Collegebesluitenlijst 15 september 2020

Download getekende besluitenlijst

 

Aanwezig:
de heer N. Mol, burgemeester
de heer P.A.M. Calis, wethouder 
de heer A.H.M. Stam, wethouder
mevrouw K. van Hunnik, wethouder
de heer S. van Waveren, secretaris


Afwezig:
--
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Laren, gehouden op 22 september 2020
 

Portefeuille: Allen

Onderwerp: Openbare besluitenlijst d.d. 8 september 2020
Besluit - De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 

Portefeuille: Burgemeester N. Mol

Onderwerp: Verrekening neveninkomsten 2019
Korte inhoud: In het kader van de verrekenplicht zoals bepaald in het Rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers, moet over het jaar 2019 vastgesteld worden of verrekening van neveninkomsten van burgemeester en wethouders aan de orde is. Via een web-applicatie van het ministerie BZK is aan de burgemeester en wethouders gevraagd naar eventuele neveninkomsten. Op basis van de individuele opgaven en conform de geldende regels, is verrekening van neveninkomsten van de burgemeester en wethouders over het jaar 2019 niet aan de orde.
Besluit - Het college besluit vast te stellen dat er - conform bijgaande adviezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - voor de politieke ambtsdragers van gemeente Laren over 2019 geen sprake is van een verrekeningsplicht met betrekking tot de neveninkomsten.
 

Onderwerp: Functieomschrijving gemeentesecretaris
Korte inhoud: Op basis van het besluit tot aanpassing van de aansturing binnen de BEL Combinatie, wordt de functie van gemeentesecretaris/lid directieraad gesplitst in enerzijds de functie van algemeen directeur en anderzijds de functie van gemeentesecretaris (primair als 1e adviseur van het college). Het gewijzigde functieprofiel van gemeentesecretaris wordt met dit besluit vastgesteld. 
Besluit - Het college besluit de gewijzigde functiebeschrijving van gemeentesecretaris vast te stellen.
 


Portefeuille: Wethouder P.A.M. Calis

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen grondwaterlozing De Brink
Korte inhoud: De fractie van D66 heeft vragen gesteld over de grondwaterlozing bij College De Brink. In de beantwoording legt het college uit hoe dit nu geregeld is en wat er, als onderdeel van Laren Regenklaar, gaat veranderen.
Besluit - Het college besluit de antwoorden op de raadsvragen van D66 over grondwaterlozing bij College De Brink vast te stellen.
 

 

Portefeuille: Wethouder A.H.M. Stam

Onderwerp: Voorbereidingskrediet Co Bremanlaan
Korte inhoud: Herinrichting Co Bremanlaan
Besluit – Het college besluit het voorbereidingskrediet beschikbaar stellen voor het project herinrichting Co Bremanlaan.


Onderwerp: Zienswijzeprocedure Jaarrekening en resultaatbestemming 2019 OFGV
Korte inhoud: Het bestuur van de OFGV stelt de raad in de gelegenheid om een zienswijze te geven op de voorgestelde resultaatbestemming 2019 van de OFGV.
Besluit - Het college besluit:

  1. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de resultaatbestemming 2019;
  2. dit, onder voorbehoud van goedkeuring van de raad, per brief kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de OFGV; 
  3. het te ontvangen resultaat van € 6.118 te storten in de algemene reserve.
     

Onderwerp: Achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Korte inhoud:--
Besluit - Het college besluit een achtervangovereenkomst aan te gaan met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor de lening van de Stichting Depositary APG Euro Plus Treasuries Pool aan de Stichting het Gooi & Omstreken onder de condities zoals vermeld in de leningovereenkomst.

 

Portefeuille: Wethouder K. van Hunnik

--
 

Rondvraag

--