Collegebesluitenlijst 22 januari 2020

Download getekende besluitenlijst (pdf 263 KB)


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
de heer P. van Dijk, secretaris


Afwezig:
mevrouw K. van Hunnik, wethouder

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 28 januari 2020
 

Portefeuille: Allen

--

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam
 

Onderwerp: Intrekking monumentenstatus Vredelaan 9
Korte inhoud: De geprefabriceerde houten villa in chaletstijl aan de Vredelaan 9 is in 1920 gebouwd en is in 2007 tot gemeentelijk monument aangewezen. In de nacht van 6 op 7 januari 2019 brak brand uit in deze monumentale villa, die daarbij grotendeels afbrandde en zwaar werd beschadigd. Van de eigenaar ligt er een verzoek bij de gemeente om de monumentale villa, vanwege bouwvalligheid en onvoldoende nog resterende cultuurhistorische waarde, af te voeren van de gemeentelijke monumentenlijst en te slopen.
Voor een evenwichtige, objectieve en zorgvuldige afweging is daarvoor door de gemeente
opdracht gegeven aan een onafhankelijke deskundige om een cultuur- en bouwhistorisch
onderzoek met waardenstelling uit te voeren. Het rapport is op 11 november 2019
gereedgekomen en aan het college aangeboden. Het opgestelde rapport is op 26 november 2019 voorgelegd aan de BEL Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). De commissie heeft geoordeeld dat zij zich in de conclusie uit het onderzoeksrapport -dat de monumentenstatus kan worden ingetrokken en dat de weg vrij wordt gemaakt voor het slopen van de restanten- geheel kan vinden.De gemeenteraad heeft het college op 27 november 2019 in een motie verzocht -gelet op artikel 169, lid 4, van de Gemeentewet- vooralsnog geen sloopvergunning af te geven voor Vredelaan 9, maar de kwestie eerst te agenderen voor de commissie R&I van 21 januari 2020.
Besluit - Het college besluit:

  1. het besluit tot intrekken van de monumentenstatus van Vredelaan 9 voorlopig aan te houden tot na de raadsvergadering van 29 januari 2020;
  2. de beslistermijn van de aanvraag om sloopvergunning voor het monumentale pand Vredelaan 9, met registratienummer WABO 20191003 met 6 (zes) weken te verlengen.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--

 

Rondvraag

--