform het geplande integrale bestek; 
 5. onderzoek te doen naar bodemverbetering van de Brink en de raad daarover te informeren.
   

Onderwerp: Herontwikkeling Stationsweg 1 / grondverkoop Stationsweg 3
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft ingestemd met het bouwplan voor de herontwikkeling van het perceel Stationsweg 1, het voormalige Chinese restaurant. Het plan omvat ook de
verkoop van een strook gemeentegrond van het perceel Stationsweg 3 aan de ontwikkelaar. Hiervoor moet een koopovereenkomst worden gesloten.
Besluit – Het college besluit:

 1. in te stemmen met de anterieure exploitatieovereenkomst betreffende de
 2. herontwikkeling van Stationsweg 1;
 3. in te stemmen met de koopovereenkomst betreffende de verkoop van een strook
 4. grond van Stationsweg 3 aan de ontwikkelaar van Stationsweg 1;
 5. Wethouder Stam te machtigen om de overeenkomsten te ondertekenen.
   

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Matching bijdragen culturele noodfondsen
Korte inhoud: Voor de bij het Mondriaan Fonds (Singer Laren) en bij het Provinciaal Noodfonds (Hart van Laren) aangevraagde bijdragen de vereiste matching toekennen en instemmen met het verdelingsvoorstel voor het Provinciaal Noodfonds culturele infrastructuur.
Besluit – Het college besluit:

 1. ten behoeve van de matching van 100% van de op 29 juli 2020 op grond van de "Compensatieregeling Coronacrisis Musea met meer dan 100.000 bezoekers" aan Stichting Singer Memorial Foundation toegekende bijdrage, een eenmalige incidentele subsidie te verlenen van € 500.000,--, onder voorbehoud van besluitvorming door de raad over het Steunfonds;
 2. te bepalen dat de incidentele subsidie pas definitief zal worden vastgesteld en uitbetaald na goedkeuring van de eindverantwoording door het Mondriaan Fonds;
 3.  Hart van Laren voor te dragen voor een bijdrage van € 160.810,-- uit het Noodfonds culturele infrastructuur van de Provincie Noord-Holland en daarbij in te stemmen met het verlenen van een eenmalige incidentele subsidie van € 56.283,50 ten behoeve van de vereiste matching van 35%, onder voorbehoud van besluitvorming door de raad over het Steunfonds;
 4. Singer Laren voor te dragen voor een bijdrage van € 182.504,-- uit het Noodfonds culturele infrastructuur van de Provincie Noord-Holland en daarbij in te stemmen met het verlenen van een eenmalige incidentele subsidie van € 63.877.--, ten behoeve van de vereiste matching van 35%, onder voorbehoud van besluitvorming door de raad over het Steunfonds;
 5. te bepalen dat de incidentele subsidies voor Hart van Laren en Singer Laren pas definitief zullen worden vastgesteld en uitbetaald na definitieve vaststelling/afrekening van de bijdragen door de Provincie Noord-Holland;
 6. de kosten te willen dekken binnen de spelregels en ruimte van het nieuw te vormen ‘Maatschappelijk Steunfonds COVID-19’;
 7. Wethouder Van Hunnik te machtigen namens de gemeente Laren het bij de Provincie Noord-Holland in te dienen Aanvraagformulier subsidie regionale culturele infrastructuur noodsteun te ondertekenen.

 

Onderwerp: Regionaal; Plan Onderwijsvoorzieningen Regio Gooi & Vechtstreek 2021-2026
Korte inhoud: Eens in de vijf jaar wordt er een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen opgesteld. Met dit plan kan het onderwijs voorzieningen aanvragen dat van invloed kan zijn op de huisvestingstaak van de gemeente. Gezien voornoemd verband is het onderwijs verplicht met de gemeente in overleg te treden en indien mogelijk te komen tot overeenstemming.
Besluit - Het college besluit:

 1. in te stemmen met het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Regio Gooi & Vechtstreek 2021-2026; 
 2. de schoolbesturen als aandachtspunt mee te geven dat een wijziging van het onderwijsprofiel, van de Internationale schakelklas, als effect kan hebben dat het leerlingenaantal toeneemt.
   

Onderwerp: Adhesieverklaring aanvraag Singer Noodfonds Provincie
Korte inhoud: In te stemmen met de adhesieverklaring inzake de matching tot maximaal 35% (dit is tot maximaal € 70.000,--) van het aangevraagde bedrag voor Singer Laren bij het Noodfonds Cultuur van de Provincie Noord-Holland.
Besluit – Het college besluit:

 1. de aanvullende aanvraag voor Singer Laren bij het Noodfonds Cultuur van de Provincie Noord-Holland te matchen tot maximaal € 63.877,-- , onder voorbehoud van besluitvorming door de raad over het Steunfonds;
 2. daartoe in te stemmen met de adhesieverklaring;
 3. de kosten te willen dekken binnen de spelregels en ruimte van het nieuw te vormen ‘Maatschappelijk Steunfonds COVID-19’;
 4. Wethouder Van Hunnik te machtigen namens de gemeente Laren de bijgevoegde adhesieverklaring te ondertekenen.
   

Rondvraag

--