Collegebesluitenlijst 17 maart 2020

Download getekende besluitenlijst (pdf 288 Kb)


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer P. van Dijk, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 24 maart 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 10 maart 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

Onderwerp: Landelijke Monitor Zorg- en Veiligheidshuizen
Korte inhoud: Betreft landelijke werkwijze van (zorg- en) veiligheidshuizen ten behoeve van kwaliteitsborging
Besluit – Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de landelijke monitor zorg- en veiligheidshuizen;
 2. bijgevoegde raadsinformatiebrief te verzenden aan de raad.
   

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Onafhankelijk onderzoek (toekomstige) DVO-verdeling BEL Combinatie
Korte inhoud: Met dit voorstel stemt het college van Laren in met de offerte van Berenschot om de DVO-verdeling te onderzoeken. Er wordt ook ingestemd met de daarbij behorende opdrachtwaarde (conform de huidige DVO-verdeling).
Besluit – Het college besluit:
1.    akkoord te gaan met de offerte van Berenschot met een opdrachtwaarde van € 6.076 (= 36,60% van € 16.600); 
2.    de kosten naar aanleiding van de offerte te verantwoorden op incidentele baten en lasten (93080002).
 

Onderwerp: Overheveling budgetten 2019 naar 2020 gemeente Laren
Korte inhoud: In 2019 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden, die (nog) niet zijn afgerond. Middels overheveling kunnen deze projecten in 2020 alsnog worden uitgevoerd.
Besluit – Het college besluit:

 1. akkoord te gaan met het overhevelingsvoorstel (totaal € 803.357) van 2019 naar 2020 en het daarbij behorende raadsvoorstel en begrotingswijziging;
 2. voor te stellen om deze overhevelingsverzoeken als volgt te dekken: 

       •    € 413.664 via de algemene reserve; 
       •    € 63.225 via de bestemmingsreserve sociaal domein; 
       •    € 281.225 via de bestemmingsreserve sport en –accommodaties; 
       •    € 45.242 via de bestemmingsreserve verzoeken diverse scholen Laren.
 

Onderwerp: Analyse begrotingsrechtmatigheid 2019
Korte inhoud: Dit voorstel dient in het kader van de accountantscontrole op de jaarstukken 2019 te worden bezien. Aan de hand van een analyse op de begrotingsrechtmatigheid is voor een deel van de overschrijdingen van de begroting alsnog instemming vereist van de raad. Met de accountant is kortgesloten om dit onderwerp voortaan in een raadsvergadering voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken te behandelen. Om die reden ligt dit voorstel nu voor ter besluitvorming.
Besluit – Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de analyse begrotingsrechtmatigheid 2019, waarin de lastenoverschrijdingen zijn opgenomen, waarmee de raad moet instemmen;
 2. het raadsvoorstel analyse begrotingsrechtmatigheid 2019 voor te leggen aan de raad ter besluitvorming.
   

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Besluit op bezwaar
Korte inhoud: Bezwaar ingediend tegen het besluit van 16 september 2019 tot het weigeren van een omgevingsvergunning voor het vellen van 1 zomereik op een perceel te Laren
Besluit – Het college besluit:

 1. het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 20 januari 2020 naar aanleiding van het door bezwaarmaker op 27 oktober 2019 (ontvangen 28 oktober 2019) ingediende bezwaarschrift tegen het besluit tot weigeren van een omgevingsvergunning voor het vellen van 1 zomereik op het perceel te Laren, over te nemen; 
 2. het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren; 
 3. het bestreden besluit van 30 september 2019 niet langer in stand te laten en bezwaarmaker alsnog een omgevingsvergunning te verlenen voor het vellen van de onderhavige eik

 

Onderwerp: Notitie werkwijze Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Korte inhoud: In het presidium is eind 2019 afgesproken dat er een notitie wordt voorbereid voor de raad waarin de werkwijze van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit nog eens wordt uiteengezet.
Besluit – Het college besluit:
1.    het college neemt de notitie over de huidige werkwijze van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor kennisgeving aan;
2.    het college besluit de notitie en genoemde bijlagen ter kennisname door te geleiden naar de gemeenteraad.
 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

Onderwerp: Uitgangspunten inkoop sociaal domein
Korte inhoud: In 2021 lopen de overeenkomsten voor maatschappelijke ondersteuning, huishoudelijke hulp, jeugdhulp, jeugd ggz, jeugdbescherming en jeugdreclassering af. Dit betekent dat we dit jaar nieuwe inkooptrajecten doorlopen, om ook vanaf 2021 kwaliteit en zorgcontinuïteit te blijven garanderen voor onze inwoners.
Besluit – Het college besluit:

 1. het uitgangspuntendocument ‘Inkoop 2021 en verder’ vast te stellen;
 2. kennis te nemen van de uiteenzetting van de adviezen en input van de adviesraden sociaal domein;
 3. de gemeenteraad aan de hand van de informatiebrief te informeren over de uitgangspunten voor de inkoop van zorg en ondersteuning in het sociaal domein.
   

Onderwerp: Regionale agenda Preventie en Vroegsignalering 2020
Korte inhoud: Met de vaststelling van het Beleidsplan Bescherming en Opvang hebben gemeenten besloten om in te zetten op preventieve maatregelen die moeten leiden tot het voorkomen (van de verergering) van psychische en geweldsproblemen. Op basis van de evaluatie van de Regionale Agenda Preventie en Vroegsignalering 2018-2019 en actuele ontwikkelingen, is een breed gedragen nieuwe Agenda voor de periode 2020 t/m juni 2021 opgesteld.
Besluit – Het college besluit:

 1. de Regionale Agenda Preventie & Vroegsignalering 2020 vast te stellen;
 2. de financiële consequenties van de Regionale Agenda Preventie & Vroegsignalering 2020 te dekken uit het bestaande budget van de Regio Gooi en Vechtstreek, namelijk in de begroting Bescherming & Opvang.
   

 

Rondvraag

--