Collegebesluitenlijst 16 juni 2020

Download getekende besluitenlijst


Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer S. van Waveren, secretaris


Afwezig:
--

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 23 juni 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 9 juni 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

--
 

Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

--

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam


Ondewerp: Ter inzage legging wijzigingsplan voor verschuiven bouwvlak Raboes 19 Laren
Korte inhoud: Initiatiefnemer wil het bouwvlak op Raboes 19 naar achteren verschuiven voor een betere positionering van een nieuw te bouwen villa op het perceel.
Besluit -  Het college besluit in te stemmen met het ontwerpwijziging (NL.IMRO.0417.LRNWPRaboes19) en het plan vrij te geven voor de ter inzage legging.
 

Onderwerp: Vaststellen investeringssubsidie TC 't Laer
Korte inhoud: Vaststellen investeringssubsidie TC 't Laer
Besluit -  Het college besluit: 
1.    de subsidie vast te stellen op €14.350,-;
2.    het verschil ad € 4.425,- tussen verleend en vastgesteld subsidiebedrag terug te vorderen en meenemen in het jaarrekeningsaldo van 2020.
 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--
 

Rondvraag

--