Collegebesluitenlijst 21 april 2020

Download getekende besluitenlijst (pdf 352 Kb)


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer P. van Dijk, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 28 april 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 14 april 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

Onderwerp: Kaderbrief BEL Combinatie 2021
Besluit – Het college besluit kennis te nemen van de kaderbrief 2021 BEL Combinatie.
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Vergoeding toekennen voor de afkoppeling van hemelwater
Korte inhoud: Bewoners hebben op basis van het "oude regime" een verzoek ingediend voor vergoeding van kosten die gemaakt zijn voor de afkoppeling van het hemelwater. Na de beoordeling is er een conceptovereenkomst opgesteld en wordt een voorstel voor de vergoeding aan uw college voorgelegd.
Besluit - Het college besluit:
1.    in te stemmen met de overeenkomst voor bewoner A en deze een vergoeding toe te kennen van € 5.726,98;
2.    in te stemmen met de overeenkomst voor bewoner B en deze een vergoeding toe te kennen van € 19.637,90; 
3.    in te stemmen met de overeenkomst voor bewoner C en deze een vergoeding toe te kennen van € 5.231,16;
4.    in te stemmen met de overeenkomst voor bewoner D en deze een vergoeding toe te kennen van € 5.142,50.
 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Subsidie Stichting Aangepast Hockey Laren
Korte inhoud: Meerjarige subsidie ten behoeve van het aangepast hockey te Laren
Besluit - Het college besluit een incidentele subsidie voor 2020 ad. €500 te verantwoorden op kostenplaats 93510000 - 442000 2.
 

Onderwerp: Voortgang Implementatie Omgevingswet april 2020
Korte inhoud: Al enige tijd werd er gespeculeerd over uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Niet alleen de uitbraak van het Corona virus, maar ook twijfel over de voortgang van de ontwikkeling van het digitale stelsel (DSO) speelde hierbij een rol. Op 1 april jl. kwam het bericht dat de minister de wet wil uitstellen. Overleg met bestuurlijke partners gaat een nieuwe datum opleveren. Met deze informatiebrief willen wij u informeren over de wijze waarop de implementatie dit jaar verder wordt vormgegeven. We geven u ook een doorzicht van de producten die in 2021 worden gemaakt.
Besluit - Het college besluit de RIB over de stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet voor kennisgeving aan de Raad aan te bieden.
 

Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie NHZ
Korte inhoud: In de Regionale Energiestrategie (RES) worden nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in praktijk gebracht. De regio Noord Holland Zuid (NHZ) is één van deze 30 RES-regio’s van Nederland. Gooi en Vechtstreek vormt een deelregio binnen RES NHZ. In de Concept RES draagt de regio Gooi en Vechtstreek 0,23 TWh bij aan de landelijke opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030. Naast opwekking zet de regio stevig in op energiebesparing. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de concept-Regionale
Energie Strategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ) en deze vrij te geven voor: - wensen en
bedenkingen, - reacties door deelnemers aan regionale en gemeentelijke ateliers/bijeenkomsten en - doorrekening en advies van het Nationaal Programma RES.
Besluit – Het college besluit:
1.    in te stemmen met de concept-RES NHZ als eerste resultaat uit het regionale proces om te komen tot de RES 1.0. Met als belangrijkste punten: 

  • het aanbod van de RES-regio NHZ om 2,7 TWh bij te dragen aan de landelijke opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030; 
  • voor deelregio Gooi en Vechtstreek houdt dit in 0,32 TWh 
  • de kaart met globale zoekgebieden voor grootschalige wind- en zonne-energie; 
  • het vervolgproces om van de concept-RES te komen tot de RES 1.0 (concept-RES bladzijde 207 tot en met 225). 

2.    de onderdelen die specifiek van toepassing zijn voor de gemeente Laren vast te stellen, namelijk: 

  • de globale zoekgebieden voor wind- en zonne-energie op het grondgebied van de gemeente Laren, dit houdt in: 

i.    een zoekgebied voor zon op grote daken; 
ii.   een zoekgebied voor zon op parkeerplaatsen; 
iii.  een zoekgebied voor zon op geluidsschermen; 

  • de tekst zoals opgenomen in H5 (bladzijde 84-121). 

3.    de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen voor het uiten van wensen en bedenkingen en daarvoor bijgaand raadsvoorstel aan de gemeenteraad aan te bieden met de concept-RES NHZ als bijlage; 
4.    de concept-RES voor reactie toe te sturen aan de deelnemers van de voorafgaande bijeenkomsten van het RES-proces; 
5.    volmacht te verlenen aan wethouder Bert Rebel (als tijdelijk lid van de Stuurgroep RES NHZ namens de deelregio NHZ) om de concept-RES aan te bieden aan het Nationaal Programma RES voor doorrekening en advies.
 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Tijdelijke vergoeding ouderbijdrage gemeentelijke regelingen i.v.m. sluiting kinderopvanglocaties
Korte inhoud: Door de Corona-maatregelen is de peuteropvang gesloten voor peuteropvang (al dan niet met Voorschoolse Educatie), een aantal kinderen maakt gebruik van noodopvang, maar lang niet alle kinderen. Kinderen met een sociaal-medische indicatie (SMI) maken in de meeste gevallen wel gebruik van noodopvang in het kader van noodopvang voor kwetsbare gezinnen. Voor beide doelgroepen geldt dat ouders een eigen bijdrage betalen aan de kinderopvangorganisatie. 
Op 20 maart 2020 kondigde het kabinet aan dat ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen de eigen bijdrage voor de kinderopvang (inclusief gastouderopvang) terug krijgen voor de periode van sluiting (vanaf 15 maart tot einde noodopvang). Ouders moeten eerst wel de volledige rekening betalen. Zij behouden kinderopvangtoeslag en worden gecompenseerd voor de eigen bijdrage. Dit loopt via de kinderopvangorganisaties/gastouderbureaus, die hiervoor een compensatie van het Rijk krijgen. 
Er zijn echter ook ouders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben, zij kunnen gebruik maken van een gemeentelijke regeling voor peuteropvang. Ouders betalen hiertoe ook een –lage- eigen bijdrage. De Rijksoverheid heeft bepaald dat gemeenten de ouderbijdrage voor deze doelgroep compenseren voor de duur van de sluiting van de kinderopvang. De gemeenten ontvangen hiervoor extra middelen van het Rijk.
Besluit – Het college besluit in te stemmen met het bieden van een tijdelijke vergoeding van de ouderbijdrage aan kinderopvangorganisaties: voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, maar wel een ouderbijdrage betalen voor peuteropvang, in het kader van de gemeentelijke regelingen VVE, peuteropvang en sociaal-medische indicatie.
 

Rondvraag

--