Collegebesluitenlijst 21 januari 2020

Download getekende besluitenlijst (pdf 606 KB)


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer P. van Dijk, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 28 januari 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 14 januari 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

Onderwerp: Kadernota Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2021
Korte inhoud: De kadernota is door het bestuur van de Veiligheidsregio aan de colleges aangeboden met de mogelijkheid hierover aan het dagelijks bestuur de zienswijze kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen. De Veiligheidsregio vraagt uiterlijk 31 januari  2020 te reageren.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de zienswijze op de Kadernota Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2021.

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam


Onderwerp: Raadsinformatiebrief nader bodemonderzoek Goyergracht
Korte inhoud: Sinds begin 2018 zijn er verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd op het bedrijventerrein Goyergracht. De uitkomsten van de onderzoeken zijn steeds gecommuniceerd naar de gemeenteraad, omwonenden en betrokkenen.
Besluit - Het college besluit in te stemmen met het verzenden van bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad van Laren.

 

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma VTH 2020 Laren
Korte inhoud:

 1. jaarlijks wordt, conform het Bel Beleidsplan 2019-2022 en wettelijke eisen, een uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) opgesteld. In dit programma wordt aangegeven hoe toezicht en handhaving worden ingezet om bij te dragen aan de veiligheid, leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid van gebouwen,bouwwerken en de openbare ruimte. Ook voor 2020 ligt er weer een Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving, waarin de inzet, prioriteiten en capaciteit zijn opgenomen. Net als vorig jaar is er een actieplan opgesteld voor het werk van de Boa's. Dit actieplan is als bijlage toegevoegd aan het uitvoeringsprogramma;
 2. de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV) heeft voor de milieutaken die ze voor de gemeente Laren uitvoert een uitvoeringsprogramma voor 2020 opgesteld. Dit wordt door het college als bevoegd gezag vastgesteld.

Besluit - Het college besluit:

 1. het uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020 vast te stellen en dit ter kennisname aan de raad te sturen;
 2. het uitvoeringsprogramma 2020 OFGV gemeente Laren vast te stellen en dit ter kennisname aan de raad te sturen.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Subsidieaanvraag 100-jarig jubileum Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum
Korte inhoud: Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum viert in 2020 haar 100-jarig bestaan. Zij wil deze gelegenheid aangrijpen om dit met alle inwoners in haar werkgebied te vieren, door het organiseren van diverse jubileumactiviteiten voor, door en met bewoners. Het feestelijke
jubileumprogramma bestaat uit extra activiteiten of een uitbreiding op de reguliere activiteiten van Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum.
Besluit - Het college besluit:

 1. aan de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum voor het 100-jarig jubileum een eenmalige subsidie te verlenen en deze direct vast te stellen op € 500,-;
 2. de subsidie op grond van de regeling Jubilea instellingen, in 2020 te dekken uit het budget representatie 93040004- representatie 438025.

 

Onderwep: Lokale implementatie Wet verplichte GGZ
Korte inhoud: Op 1 januari wordt de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) ingevoerd. De Wvggz gaat de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen vervangen (BOPZ). De nieuwe wet biedt handvatten om meer ambulant en preventief hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen, die niet vrijwillig de zorg in gaan. De gemeente krijgt daarbij meer taken bij het aanvragen en uitvoeren van de verplichte ggz. De wijzigingen van de Wvggz ten opzichte van de Wet Bopz hebben voor gemeenten op een paar vlakken gevolgen:

Het meldpunt
Iedereen krijgt de mogelijkheid om bij de gemeente een melding te doen als hij van mening is dat iemand (verplichte) psychische zorg nodig heeft. Het verkennend onderzoek De gemeente moet de melding onderzoeken (verkennend onderzoek) en zo nodig het traject naar een ‘zorgmachtiging’ (de huidige Rechterlijke Machtiging) bij het Openbaar
Ministerie (OM) in gang zetten. Ook moet de zorgverlener bij ontslag van een inwoner uit een gedwongen opname zorgdragen voor een warme overdracht aan de gemeente waar de inwoner woonachtig is/wordt.

De crisismaatregel
De burgemeester behoudt een belangrijke rol bij een psychiatrische crisis. De burgemeester kan op advies van een psychiater een (crisis)maatregel opleggen. Daarbij moet de burgemeester, waar mogelijk, de betrokkene(n) (laten) horen. Verplicht regionaal overleg De Wvggz schrijft een verplicht regionaal overleg voor tussen gemeenten, GGZinstellingen en het Openbaar Ministerie. Dit overleg moet minimaal vier keer per jaar plaatsvinden. Gemeenten hebben keuzevrijheid in de manier waarop ze de Wvggz implementeren. Op regionaal niveau zijn er gezamenlijke voorbereidingen getroffen voor de lokale implementatie. Het uitvoeringsplan beschrijft deze gezamenlijke voorbereiding op de lokale implementatie van de Wvggz. Het uitvoeringsplan geeft handvatten voor deze lokale implementatie, voorziet in de regionale inkoop van delen van de gemeentelijke taken en organisatie van de verplichte regionale samenwerking ten behoeve van de Wvggz.

Het college besluit:

 1. het uitvoeringsplan voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) vast te stellen;
 2. de volgende contractdocumenten voortvloeiend vanuit de wetgeving (wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) vast te stellen: a. Overeenkomst Hoorplicht Wvggz b. Consultatie en adviesfunctie Wvggz;
 3. de Regio volmacht te verlenen om een onderhandse aanbesteding uit te voeren voor de uitvoering van de hoorplicht en de consultatie en adviesfunctie;
 4. de regio volmacht te verlenen om de gunning die voortvloeit uit de onderhandse aanbesteding uit te voeren;
 5. volmacht te verlenen aan de manager contractbeheer sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek om het contractbeheer uit te voeren, waartoe worden gerekend in gebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering tot het voeren van een rechtsgeding;
 6. de gemeenschappelijke regeling Sociale Zaken tussen Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren uit te breiden met de gemeentelijke taken van het verkennend onderzoek, zoals benoemd in de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz), artikelen 5.1, 5.2, 5.3, 5.13 en 5.16.

 

Rondvraag

--