Collegebesluitenlijst 19 mei 2020

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer P. van Dijk, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 26 mei 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 12 mei 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: ENSIA Verantwoordingsrapportages Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Groot
Korte inhoud: De BEL Combinatie voert als gemeenschappelijke regeling voor haar deelnemende gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren de uitvoeringstaken uit en ontsluit de gegevens naar de Landelijke Voorzieningen BAG, BGT en BRO. De ENSIA verantwoording wordt per basisregistratie in 1 BEL rapportage uitgewerkt. De ENSIA verantwoordingsrapportages worden ter vaststelling aan het college voorgelegd en ter informatie aan de raad aangeboden.
Besluit – Het college besluit:
1.    de ENSIA verantwoordingsrapportages Basisregistraties BAG, BGT en BRO vast te stellen;
2.    de raad te informeren ter horizontale verantwoording;
3.    de diverse verticale verantwoording uitvoering te geven richting departementen.
 

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

--

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Intrekken van het vrijwilligersreglement Laren 2012
Korte inhoud: Het vrijwilligerscomité is eind 2019 afgetreden. Er wordt geen nieuw vrijwilligerscomité opgericht. Daarom wordt voorgesteld het vrijwilligersreglement Laren van 1 mei 2012 in te trekken.
Besluit – Het college besluit het reglement vrijwilligerscomité Laren 2012, zoals vastgesteld op 1 mei 2012, in te trekken.
 

 

Rondvraag

--