Collegebesluitenlijst 18 februari 2020

Download getekende besluitenlijst (pdf 416 KB)


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer P. van Dijk, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 25 februari 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 11 februari 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

Onderwerp: Overeenkomst Burgerpanel Laren
Korte inhoud: Het college heeft in december 2019 besloten om te starten met een digitaal burgerpanel. Het burgerpanel start in 2020 en levert input voor representatief onderzoek over verschillende onderwerpen in de gemeente en kan gebruikt worden voor beleidsvoorbereiding, klanttevredenheidsonderzoek en evaluatie van beleid en uitvoering. Jaarlijks worden twee onderzoeken gehouden.
Besluit - Het college besluit een overeenkomst voor één jaar aan te gaan met Research 2Evolve om uitvoering te geven aan het opzetten en onderhouden van een digitaal burgerpanel.

 

Onderwerp: Raadsinformatiebrief Sleutelgebied
Korte inhoud:
Besluit - Het college besluit de Raadsinformatiebrief Sleutelgebied ter kennisname naar de Raad te sturen.

 

Onderwerp: MRA Agenda 2.0
Korte inhoud: Het afgelopen jaar hebben we gezamenlijk onze nieuwe agenda voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) opgesteld. Deze MRA Agenda 2.0 geeft ons de inhoudelijke basis voor onze samenwerking voor de komende jaren (2020-2024). Namens de Agendacommissie verzoek ik u de gezamenlijke ambitie van en agendasetting voor de komende periode te bekrachtigen door de agenda vast te stellen in uw college.
Besluit - Het college besluit:

  1. de bijgevoegde MRA Agenda 2.0 vast te stellen;
  2. kennis te nemen van de brief van de Regio inzake de wens het trekkerschap van acht uitvoeringslijnen op zich te nemen.

 

Onderwerp: Aanwijzen loco-secretarissen
Korte inhoud: Op grond van artikel 106 van de gemeentewet dient het college te besluiten over de vervanging van de secretaris. In overleg met Eemnes en Blaricum wordt voorgesteld om een poule van gemeentesecretarissen te maken. Dit vergroot de vervangbaarheid van de huidige (loco)secretarissen en het leereffect van de loco-secretarissen.
Besluit - Het college besluit de heer J.C. Haverkamp, de heer B. te Velde en de heer C.T. van de Velde aan te wijzen als loco-secretarissen van de gemeente Laren.

 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam
 

Onderwerp: Verstedelijkingsstrategie regio G&V
Korte inhoud:
Besluit - Het college besluit in te stemmen met de regionale informatiebrief voor de gemeenteraad.

 

Onderwerp: Bezwaar tegen weigering omgevingsvergunning voor het kappen van een spar
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft vervolgens geadviseerd het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren wegens onvoldoende motivering en voorts geadviseerd een nieuw besluit te nemen zo nodig na aanvullend onderzoek, indien de omgevingsvergunning wordt verleend kan daarbij overwogen worden een herplantplicht op te leggen voor een vervangende boom.
Besluit - Het college besluit, mede op grond van de argumenten van de commissie, alsnog de omgevingsvergunning te verlenen, inclusief herplantplicht.

 

Onderwerp: Ontwerppostzegelbestemmingsplan Slangenweg 8
Korte inhoud: Voorstel voor verschuiven van het bouwvlak dat achter op het perceel ligt naar voren via een postzegelbestemmingsplan.
Besluit - Het college besluit ontwerppostzegelbestemmingsplan Slangenweg 8 (NL.IMRO.0417.LRNSlangenweg8-On01) ter inzage te leggen.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--
 

Rondvraag

--